Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1862

Bryssel den 4 december 2007

Kommissionen: Revisionsrättens rapport visar att fiskerikontrollen bör reformeras

Europeiska kommissionen välkomnade i dag den rapport som revisionsrätten lagt fram om datainsamling, kontroll och tillsyn inom den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen har redan fört upp översynen av den rättsliga ramen för dessa kontroller som en strategisk prioritering i sitt arbetsprogram för 2008. Revisionsrapporten visar att den gemensamma fiskeripolitikens kontrollpolicy bör reformeras i grunden. Revisionsrätten gjorde en omfattande granskning av dessa områden, den granskade både kommissionens arbete och hur den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser genomfördes av fiskerimyndigheterna i sex medlemsstater (Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien). Det är medlemsstaterna som upprättar sina egna mekanismer för kontroll, datainsamling och tillsyn inom en ram som fastställs på EU-nivå. Revisionsrätten konstaterade stora problem inom dessa områden, och ansåg att dessa svagheter kunde underminera en politik för fiskeriförvaltning som bygger på fångstbegränsning. Kommissionen anser i princip att revisionsrättens slutsatser stämmer och att de stöder dess egen ståndpunkt att 2002 års reform av den gemensamma fiskeripolitiken inte var tillräckligt långtgående inom dessa områden. Kommissionen har redan lagt fram förslag till lagstiftning som kan lösa några av problemen, framför allt när det gäller datainsamling. Kommissionen ser nu fram emot att samarbeta med medlemsstaterna och alla berörda parter för att lösa de kvarvarande problemen och få den gemensamma fiskeripolitiken att fungera som en verkligt hållbar ram för det europeiska fisket.

”Revisionsrättens rapport har lagts fram vid en kritisk tidpunkt. Kommissionen planerar att lägga fram en ny förordning om kontrollsystemet för den gemensamma fiskeripolitiken i slutet av 2008”, kommenterade Joe Borg som är kommissionär för fiske och havsfrågor. ”De flesta av revisionsrättens slutsatser sammanfaller med vår egen analys. Kommissionen kommer nu att i samarbete med medlemsstaterna i rådet och alla berörda parter arbeta med att bygga upp en välfungerande kontrollram för den gemensamma fiskeripolitiken på grundval av revisionsrättens slutsatser.”

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken 2002 drevs fram av behovet att modernisera och stärka regelverket och göra det verkligt ändamålsenligt. Kommissionen har därefter lagt fram flera förslag som rör just de frågor som revisionsrätten tar upp. Några av de tekniska problem med datainsamling och datahantering som tas upp i rapporten behandlas i den nyligen antagna förordningen om elektroniska rapporteringssystem. Kommissionens fasta vilja att skapa fungerande kontroll- och tillsynsverktyg visas av den nyligen antagna förordningen om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU), som generaliserar principen om kontroll hela vägen ”från nät till tallrik”.

Revisionsrätten valde att granska just områdena datainsamling, inspektion och tillsyn eftersom de är en förutsättning för en fungerande fiskeriförvaltningspolitik baserad på fångstbegränsningar.

Revisionsrätten slog bland annat fast att

  • fiskedata som samlas in i medlemsstaterna är otillförlitliga och ofullständiga och inte lämpliga som underlag för fastställandet av total tillåten fångstmängd (TAC) och kvoter,
  • nationella inspektionsförfaranden för att spåra och förebygga överträdelser är ineffektiva, och
  • de nationella myndigheternas åtgärder i samband med överträdelser är inte tillräckligt avskräckande.

Revisionsrätten pekar också på att kommissionen saknar befogenheter att agera snabbt och kraftfullt när medlemsstaterna underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken. Den har inte heller möjlighet att effektivt kontrollera de data som medlemsstaterna tillhandahåller eller bedöma hur de har skött inspektionerna.

Revisionsrätten anser att det utan en fungerande datainsamling, kontroll och tillsyn är omöjligt att genomföra en effektiv politik baserad på fångstbegränsningar.

I stort välkomnar kommissionen slutsatserna i rapporten, som i hög grad sammanfaller med dess egen analys av den gemensamma fiskeripolitikens svaga punkter. Många av de problem som revisionsrätten pekar på i rapporten skulle ha kunnat lösas om kommissionen haft befogenheter att agera effektivt inom dessa områden.

Revisionsrätten hävdar också att flottans överkapacitet leder till överfiske och underrapportering och beklagar att reformen av den gemensamma fiskeripolitiken inneburit att ansvaret för minskning av kapaciteten överlåts till medlemsstaterna. Kommissionen menar att incitament för att minska överkapaciteten tillhandahålls på EU-nivå, i form av bidrag till avvecklingssystem, och att den tidigare politiken baserad på kontroll av fiskekapaciteten hade visat sig ineffektiv.

Omarbetningen av förordningen om kontrollsystemet för den gemensamma fiskeripolitiken är en prioritering inför 2008, och kommissionen arbetar hela tiden med den mer allmänna frågan om hur 2002 års reform ska fortsätta.


Side Bar