Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

V Bruseli 5. decembra 2007

Silná európska susedská politika – je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie

EÚ potrebuje vynaložiť ďalšie úsilie, aby mohla realizovať návrhy zamerané na posilnenie európskej susedskej politiky (ESP). V novom oznámení komisárky pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku, Benity Ferrerovej-Waldnerovej, sa uvádzajú kroky, ktoré je potrebné prijať na úrovni členských štátov i samotnej Komisie, a to najmä v oblasti obchodu a mobility, ako aj pri riešení zmrazených konfliktov v susedstve EÚ. V roku 2008 sa počíta s viacerými opatreniami, ktoré by mali posilniť sektorové reformy v susedných krajinách. Počínanie partnerov zapojených do ESP bude spolu s jednotlivými správami o dosiahnutom pokroku na jar budúceho roku predmetom ďalšieho oznámenia.

Komisárka Ferrerová-Waldnerová uviedla: „Európska susedská politika sa v súčasnosti nachádza vo fáze implementácie. Ide o spoločnú iniciatívu a implementácia si vyžaduje kroky tak na strane EÚ ako aj na strane jej susedov. Predložené oznámenie poukazuje na oblasti, v ktorých musí Komisia a členské štáty vynaložiť ďalšie úsilie, aby sme boli schopní dodržať záväzky voči svojim partnerom a zdôrazňuje, že podnety na reformy, ktoré sme ponúkli, sú vzhľadom na ich potreby vecné, spoľahlivé a opodstatnené“.

Komisia na rok 2008 a nasledujúce obdobie stanovila tieto ciele:

  • Silnejší politický záväzok na podporu ekonomickej integrácie a zlepšenie prístupu na trh. Členské štáty sú prostredníctvom oznámenia vyzvané, aby podporili prebiehajúce rokovania v oblasti poľnohospodárstva, najmä obmedzenie počtu produktov vylúčených z plnej liberalizácie.
  • Uľahčenie legálneho krátkodobého cestovania, ako aj ambicióznejší dlhodobejší vývoj v oblasti riadenej migrácie. Komisia naliehavo žiada Radu a Európsky parlament, aby prijali jej „balík“ v oblasti vízovej politiky z roku 2006 a plne využili možnosti v rámci existujúcich pravidiel na uľahčenie cestovania.
  • Ďalšie zapojenie sa do riešenia zmrazených konfliktov spolu s partnermi v rámci ESP pri využití plnej škály nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii, na stabilizovanie konfliktných a postkonfliktných oblastí.
  • Zintenzívnenie podpory EÚ zameranej na sektorové reformy partnerských krajín v oblastiach ako: energetika, zmeny klímy, rybné hospodárstvo, doprava, námorná politika, výskum, informačná spoločnosť, vzdelávanie, zamestnanosť a sociálna politika.

Od uverejnenia oznámenia, v ktorom sa navrhujú opatrenia na posilnenie ESP, došlo k implementácií viacerých navrhovaných krokov:

  • Komisia dnes prijala rozhodnutie o vyčlenení prvého balíka 50 mil. EUR pre Susedský investičný fond, ktoré budú viazané ku koncu tohto roka. Niektoré členské štáty už prejavili záujem do uvedeného fondu prispievať. Fond začne svoju činnosť v roku 2008.
  • Prvé prostriedky boli vyčlenené v rámci nástroja riadenia, ktorý poskytuje dodatočnú pomoc tým partnerským krajinám, ktoré dosiahli najväčší pokrok pri realizácii priorít v oblasti riadenia stanovených vo svojich akčných plánoch. Prvými príjemcami sú Maroko (28 mil. EUR) a Ukrajina (22 mil. EUR).
  • Do činnosti bola uvedená Čiernomorská synergia, vďaka ktorej by malo východné susedstvo nadobudnúť regionálny rozmer.
  • Rokovania o účasti partnerov na programoch a v agentúrach EÚ prebiehajú s Izraelom, Marokom a Ukrajinou. Blížiace sa podpísanie protokolu s Izraelom umožní tejto krajine zapojiť sa do Programu pre konkurenciechopnosť a inováciu ako prvému partnerovi v rámci ESP.

Európska susedská politika, partnerstvo pre reformy so susednými krajinami na juhu a východe, už priniesla konkrétne, hmatateľné výsledky[1]. Prispela k výraznému prehĺbeniu vzťahov Únie s niektorými z jej blízkych susedov (ponuka EÚ je zameraná na Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Moldavsko, Maroko, Palestínsku samosprávu, Sýriu, Tunisko a Ukrajinu)[2], a to v súlade s princípom diferenciácie, ktorý umožňuje užšiu spoluprácu s EÚ tým krajinám, ktoré si to želajú.

ESP presahuje hranice klasickej politickej spolupráce a zahŕňa elementy ekonomickej integrácie, ako aj podporu reformného procesu zameraného na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tieto reformy sa uskutočňujú na základe spoločne odsúhlasených akčných plánov stanovených na obdobie 3-5 rokov, ktoré uvádzajú konkrétne záväzky na podporu modernizácie hospodárstva, posilnenie právneho štátu, demokracie a dodržiavania ľudských práv ako aj na spoluprácu v kľúčových oblastiach zahraničnej politiky.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
Viac informácií o ESP na:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Pozri MEMO/07/548

[2] Nezahŕňa krajiny EZVO/EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny (Chorvátsko, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Turecko, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Srbsko vrátane Kosova) a Rusko.


Side Bar