Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Bruxelles, den 12. december 2007

2010 skal være europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

Europa-Kommissionen udpegede i dag 2010 til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Kampagnen, hvortil der er afsat 17 mio. EUR, skal bekræfte EU's tilsagn om at gøre en markant indsats for at få udryddet fattigdommen inden 2010.

"Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse er et af EU's hovedmål, og vores fælles tilgang har været et vigtigt redskab til at vejlede og støtte foranstaltninger i medlemsstaterne", udtalte kommissær Vladimír Špidla, der har ansvaret for sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold. "Med det europæiske år vil vi gå endnu videre ved at gøre borgerne mere bevidste om, hvordan fattigdom fortsat ødelægger hverdagen for mange europæere."

78 millioner mennesker i EU – dvs. 16 % af befolkningen – befinder sig i dag i konstant fattigdomsrisiko.

Det europæiske år 2010 sigter mod at nå ud til EU's borgere og alle offentlige, sociale og økonomiske berørte parter. Dets fire specifikke mål er:

  • Anerkendelse af fattiges og socialt udstødtes ret til at leve værdigt og deltage fuldt ud i samfundslivet.
  • Øget accept i offentligheden af politikker for social integration ved at fremhæve alles ansvar i forbindelse med bekæmpelse af fattigdom og marginalisering.
  • Et samfund præget af større samhørighed, hvor ingen er i tvivl om, at samfundet som helhed vinder, ved at fattigdom udryddes.
  • Engagement hos alle aktører, fordi reel fremgang kræver en langsigtet indsats med deltagelse af alle forvaltningsniveauer.

Det fremgår af nyligt offentliggjorte Eurobarometer-data, at europæerne anser fattigdom for at være et udbredt problem. Borgerne i hele EU vurderer, at ca. 1 ud af 3 (29 %) i deres nærmiljø lever i fattigdom, og at 1 ud af 10 lider under ekstrem fattigdom. I alle medlemsstater er en del af befolkningen udstødt og lider afsavn og har ofte kun begrænset adgang til basale ydelser. 19 % af alle børn i EU befinder sig i konstant fattigdomsrisiko, og 1 ud af 10 bor i husstande, hvor ingen har arbejde.

Solidaritet er et af Den Europæiske Unions kendetegn. Det er et væsentligt mål for europæiske samfunds- og velfærdsmodeller, at mennesker ikke bør være afskåret fra at nyde godt af og bidrage til økonomisk og social fremgang. For at kunne opfylde EU's mål om bæredygtig økonomisk vækst, flere og bedre job og større social samhørighed er det altafgørende, at der skabes et mere rummeligt Europa.

Den europæiske proces for social beskyttelse og social integration støtter medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre den sociale samhørighed i Europa gennem en åben koordinationsmetode. I perioden 2007-2013 vil der desuden blive fordelt omkring 75 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond til medlemsstaterne og regionerne.

Det europæiske år 2010 falder sammen med afslutningen på EU's tiårige strategi for vækst og beskæftigelse. De foranstaltninger, der iværksættes i det europæiske år, vil bekræfte det politiske engagement, EU oprindeligt indgik ved lanceringen af Lissabon-strategien i 2000, om at gøre "en markant indsats for at få udryddet fattigdommen" inden 2010. Det europæiske år lancerer også en proces, der blev bebudet i den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for 2005-2010.

I 2007 har EU fejret det europæiske år for lige muligheder for alle. 2008 bliver det europæiske år for interkulturel dialog.

Yderligere oplysninger
Forslag til afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010):

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – bilag til forslaget – konsekvensanalyse:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
Et samfund præget af større samhørighed for et stærkere Europa / Den europæiske proces for social beskyttelse og social integration:

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm
Særlig Eurobarometer-undersøgelse nr. 279 om fattigdom og udstødelse - september 2007 (hvad europæerne mener om fattigdom og udstødelse):

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm
Fælles rapport om social beskyttelse og social integration 2007 (nøgletal):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar