Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

Bryssel den 5 december 2007

En stark europeisk grannskapspolitik – fler insatser behövs

EU behöver vidta ytterligare åtgärder för att de förslag för att stärka den europeiska grannskapspolitiken som redan lagts fram ska bli verklighet. I ett nytt meddelande från Benita Ferrero-Waldner, kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken, anges vilka åtgärder medlemsstaterna och kommissionen behöver vidta särskilt när det gäller handel, rörlighet och åtgärder mot låsta konflikter i EU:s grannländer. Enligt planerna ska åtgärder vidtas under 2008 för att stärka sektoriella reformer i grannländerna. Partnerländernas resultat kommer att utvärderas i ett senare meddelande (åtföljt av länderspecifika framstegsrapporter) våren 2008.

”Vi är nu inne i genomförandefasen av grannskapspolitiken”, säger kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner. ”Det här är ett initiativ som parterna har ett gemensamt ansvar för och det krävs handling från bägge sidor, både EU och grannländerna, för att det ska kunna genomföras. Dagens meddelande anger var vi behöver se fler insatser från kommissionen och medlemsstaterna för att se till att vi håller våra löften till våra partner och att de incitament att genomföra reformer vi har erbjudit är konkreta, trovärdiga och relevanta för deras behov”.

I meddelandet anges följande mål för 2008 och därefter:

  • Ett fastare politiskt åtagande att främja ekonomisk integration och förbättra tillträdet till marknaden. I meddelandet uppmanas medlemsstaterna att stödja de pågående jordbruksförhandlingarna, särskilt när det gäller att minska antalet produkter som undantas från fullständig liberalisering.
  • Underlättandet av lagliga korttidsvistelser samt mer ambitiösa långsiktiga ändringar när det gäller kontrollerad migration. Kommissionen uppmanar rådet och Europaparlamentet att anta ”paketet” om visering från 2006 och att fullt ut utnyttja de möjligheter att underlätta resande som redan finns.
  • Fler insatser tillsammans med partnerländerna i den europeiska grannskapspolitiken när det gäller att tackla låsta konflikter, genom att använda hela skalan av medel som står till EU:s förfogande, i syfte att stabilisera konflikt- och postkonfliktområden.
  • Ökat EU-stöd till sektoriella reformer i partnerländerna bl.a. på följande områden: energi, klimatförändringar, fiske, transport, sjöfartspolitik, forskning, informationssamhället, utbildning, sysselsättning och socialpolitik.

Sedan meddelandet med förslag till åtgärder för att stärka den europeiska grannskapspolitiken lades fram har flera av de föreslagna åtgärderna redan genomförts:

  • Kommissionen beslutade idag om en första tilldelning på 50 miljoner euro till investeringsanslaget för grannskapspolitiken som kommer att ske före årets slut. Några medlemsstater har redan tillkännagett sin avsikt att bidra till denna finansieringsform, som kommer att tas i bruk 2008.
  • De första medlen har redan anslagits enligt mekanismen för gott styre, som ger extra stöd till partnerländer som har gjort de största framstegen med att genomföra prioriteringarna för ett gott styre i sina handlingsplaner. Marocko (28 miljoner euro) och Ukraina (22 miljoner euro) är de första mottagarna.
  • Svartahavssynergin har lanserats för att ge förbindelserna med det östra grannskapsområdet en regional dimension.
  • Förhandlingar för att göra det möjligt för grannländer att delta i EU-program och EU-organ pågår med Israel, Marocko och Ukraina. När protokollet med Israel undertecknas, vilket kommer att ske inom kort, blir Israel det första partnerlandet som kommer att kunna delta i programmet för konkurrens och innovation.
  • Den europeiska grannskapspolitiken, ett partnerskap för reform med grannländerna i söder och öster, har redan gett påtagliga, konkreta resultat[1]. Grannskapspolitiken har gjort det möjligt för unionen att fördjupa förbindelserna med vissa närliggande grannländer (EU:s samarbetserbjudande riktar sig till Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Republiken Moldavien, Marocko, den palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien och Ukraina)[2], enligt principen om differentiering som gör det möjligt för dem som så önskar att gå in i ett närmare samarbete med EU.

Den europeiska grannskapspolitiken går längre än traditionellt politiskt samarbete och omfattar även inslag av ekonomisk integration samt stöd till reformer för att främja ekonomisk och social utveckling. Verktyget för att genomföra dessa reformer är de gemensamt överenskomna handlingsplanerna för en period på tre till fem år med exakta åtaganden om att främja ekonomisk modernisering, stärka rättsstaten, demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna samt att samarbeta om viktiga utrikespolitiska mål.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
Mer information om den europeiska grannskapspolitiken finns på

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Se MEMO/07/548

[2] Den omfattar inte Efta-/EES-länderna (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz), kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna (Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien inklusive Kosovo) och Ryssland.


Side Bar