Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1905

Брюксел, 12 декември 2007 г.

2010-та ще бъде Европейска година за борба с бедността и социалната изолация

Днес Европейската комисия определи 2010 година за Европейска година за борба с бедността и социалната изолация. Кампанията, която е на стойност 17 млн. евро, има за цел да препотвърди ангажираността на ЕС до 2010 г. да постигне решителни резултати в изкореняването на бедността.

„Борбата с бедността и социалната изолация е една от основните цели на ЕС, а общият ни подход е важно средство, което да насочва и подкрепя действията в държавите-членки“, заяви комисарят по социалните въпроси Владимир Шпидла. „С Европейската година ще стигнем още по-далеч като повишим общественото съзнание за това как бедността продължава да съсипва живота на много европейци“.

В ЕС 78 млн. души или 16 % от населението понастоящем живее в риск от изпадане в бедност.

Провежданата през 2010 г. европейска година има за цел да достигне до гражданите на ЕС и до всички обществени, социални и икономически организации. Нейните конкретни цели са четири:

  • Признаване на правото на хората, изпаднали в бедност и социална изолация, да живеят достойно и да имат пълноценна роля в обществото;
  • Постигане у обществеността на повече разбиране за това, че политиките за социално приобщаване са нейни собствени, като се акцентира върху всеобщата отговорност за преодоляване на бедността и маргинализацията;
  • По-единно общество, в което никой не се съмнява, че изкореняването на бедността е в полза на цялото общество;
  • Ангажимент от страна на всички действащи лица, защото истинският напредък изисква дългосрочни усилия на всички нива на управление.

Неотдавнашни данни, събрани от Евробарометър, сочат, че европейците считат бедността за широко разпространен проблем. Общо за ЕС гражданите считат, че приблизително един на всеки трима души или 29 % от населението в техния район живее в бедност, а един на всеки 10 е жертва на крайна бедност. Във всички държави-членки част от населението се сблъсква с изолация и лишения, а често пъти и с ограничен достъп до основни услуги. Общо за ЕС 19 % от децата са изложени на риск от бедност, а едно на всеки 10 живее в домакинство, в което никой не работи.

Солидарността е отличително качество на Европейския съюз. Главна цел на европейските обществени модели е да не се пречи на никого да извлича ползи от и да дава принос към икономическия и социален напредък. Изграждането на една по-интегрирана Европа е от неотменно значене за постигането на целите на Европейския съюз за траен икономически растеж, повече и по-добри работни места и повече социално единство.

Европейският процес за социална закрила и социално приобщаване оказва чрез отворения метод на координация подкрепа на държавите-членки в техния стремеж към повече социално единство в Европа. За периода 2007-2013 г. Европейският социален фонд ще разпредели сред държавите-членки и регионите близо 75 млрд. евро.

Обявената за 2010 г. европейска година ще съвпадне с приключването на десетгодишната стратегия на ЕС за растеж и работни места. Предприетите през европейската година действия ще препотвърдят първоначалния политически ангажимент на ЕС, поет при старта на Лисабонската стратегия през 2000 г., за постигане на „решителни резултати в изкореняването на бедността“ до 2010 г. Европейската година ще даде и началото на обявения от Социалната програма 2005—2010 г. процес.

През 2007 г. ЕС работеше под знака на Европейската година на равните възможности за всички. 2008-ма ще бъде Европейска година на междукултурния диалог.

Допълнителна информация
Предложение за решение относно Европейската година за борба с бедността и социалната изолация (2010г.):

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf
Работен документ на службите на Комисията — Приложение към предложението — Оценка на въздействието

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf
По-сплотено общество за по-силна Европа / Европейският процес за социална закрила и социално приобщаване:


http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm Специален Евробарометър 279 — Бедност и изолация — септември 2007 г. (Какво мислят европейските граждани за бедността и изолацията):


http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm Съвместен доклад относно социалната защита и социалното включване 2007 (основни данни):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en


Side Bar