Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1862

Bryssel 5. joulukuuta 2007

Komission mukaan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta korostuu tarve uudistaa kalastuksenvalvontaa

Euroopan komissio antoi tänään myönteisen arvion tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, joka koskee yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) sääntöjen perusteella tapahtuvaa tiedonkeruuta, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa. Komissio oli jo päättänyt, että YKP:n valvontaa koskevan säädöskehyksen tarkistus on yksi vuoden 2008 työohjelman strategisista painopisteistä, ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta korostuu tarve uudistaa YKP:n mukaista valvontapolitiikkaa perusteellisesti. Tilintarkastustuomioistuin teki kyseisiä aloja koskevan laajan tarkastuksen. Tarkastus kattoi sekä komission tehtävät että tavan, jolla kalastuksen hallintoviranomaiset täytäntöönpanevat YKP:n sääntöjä kuudessa jäsenvaltiossa (Alankomaat, Espanja, Italia, Ranska, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta). Jäsenvaltiot tekevät YKP:n mukaisia tarkastuksia, keräävät tietoja ja valvovat täytäntöönpanoa EU:n tasolla vahvistetun kehyksen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi näillä aloilla huomattavia heikkouksia, joiden se katsoi vaarantavan saalisrajoituksiin perustuvan kalastuksenhoitopolitiikan asianmukaisen toiminnan. Komissio on pääpiirteissään samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen päätelmien kanssa. Päätelmissä tuetaan komission näkemystä, jonka mukaan YKP:n vuoden 2002 uudistuksessa ei edetty tarpeeksi pitkälle kyseisillä aloilla. Komissio on jo ehdottanut lainsäädäntöä, jolla pitäisi pystyä ratkaisemaan joitakin tilintarkastustuomioistuimen esille tuomia ongelmia, erityisesti tiedonkeruun alalla. Komissio odottaa voivansa työskennellä jäsenvaltioiden ja kaikkien sidosryhmien kanssa jäljellä olevien kysymysten ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että YKP tarjoaa todellisen kestävän kehyksen Euroopan kalastusalalle.

Kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Joe Borg totesi: ”Tilintarkastustuomioistuimen kertomus osuu kriittiselle hetkelle. Komission on tarkoitus esittää kalastuksenvalvontaa koskeva uusi asetus vuoden 2008 jälkipuoliskolla. Useimmat tilintarkastustuomioistuimen havainnot pitävät yhtä omien huomioidemme kanssa. Komissio jatkaa asian käsittelyä jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa sekä kaikkien sidosryhmien kanssa hyödyntäen tilintarkastustuomioistuimen päätelmiä luodakseen YKP:lle hyvin toimivan valvontakehyksen.”

YKP:n vuoden 2002 uudistuksen kannustimena oli tarve uudenaikaistaa ja tiukentaa sääntelykehystä niin, että siitä tulisi aidosti tarkoitukseensa sopiva. Komissio on tämän jälkeen tehnyt useita ehdotuksia niillä aloilla, joihin tilintarkastustuomioistuin nyt puuttuu.

Sähköisistä raportointijärjestelmistä hiljattain annetussa asetuksessa on käsitelty joitakin niistä tiedonkeruuseen ja hallinnointiin liittyvistä teknisistä ongelmista, joita tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa tuodaan esille. Komissio on sitoutunut ottamaan käyttöön riittävät valvonta- ja täytäntöönpanovälineet, mistä on osoituksena laittomasta, sääntelemättömästä ja ilmoittamattomasta kalastustoiminnasta hiljattain annettu asetus, jossa otetaan yleisesti käyttöön periaate ”verkosta lautaselle” -valvonnasta.

Tilintarkastustuomioistuin on halunnut tarkastella YKP:n sääntöihin perustuvaa tiedonkeruuta, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa nimenomaan sen vuoksi, että se on havainnut nämä erityiset alat olennaisiksi saalisrajoituksiin perustuvan kalastuksenhoitopolitiikan asianmukaisen toiminnan kannalta.

Tilintarkastustuomioistuin katsoi erityisesti, että:

  • jäsenvaltioissa kerätyt kalastusta koskevat tiedot ovat epäluotettavia ja epätäydellisiä eivätkä riitä perustaksi suurimpien sallittujen saaliiden (TACien) eivätkä kiintiöiden vahvistamiseksi
  • sääntöjenvastaisuuksien havaitsemiseksi ja estämiseksi sovelletut kansalliset tarkastusmenettelyt ovat tehottomia ja
  • ne seuraamukset, joita kansalliset viranomaiset asettavat, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, eivät toimi riittävänä pelotteena.

Tilintarkastustuomioistuin toteaa myös, ettei komissiolla ole riittäviä valtuuksia painostaa jäsenvaltioita oikea-aikaisesti ja vakuuttavasti, jos jäsenvaltiot laiminlyövät YKP:n mukaiset velvollisuutensa, eikä komissiolla ole keinoja tarkastaa tehokkaasti jäsenvaltioiden toimittamia tietoja tai arvioida jäsenvaltioiden tarkastussuoritusta.

Tilintarkastustuomioistuin tulee siihen tulokseen, että jolleivät tiedonkeruu, tarkastukset ja täytäntöönpanon valvonta toimi asianmukaisesti, on mahdotonta harjoittaa tehokasta saalisrajoituksiin perustuvaa politiikkaa.

Komissio suhtautuu pääpiirteissään myönteisesti kertomuksen päätelmiin, jotka paljolti pitävät yhtä komission omien, YKP:n heikkouksia kyseisillä aloilla koskevien huomioiden kanssa. Useisiin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessaan esille tuomiin heikkouksiin olisi voitu puuttua, jos komissiolla olisi ollut valtuudet toimia tehokkaasti näillä aloilla.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo myös, että laivastojen ylikapasiteetti johtaa liikakalastukseen ja saaliiden ilmoittamiseen liian pieniksi, ja pitää valitettavana sitä seikkaa, että vastuu kapasiteetin vähentämisestä jätettiin YKP:n uudistuksessa jäsenvaltioille. Komissio katsoo, että EU:n tasolla on tarjolla kannustimia liikakapasiteetin vähentämiseksi, sillä kalastuskäytöstä poistamisjärjestelmiin myönnetään rahoitustukea, ja että aiempi kalastuskapasiteettiin kohdistuva valvontapolitiikka oli osoittautunut tehottomaksi.

YKP:n valvonta-asetuksen yleistarkastus on asetettu yhdeksi vuoden 2008 painopisteistä, ja komissio tarkastelee jatkossakin yleisemmin, kuinka vuoden 2002 uudistusta pitäisi jatkaa.


Side Bar