Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1862

Брюксел, 5 декември 2007 г.

Комисията: Доклад на Сметната палата подчертава необходимостта от реформа на контролните механизми в областта на рибарството

Днес Европейската комисия приветства публикувания от Сметната палата доклад относно събирането на данни, контрола и правоприлагането в рамките на Общата политика в областта на рибарството (ОПР). Комисията вече беше решила, че прегледът на правната рамка, регулираща контролните механизми, ще бъде стратегически приоритет в работната програма за 2008 г., а докладът на Сметната палата подчертава необходимостта за основна реформа на контролната политика в рамките на ОПР. Палатата проведе широкообхватен одит в тези области, като в одита се включваха както функциите на Комисията, така и начинът, по който се прилагат правилата на ОПР от страна на управителните органи в областта на рибарството в шест държави-членки (Дания, Франция, Италия, Нидерландия, Испания и Обединеното кралство). Събирането на данни, контролните механизми и правоприлагането в рамките на Общата политика в областта на рибарството (ОПР) се прилагат в държавите-членки с оглед на рамката, установена на равнище ЕС. Сметната палата установи сериозни слабости в тези области, като се преценява, че тези слабости могат да застрашат правилното функциониране на политиката за управление в областта на рибарството, която се базира на ограничения върху улова. Комисията изрази широко съгласие със заключенията на Сметната палата, които подкрепят становището ѝ, че реформата на ОПР от 2002 г. не е отбелязала достатъчен напредък в тези области. Комисията вече е представила законодателни предложения, които би следвало да решат някои от проблемите, на които Палатата обръща внимание и по-конкретно в областта на събирането на данни. Комисията вече очаква да започне работа с държавите-членки и всички заинтересовани страни, за да се решат оставащите проблеми и да се гарантира, че ОПР предоставя една наистина устойчива рамка за европейската политика в областта на рибарството.

Европейският комисар за рибарство и морско дело, Джо Борг коментира: „Докладът на Сметната палата излиза в един критичен момент. Планувано е Комисията да представи нов регламент за контрола в рибарството през втората половина на 2008 г. Повечето от заключенията на Палатата съвпадат почти напълно с нашия анализ. Сега Комисията ще работи с държавите-членки в рамките на Съвета и с всички заинтересовани страни, използвайки заключенията на Сметната палата, за да изгради една добре функционираща рамка за контрола в областта на ОПР.

Реформата на ОПР от 2002 година бе мотивирана от необходимостта да се модернизира и укрепи регулаторната рамка, за да може тя да бъде наистина годна за използване при постигането на поставените цели и оттогава Комисията е направила няколко предложения в конкретните области, разгледани от Сметната палата. Някои от техническите проблеми, свързани със събирането на данни и управлението, които докладът изтъква, вече са разрешени в наскоро приетия регламент за системите за електронно докладване. Ангажиментът, който Комисията е поела, за разработване на адекватни инструменти за контрол и правоприлагане, е отразен в наскоро приетия регламент за незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов, в който се обобщава контролният принцип „от мрежата до чинията“.

Сметната палата избра за проверка специфичните области, свързани със събирането на данни, проверките и правоприлагането в рамките на ОПР, понеже Палатата ги беше определила като области от съществено значение за правилното функциониране на всяка една политика за управление в областта на рибарството, която се базира на ограничения върху улова.

По-конкретно Сметната палата направи следните заключения:

  • Данните за риболова, събирани от държавите-членки са неточни и непълни, а също така не могат да служат за адекватна основа за определянето на общия допустим улов (ОДУ) и квоти;
  • националните процедури за инспекции с цел установяване и предотвратяване на нарушения са неефективни; както и
  • наказанията, които се налагат от националните власти при установяване на нарушения, не са достатъчно тежки, за да имат възпиращ ефект.

Сметната палата също така обръща внимание на факта, че Комисията не притежава необходимите правомощия, за да указва своевременен и убедителен натиск върху държавите-членки, когато те не спазват своите задължения по ОПР, а също така Комисията не разполага с необходимите средства за ефективна проверка на данните, предоставени от държавите-членки, и не може да оцени работата им, свързана с провеждането на проверки.

Сметаната палата заключва, че при липса на добре функциониращо събиране на данни, контрол и правоприлагане, не би било възможно да се приложи една ефективна политика, която се базира на ограничения върху улова.

Комисията приветства заключенията на доклада, които до голяма степен съвпадат с анализа ѝ на слабостите на ОПР в тези области. Повечето от слабостите, определени от Сметната палата в доклада, биха могли да бъдат преодолени при условие, че на Комисията се предоставят правомощия, за да може тя да действа ефективно в тези области.

Сметната палата също така твърди, че свръхкапацитетът във флота води до превишаване на разрешения улов, а също така изразява съжаление, че реформата на ОПР е оставилата отговорността за намаляване на държавите-членки. Комисията счита, че стимулите за намаляване на свръхкапацитета се предоставят на равнище ЕС под формата на финансова подкрепа за схеми за изваждане от употреба, а също така, че предишната политика за контрол на капацитета се е оказала неефективна.

Преработването на Регламента за контрола в областта на ОПР е един от плануваните приоритети за 2008 г., а освен това Комисията продължава да обмисля в един по-общ план как да продължи реформата от 2002 г.


Side Bar