Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1862

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2007

Επιτροπή: Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνει την ανάγκη μεταρρύθμισης της κοινοτικής πολιτικής ελέγχων της αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεφύλαξε σήμερα ευνοϊκή υποδοχή σε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, τους ελέγχους και τους εκτελεστικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η Επιτροπή είχε ήδη αποφανθεί ότι η επανεξέταση του νομικού πλαισίου των ελέγχων που διενεργούνται για τις ανάγκες της ΚΑΠ θα ήταν στρατηγική προτεραιότητα του προγράμματος εργασίας 2008, η δε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έρχεται σε επίρρωση της ανάγκης για μείζονα μεταρρύθμιση της πολιτικής ελέγχων στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε εκτεταμένους ελέγχους σ’αυτά τα πεδία, ελέγχους οι οποίοι κάλυπταν τόσο καθήκοντα της Επιτροπής όσο και τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων της ΚΑΠ από τις εθνικές αρχές διαχείρισης της αλιείας σε έξι κράτη μέλη (Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Οι έλεγχοι ΚΑΠ, η συλλογή δεδομένων και οι εκτελεστικοί μηχανισμοί εφαρμόζονται στα κράτη μέλη μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ουσιαστικές αδυναμίες σ’αυτά τα πεδία, ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία μιας πολιτικής για τη διαχείριση αλιευτικών πόρων βασιζόμενης σε ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων. Η Επιτροπή συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία υποστηρίζουν τη θέση της σύμφωνα με την οποία η μεταρρύθμιση 2002 της ΚΑΠ δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη πρόοδο σ’αυτά τα πεδία. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει νομοθεσία μέσω της οποίας αναμένεται να επιλυθούν ορισμένα από τα προβλήματα που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφορικά κυρίως με τη συλλογή δεδομένων. Η Επιτροπή ελπίζει πλέον σε συνεργασία των κρατών μελών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να αντιμετωπιστούν οι εκκρεμότητες και να διασφαλιστεί ότι η ΚΑΠ παρέχει ένα πραγματικά βιώσιμο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή αλιεία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Joe Borg, αρμόδιος για θέματα Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, δήλωσε: «Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Η Επιτροπή προγραμματίζει να υποβάλει νέο κανονισμό για τους ελέγχους στην αλιεία μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2008. Τα περισσότερα από τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τη δική μας ανάλυση. Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα εργαστεί από κοινού με τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, καθώς και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για να στήσει ένα λειτουργικό πλαίσιο ελέγχου για τις ανάγκες της ΚΑΠ.»

Η μεταρρύθμιση 2002 της ΚΑΠ είχε ως οδηγό την ίδια την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενδυνάμωσης του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε το τελευταίο αυτό να γίνει κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται·η Επιτροπή έχει έκτοτε υποβάλει αρκετές προτάσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα πεδία τις οποίες εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε πρόσφατο κανονισμό για τα ηλεκτρονικά συστήματα αναφοράς εξετάζονται μερικά από τα τεχνικά προβλήματα που αφορούν τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων, τα οποία τονίζει η έκθεση. Η δέσμευση της Επιτροπής για καθιέρωση ενδεδειγμένων εργαλείων ελέγχου και εκτελεστικών μηχανισμών καταδεικνύεται με τον πρόσφατο κανονισμό για την παράνομη, ανεξέλεγκτη και άναρχη αλιεία, ο οποίος γενικεύει την αρχή για ελέγχους «από το δίχτυ μέχρι το πιάτο».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε να εξετάσει τα συγκεκριμένα πεδία (συλλογή δεδομένων, έλεγχοι και εκτελεστικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο της ΚΑΠ), επειδή τα είχε χαρακτηρίσει ως ουσιαστικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία οποιασδήποτε πολιτικής για τη διαχείριση αλιευτικών πόρων βασιζόμενης σε ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Δεδομένα που συλλέγονται στα κράτη μέλη είναι αναξιόπιστα και ατελή, και συνεπώς ανεπαρκή ως βάση καθορισμού συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και ποσοστώσεων.
  • Οι εθνικές διαδικασίες επιθεωρήσεων για τον εντοπισμό και την πρόληψη παραβάσεων είναι ατελέσφορες.
  • Oι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις εθνικές αρχές για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι αρκούντως επαχθείς ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει επίσης ότι η Επιτροπή ούτε διαθέτει αρμοδιότητες ώστε εγκαίρως και πειστικά να ασκεί πιέσεις στα κράτη μέλη για πλημμελή τήρηση υποχρεώσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ ούτε έχει τον τρόπο να επαληθεύει τα δεδομένα που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη ή να αξιολογεί τις επιδόσεις τους αναφορικά με τις επιθεωρήσεις.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπεραίνει ότι χωρίς σωστή διεκπεραίωση της συλλογής δεδομένων και των ελέγχων και χωρίς σωστή λειτουργία των εκτελεστικών μηχανισμών είναι αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή μιας πολιτικής βασιζόμενης σε ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων.

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα της έκθεσης, τα οποία σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με τη δική μας ανάλυση των αδυναμιών της ΚΑΠ στα εν λόγω πεδία. Πολλές από τις αδυναμίες που εντοπίζονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα είχαν αντιμετωπιστεί εάν η Επιτροπή διέθετε τις αρμοδιότητες να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σ’αυτά τα πεδία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει επίσης ότι η πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου οδηγεί σε υπεραλίευση έτσι ώστε μέρος των αλιευμάτων να παραμένει αδήλωτο, και εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έχει αφήσει την ευθύνη για μείωση της αλιευτικής ικανότητας στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή πιστεύει ότι παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ κίνητρα μείωσης της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας υπό μορφή χρηματοδοτικής στήριξης προγραμμάτων παροπλισμού σκαφών και ότι η προηγούμενη πολιτική ελέγχου της αλιευτικής ικανότητας είχε αποδειχτεί αναποτελεσματική.

Η λεπτομερής εξέταση του κανονισμού που διέπει τους ελέγχους στο πλαίσιο της ΚΑΠ έχει προγραμματιστεί ως προτεραιότητα για το 2008 και η Επιτροπή εξακολουθεί να μελετά πώς να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του 2002.


Side Bar