Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1862

Bruksela, dnia 5 grudnia 2007 r.

Komisja Europejska: sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego potwierdza konieczność reformy kontroli rybołówstwa

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła dzisiaj sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące gromadzenia danych, kontroli i egzekwowania przepisów w ramach wspólnej polityki rybackiej (WPRyb). Komisja postanowiła już wcześniej, że przegląd ram prawnych dotyczących kontroli WPRyb będzie jednym ze strategicznych priorytetów jej programu prac na 2008 r., a sprawozdanie Trybunału potwierdza konieczność przeprowadzenia znaczącej reformy polityki kontroli w ramach WPRyb. Trybunał przeprowadził w wymienionych dziedzinach szeroko zakrojoną kontrolę, która obejmowała zarówno zadania Komisji, jak i sposób wprowadzania przepisów WPRyb w życie przez organy ds. zarządzania rybołówstwem w sześciu państwach członkowskich (Danii, Francji, Włoszech Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii). Mechanizmy kontroli, gromadzenia danych i egzekwowania przepisów w ramach WPRyb wprowadza się w państwach członkowskich według zasad określonych na szczeblu unijnym. Trybunał stwierdził znaczące niedociągnięcia w tych dziedzinach, które – jego zdaniem – mogą zakłócić funkcjonowanie polityki rybackiej opartej na ograniczeniach połowowych. Komisja generalnie zgadza się z wnioskami Trybunału, które potwierdzają jej stanowisko, że w wymienionych dziedzinach zakres reformy WPRyb z 2002 r. był niewystarczający. Komisja zaproponowała już akty prawne, które powinny rozwiązać niektóre z problemów sygnalizowanych przez Trybunał, zwłaszcza w zakresie gromadzenia danych. Komisja ma nadzieję, że wspólnie z państwami członkowskimi oraz wszystkimi zainteresowanymi podmiotami uda się rozwiązać pozostałe kwestie, a także zagwarantować, aby WPRyb stanowiła faktycznie zrównoważone ramy dla europejskiego rybołówstwa.

„Sprawozdanie Trybunału przedstawiono w krytycznym momencie. W drugiej połowie 2008 r. Komisja ma bowiem przedstawić nowe rozporządzenie dotyczące kontroli rybołówstwa. Większość wniosków Trybunału jest zbieżna z naszą analizą sytuacji. Komisja podejmie teraz działania z państwami członkowskimi na forum Rady oraz ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami w celu stworzenia prawidłowo funkcjonujących ram kontrolnych dla WPRyb i wykorzysta przy tym wnioski przedstawione przez Trybunał” - stwierdził Joe Borg, unijny komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Reforma WPRyb z 2002 r. wynikała z konieczności aktualizacji i wzmocnienia ram prawnych, niezbędnych do poprawnej realizacji celów tej polityki. Od tamtej pory Komisja opracowała szereg wniosków dotyczących poszczególnych dziedzin, które przeanalizował Trybunał Obrachunkowy. Niektóre problemy techniczne związane z gromadzeniem danych i zarządzaniem nimi, sygnalizowane przez Trybunał, uwzględniono w niedawno przyjętym rozporządzeniu dotyczącym systemów elektronicznego raportowania.

O zaangażowaniu Komisji na rzecz ustanowienia odpowiednich instrumentów kontroli i egzekwowania przepisów świadczy niedawno przyjęte rozporządzenie dotyczące nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, które upowszechnia zasadę kontroli „od łowiska do półmiska”.

Trybunał Obrachunkowy postanowił zbadać dziedziny gromadzenia danych, inspekcji i egzekwowania przepisów w ramach WPRyb, ponieważ uznał je za niezbędne dla właściwego funkcjonowania polityki zarządzania rybołówstwem opartej na ograniczeniach połowowych.

W szczególności Trybunał stwierdził, że:

  • dane dotyczące połowów zbierane w państwach członkowskich są niewiarygodne i niepełne, jak również niewystarczające jako podstawa ustanawiania całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) oraz kwot;
  • krajowe procedury inspekcji służące wykrywaniu naruszeń i zapobieganiu im są nieskuteczne; oraz
  • kary nakładane przez organy krajowe w przypadkach wykrycia naruszeń nie są dostatecznie dotkliwe, aby spełniać funkcję odstraszającą.

Trybunał podkreślił również, że jeżeli państwa członkowskie nie przestrzegają zobowiązań dotyczących WPRyb, Komisja nie posiada możliwości wywarcia skutecznego i natychmiastowego nacisku. Komisja nie ma również środków służących do weryfikacji danych przedstawianych przez państwa członkowskie ani środków umożliwiających ocenę skuteczności przeprowadzonych inspekcji.

Trybunał stwierdził, że nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów gromadzenia danych, inspekcji i egzekwowania przepisów uniemożliwia realizację skutecznej polityki opartej na ograniczeniach połowowych.

Komisja zasadniczo z zadowoleniem przyjęła wnioski zawarte w sprawozdaniu, które w dużej mierze pokrywają się z dokonaną przez nią analizą niedociągnięć WPRyb we wspomnianych dziedzinach. Wieloma niedociągnięciami stwierdzonymi przez Trybunał można było się zająć wcześniej, gdyby Komisja miała uprawnienia do skutecznego działania w tych dziedzinach.

Trybunał stwierdził ponadto, że nadmierna zdolność połowowa flot prowadzi do przełowienia i zaniżonej sprawozdawczości, jak również wyraził ubolewanie, że reforma WPRyb pozostawiła odpowiedzialność za zmniejszenie zdolności połowowej w gestii państw członkowskich. Komisja uważa natomiast, że na szczeblu unijnym istnieją zachęty do zmniejszania nadmiernej zdolności połowowej polegające na wsparciu finansowym dla planów wycofywania statków z floty, a także że wcześniejsza polityka kontroli zdolności połowowej okazała się nieskuteczna.

Przegląd rozporządzenia dotyczącego kontroli WPRyb zaplanowano jako jeden z priorytetów na 2008 r., natomiast w ogólnym kontekście Komisja nadal zastanawia się nad kierunkami kontynuacji reformy z 2002 r.


Side Bar