Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

Bruksela, dnia 5 grudnia 2007 r.

Silna europejska polityka sąsiedztwa – konieczność zwiększenia wysiłków

Unia Europejska musi wzmożyć wysiłki, aby urzeczywistnić złożone obietnice i doprowadzić do wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Nowy komunikat przedstawiony przez komisarza ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, Benitę Ferrero-Waldner, określa działania, jakie muszą podjąć państwa członkowskie oraz Komisja, szczególnie w dziedzinie handlu, mobilności oraz w kwestii rozwiązywania zamrożonych konfliktów w sąsiedztwie UE. Na rok 2008 przewidziano wiele działań, mających na celu wsparcie reform sektorowych w krajach sąsiadujących. Kolejny komunikat, który Komisja przedstawi wiosną przyszłego roku, przedstawi postępy dokonane przez partnerskie kraje sąsiadujące, a także zawierać będzie sprawozdanie dotyczące każdego z nich.

Zdaniem komisarz Ferrero-Waldner: „Znajdujemy się obecnie w fazie wdrażania polityki sąsiedztwa. Polityka ta jest wspólną inicjatywą i do jej realizacji konieczne są działania obu stron – zarówno UE, jak i jej sąsiadów. Dzisiejszy komunikat wskazuje kwestie, które wymagają dodatkowych wysiłków ze strony Komisji i państw członkowskich w celu wypełnienia zobowiązań względem naszych partnerów oraz zapewnienia, aby proponowane przez nas środki zachęcające do przeprowadzania reform były konkretne, wiarygodne oraz oparte na realnych potrzebach tych państw”.

Komunikat określa następujące cele na rok 2008 i dalsze lata:

  • większe zaangażowanie polityczne we wspieranie integracji ekonomicznej i poprawę warunków dostępu do rynku. Komunikat wzywa państwa członkowskie do wsparcia trwających negocjacji w dziedzinie rolnictwa, w szczególności do ograniczenia liczby produktów, które nie zostaną objęte pełną liberalizacją;
  • ułatwienie krótkoterminowych podróży oraz bardziej zaawansowane długoterminowe zmiany w dziedzinie zarządzania migracją. Komisja wzywa Radę oraz Parlament Europejski do przyjęcia „pakietu” prawodawczego z 2006 r. w sprawie wiz i do pełnego wykorzystania obowiązujących obecnie przepisów w celu wprowadzenia ułatwień w podróżowaniu;
  • dalsze zaangażowanie u boku partnerów w ramach EPS w rozwiązywanie zamrożonych konfliktów przy pełnym wykorzystaniu posiadanych przez UE instrumentów do stabilizacji obszarów, na których występują lub występowały konflikty;
  • wzmożone wsparcie UE dla reform sektorowych przeprowadzanych w krajach partnerskich w takich obszarach, jak: energia, zmiany klimatyczne, rybołówstwo, transport, polityka morska, badania, społeczeństwo informacyjne, edukacja, zatrudnienie i polityka socjalna.

Wprowadzono już w życie niektóre propozycje zawarte w komunikacie dotyczącym środków, mających pogłębić europejską politykę sąsiedztwa:

  • Komisja podjęła dziś decyzję o przyznaniu pierwszych 50 mln EUR na sąsiedzki fundusz inwestycyjny, które zostaną przekazane przed końcem tego roku. Również niektóre państwa członkowskie zgłosiły zamiar finansowego wsparcia funduszu. Fundusz rozpocznie działalność w 2008 r.;
  • pierwszego przydziału środków dokonano w ramach nowego Instrumentu Wspierania Systemu Rządów, którego celem jest dodatkowe wsparcie dla tych krajów partnerskich, które poczyniły największe postępy we wprowadzaniu priorytetów dotyczących sposobu sprawowania rządów do planów działania; Pierwszymi beneficjentami są Maroko (28 mln EUR) i Ukraina (22 mln EUR);
  • „synergia czarnomorska” ma przyczynić się do promowania regionalnego wymiaru polityki sąsiedztwa na wschodzie;
  • trwają negocjacje z Izraelem, Marokiem i Ukrainą, dotyczące udziału tych państw w programach i agencjach UE. Wkrótce nastąpi podpisanie protokołu z Izraelem, na mocy którego kraj ten stanie się pierwszym partnerem EPS, który będzie mógł uczestniczyć w programie na rzecz konkurencyjności i innowacji;
  • europejska polityka sąsiedztwa, będąca partnerstwem na rzecz reform w krajach sąsiadujących na południu oraz na wschodzie, doprowadziła już do osiągnięcia konkretnych rezultatów[1]. Polityka ta umożliwiła znaczne pogłębienie stosunków Unii z niektórymi bliskimi sąsiadami (propozycja UE skierowana jest do Algierii, Armenii, Autonomii Palestyńskiej, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Mołdawii, Maroka, Syrii, Tunezji i Ukrainy)[2], zgodnie z zasadą zróżnicowania, która umożliwia zacieśnienie stosunków z UE tym państwom, które sobie tego życzą.

Europejska polityka sąsiedztwa wykracza poza ramy zwykłej współpracy politycznej, albowiem zawiera również elementy integracji ekonomicznej i stawia sobie za cel wspieranie reform, mających doprowadzić do rozwoju gospodarczego oraz społecznego. Narzędziem służącym do przeprowadzenia tego rodzaju reform są wspólnie uzgodnione plany działania, które obejmują okres od 3 do 5 lat i zawierają szczegółowe zobowiązania do działania na rzecz modernizacji gospodarczej, wzmocnienia państwa prawa, demokracji i poszanowania praw człowieka oraz do współpracy w zakresie kluczowych kwestii polityki zagranicznej.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
Więcej informacji na temat EPS:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Patrz MEMO/07/548

[2] Nie obejmuje ona krajów EFTA/EOG (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących (Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii wraz z Kosowem) ani Rosji.


Side Bar