Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1862

Bruxelles, 5 decembrie 2007

Comisia declară: raportul Curții de Conturi subliniază încă o dată necesitatea reformării controalelor în domeniul pescuitului

Comisia Europeană a salutat astăzi publicarea raportului Curții de Conturi cu privire la colectarea de date, controlul și executarea legii în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Comisia inclusese deja revizuirea cadrului juridic de control al PCP printre prioritățile strategice ale programului său de lucru pentru anul 2008, iar raportul Curții accentuează necesitatea realizării unei reforme majore a politicii de control prevăzute de PCP. Curtea a realizat un amplu audit în aceste domenii, care a avut ca obiect atât funcțiile specifice Comisiei, cât și modul în care autoritățile responsabile de gestionarea pescuitului din șase state membre (Danemarca, Franța, Italia, Țările de Jos, Spania și Regatul Unit) pun în aplicare normele PCP. Mecanismele PCP de control, colectare a datelor și aplicare a legii sunt aplicate în statele membre într-un cadru stabilit la nivelul Uniunii Europene. Curtea a descoperit lacune semnificative în aceste domenii, lacune pe care le consideră suficient de importante pentru a compromite buna funcționare a unei politici de gestionare a pescuitului bazată pe limitarea capturilor. Comisia este în mare parte de acord cu concluziile Curții, care vin în sprijinul poziției sale conform căreia reforma PCP din 2002 nu a ajuns suficient de departe în aceste domenii. Comisia a propus deja acte legislative care ar trebui să rezolve parțial unele dintre problemele subliniate de Curte, în special în ceea ce privește colectarea datelor. În prezent, Comisia dorește să colaboreze cu statele membre și cu toate părțile interesate pentru a găsi soluții la problemele nerezolvate și pentru a se asigura că PCP oferă un cadru cu adevărat durabil de gestionare a pescuitului european.

Joe Borg, Comisarul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, a declarat: „Raportul Curții a venit într-un moment critic. Comisia urmează să prezinte, în a doua jumătate a anului 2008, un nou regulament privind controlul pescuitului. Majoritatea concluziilor Curții coincid din multe puncte de vedere cu rezultatele propriei noastre analize a situației. Comisia dorește în prezent să colaboreze cu statele membre din cadrul Consiliului, precum și cu toate părțile interesate, în vederea elaborării, pe baza concluziilor Curții, a unui cadru de control funcțional pentru PCP.”

Reforma PCP din 2002 a fost motivată de nevoia de modernizare și consolidare a cadrului de reglementare, astfel încât să devină perfect funcțional în raport cu obiectivele urmărite. De atunci, Comisia a înaintat mai multe propuneri în diversele domenii analizate de Curtea de Conturi.

Unele dintre problemele cu caracter tehnic în materie de colectare și gestionare a datelor subliniate în raport au fost tratate în recent adoptatul regulament privind sistemele electronice de comunicare. Regulamentul, adoptat nu de mult, privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN), care generalizează principiul unui control „din năvod în farfurie”, demonstrează angajamentul Comisiei de a elabora instrumente adecvate de control și aplicare în domeniu.

Curtea de Conturi a optat pentru analizarea domeniilor specifice ale colectării de date, controlului și executării legii în cadrul PCP deoarece le consideră esențiale pentru buna funcționare a oricărei politici de gestionare a pescuitului bazate pe limitarea capturilor.

În special, Curtea a ajuns la următoarele concluzii:

  • datele privind pescuitul colectate din statele membre sunt nefiabile și incomplete; ele nu reprezintă o bază adecvată pentru stabilirea capturilor totale admisibile (TAC) și a contingentelor;
  • procedurile de inspecție naționale, destinate să depisteze și să prevină infracțiunile, sunt ineficiente și
  • sancțiunile impuse de autoritățile naționale în cazul infracțiunilor nu sunt suficient de mari din punct de vedere financiar pentru a avea un efect disuasiv.

Totodată, Curtea atrage atenția asupra faptului că, în prezent, Comisia nu dispune de competențe suficiente pentru a exercita în timp util presiuni persuasive asupra statelor membre, atunci când acestea nu respectă obligațiile ce le revin în cadrul PCP, și nici de mijloacele necesare pentru a verifica în mod eficient datele furnizate de statele membre sau pentru a evalua rezultatele inspecțiilor realizate de acestea.

Curtea concluzionează că, fără o funcționare adecvată a sistemelor de colectare a datelor, de control și de aplicare a legii, este imposibil de aplicat o politică eficace bazată pe limitarea capturilor.

Comisia salută concluziile raportului, care coincid cu majoritatea rezultatelor propriei analize asupra lacunelor PCP în aceste domenii. Multe dintre deficiențele identificate de Curte în raportul său ar fi putut fi soluționate în cazul în care Comisiei i s-ar fi acordat competențele necesare pentru a acționa cu eficacitate în domeniile respective.

Curtea susține, de asemenea, că supracapacitatea flotei conduce la activități excesive de pescuit și la raportarea unor capturi mai mici, regretând totodată faptul că reforma PAC a lăsat responsabilitatea reducerii capacităților în seama statelor membre. Comisia consideră că ajutoarele financiare acordate la nivel european pentru programele de dezafectare reprezintă stimulentele în vederea reducerii supracapacității flotelor și că politica anterioară de control a capacităților de pescuit s-a dovedit a fi ineficientă.

Revizuirea regulamentului privind controlul PCP face parte din prioritățile pentru anul 2008, iar Comisia continuă să reflecte în termeni mai generali asupra modului în care trebuie continuată reforma din 2002.


Side Bar