Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1862

Brüssel, 5. detsember 2007

Komisjon: kontrollikoja aruanne kinnitab vajadust reformida kalanduse kontrollimist

Euroopa Komisjon tervitas täna kontrollikoja avaldatud aruannet, milles käsitletakse andmete kogumist, kontrolli ja eeskirjade jõustamist ühise kalanduspoliitika raames. Komisjon oli juba varem otsustanud seada ühise kalanduspoliitika kontrollialase õigusraamistiku läbivaatamise oma 2008. aasta tööprogrammi strateegiliseks prioriteediks ning kontrollikoja aruanne kinnitab järeldust, et ühise kalanduspoliitika kontrollipoliitikat tuleb reformida. Kontrollikoda viis neis valdkondades läbi põhjaliku auditi, mis hõlmas nii komisjoni oma funktsioone kui ka ühise kalanduspoliitika eeskirjade rakendamisviise kalanduse haldamisega tegelevates ametiasutustes kuues liikmesriigis (Hispaania, Itaalia, Madalmaad, Prantsusmaa, Taani ja Ühendkuningriik). Ühise kalanduspoliitika kontrolli-, andmekogumis- ja jõustamismehhanisme rakendatakse liikmesriikides EÜ tasandil sätestatud raamistikus. Kontrollikoda avastas kõnealustes valdkondades olulisi puudujääke, millest tema arvamuse kohaselt piisab püügipiirangutel põhineva kalandushalduspoliitika nõuetekohase toimimise ohustamiseks. Komisjon nõustub üldjoontes kontrollikoja järeldustega, mis toetavad tema enda seisukohta, et 2002. aasta ühise kalanduspoliitika reform ei ole neis valdkondades olnud piisavalt põhjalik. Komisjon on juba kavandanud õigusakte, mis peaksid lahendama mõned kontrollikoja tõstatatud probleemid, eelkõige andmekogumise valdkonnas. Nüüd on komisjon valmis tegema koostööd liikmesriikide ja kõigi huvirühmadega, et lahendada kerkinud küsimused, ning tagada, et ühine kalanduspoliitika annaks Euroopa kalandusele tõeliselt jätkusuutliku raamistiku.

Euroopa Komisjoni kalanduse ja merenduse volinik Joe Borg märkis: „Kontrollikoja aruanne tuli kriitilisel hetkel. Komisjoni kava kohaselt peab uus kalanduskontrolli määrus valmima 2008. aasta teisel poolel. Enamik kontrollikoja järeldusi langeb suuresti kokku meie oma analüüsiga. Komisjon teeb nüüd nõukogus koostööd liikmesriikidega ja kõigi huvirühmadega, kasutades kontrollikoja aruande järeldusi, et koostada ühise kalanduspoliitika jaoks hästitoimiv kontrolliraamistik."

2002. aasta ühise kalanduspoliitika reformi ajendiks oli vajadus moderniseerida ja tugevdada õiguslikku raamistikku, et muuta see eesmärkidele tõeliselt vastavaks, ning komisjon on sellest ajast saadik teinud mitmeid ettepanekuid teatavates valdkondades, mida kontrollikoda käsitles. Mõned aruandes esile tõstetud andmekogumise ja juhtimise tehnilised probleemid on seotud hiljuti vastuvõetud määrusega elektroonilise aruandlussüsteemi kohta. Komisjoni soovi võtta kasutusele adekvaatsed kontrolli- ja jõustamisvahendid näitab hiljuti vastuvõetud määrus ebaseadusliku, teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügi kohta, mis võtab kokku nn võrgust-taldrikule kontrollipõhimõtte.

Kontrollikoda valis läbivaatamiseks ühise kalanduspoliitika andmekogumise, kontrollimise ja jõustamise spetsiifilised valdkonnad, kuna need on tema määratluse kohaselt olulised püügipiirangutel põhineva kalandushalduspoliitika iga aspekti nõuetekohaseks toimimiseks.

Kontrollikoda jõudis järeldusele, et:

  • liikmesriikides kogutud kalapüügiandmed ei ole usaldusväärsed ega vasta nõuetele ning neist ei piisa, et kasutada neid usaldusväärse alusena lubatud kogupüügi ja kvootide kehtestamisel;
  • rikkumiste avastamise ja ennetamise riiklikud kontrollimenetlused ei ole tõhusad ning
  • rikkumiste avastamise korral riiklike asutuste poolt määratud karistused ei ole piisavad selleks, et need toimiksid tõkestavalt.

Kontrollikoda toob samuti välja, et komisjonil ei ole volitusi liikmesriikidele tõhusa ja õigeaegse surve avaldamiseks, kui need ei täida oma kohustusi ühise kalanduspoliitika raames, ega vahendeid liikmesriikide esitatud andmete tõhusaks kontrollimiseks või nendepoolse kontrolli tulemuste hindamiseks.

Kontrollikoda leiab kokkuvõtteks, et ilma kontrolli, andmekogumise ja jõustamise nõuetekohase toimimiseta on võimatu rakendada püügipiirangutel põhinevat tulemuslikku kalanduspoliitikat.

Komisjon on üldjoontes nõus aruande järeldustega, mis langevad suures osas kokku tema enda analüüsiga ühise kalanduspoliitika puudujääkide kohta kõnealustes valdkondades. Paljude kontrollikoja aruandes esile toodud puudujääkidega oleks komisjon võinud tegelda, kui tal oleksid olnud volitused tõhusaks tegutsemiseks neis valdkondades.

Samuti leiab kontrollikoda, et laevastiku liiga suur püügivõimsus toob kaasa ülepüügi ja tegelikku püüki vähendavate andmete esitamise, ning peab kahetsusväärseks asjaolu, et ühise kalanduspoliitika reformiga on vastutus püügivõimsuse vähendamise eest jäetud liikmesriikidele. Komisjon usub, et liigse püügivõimsuse vähendamise stiimulid on sätestatud EÜ tasandil rahalise toetusena tegevuse lõpetamise kavadele ning et endine püügivõimsuse kontrollimise poliitika on osutunud ebatõhusaks.

Ühise kalanduspoliitika kontrollisüsteemi käsitleva määruse läbivaatamine on kavandatud esmatähtsa ülesandena 2008. aastal ning komisjon jätkab üldisemas plaanis selle kajastamist, kuidas tuleks jätkata 2002. aasta reformi.


Side Bar