Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

V Bruselu dne 12. prosince 2007

Rok 2010 bude vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Evropská komise dnes rozhodla o vyhlášení roku 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Cílem kampaně, na kterou bude vynaloženo 17 milionů eur, je stvrdit závazek Evropské unie rozhodným způsobem ovlivnit odstranění chudoby do roku 2010.

„Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je jednou z předních priorit Unie a náš společný přístup je důležitým nástrojem, který podporuje aktivity v členských státech a napomáhá jim“ řekl komisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla. „Evropský rok nám pomůže postoupit ještě o krok dále tím, že zvýší veřejnou informovanost o tom, jak těžce chudoba postihuje každodenní život tolika Evropanů.“

Sedmdesát osm milionů obyvatel Evropské unie, tedy 16 % celkové populace, je v současnosti ohroženo chudobou.

Evropský rok 2010 je zacílen na občany EU a na širokou veřejnost a na zúčastněné strany v sociální a hospodářské oblasti. Jeho čtyři hlavní cíle jsou:

  • Uznání práva osob žijících v chudobě a čelících sociálnímu vyloučení na důstojný život a plnou účast na životě společnosti.
  • Podpora přebírání odpovědnosti za politiky a činnosti v oblasti sociálního začleňování veřejností a zdůrazňování odpovědnosti každého jednotlivce za boj proti chudobě a marginalizaci.
  • Soudržnější společnost, ve které nikdo nepochybuje o tom, že z odstranění chudoby má prospěch společnost jako celek.
  • Ochota ke spolupráci ze strany všech účastníků, protože skutečný pokrok vyžaduje dlouhodobé úsilí, které zahrnuje všechny úrovně státní správy.

Nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že Evropané považují chudobu za rozšířený problém. V celé EU jsou občané toho názoru, že jeden ze tří lidí (29 %) v jejich oblasti žije v chudobě a že jeden z deseti trpí extrémní chudobou. Ve všech členských státech existuje část obyvatel, kteří trpí vyloučením a deprivací a často mají jen omezený přístup k základním službám. Devatenáct procent dětí v celé EU je ohroženo chudobou a jedno z deseti žije v domácnosti, ve které nemá nikdo zaměstnání.

Solidarita je charakteristickým znakem Evropské unie. Nejvlastnějším cílem evropského sociálního a společenského modelu je to, aby lidé měli možnost mít prospěch z hospodářského a sociálního pokroku společnosti stejně jako možnost k tomuto pokroku přispívat. Budování Evropy jako společnosti, ze které nebude nikdo vyloučen, je nutnou podmínkou dosažení cílů Evropské unie, jimiž jsou udržitelný hospodářský růst, větší počet pracovních míst a lepší pracovní místa a větší sociální soudržnost.

Evropský proces sociální ochrany a sociálního začleňování podporuje úsilí členských států o dosažení vyšší míry sociální soudržnosti v Evropě pomocí otevřené metody koordinace. A v průběhu let 2007 až 2013 bude z Evropského sociálního fondu rozděleno členským státům a jejich regionům přibližně 75 miliard eur.

Evropský rok 2010 se bude časově shodovat s ukončením desetileté strategie EU pro hospodářský růst a zaměstnanost. Aktivity evropského roku znovu potvrdí původní politický závazek EU přijatý při zahájení Lisabonské strategie v roce 2000, tedy „rozhodným způsobem ovlivnit odstranění chudoby“ do roku 2010. Evropský rok také zahájí proces, který byl oznámen v sociální agendě na období 2005-2010.

V roce 2007 EU slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. Rok 2008 bude Evropským rokem mezikulturního dialogu.

Další informace
Návrh rozhodnutí o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Pracovní dokument útvarů Komise – příloha k návrhu – posouzení dopadů:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
Soudržnější společnost pro silnější Evropu / Evropský proces sociální ochrany a sociálního začleňování:


http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm Speciál Eurobarometru 279 – chudoba a vyloučení – září 2007 (co si Evropané myslí o chudobě a vyloučení)


http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění za rok 2007 (klíčové údaje):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar