Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

Brussel, 5 december 2007

Een sterk Europees nabuurschapsbeleid: de inspanningen moeten worden opgevoerd

De EU moet nog verdere inspanningen leveren om de eerdere voorstellen voor de versterking van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB) te realiseren. In een nieuwe mededeling zet Benita Ferrero-Waldner, commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen en Europees Nabuurschapsbeleid, uiteen welke maatregelen de lidstaten en de Commissie nog moeten nemen, in het bijzonder op het gebied van handel, mobiliteit en bevroren conflicten in het nabuurschap van de EU. Voor 2008 zijn een aantal maatregelen gepland om de sectorale hervormingen in de buurlanden te versterken. Een volgende mededeling komend voorjaar zal handelen over de prestaties van de ENB-partnerlanden, waarbij over ieder land een voortgangsverslag wordt opgesteld.

Commissaris Ferrero-Waldner verklaarde: “Wij bevinden ons thans in de tenuitvoerleggingsfase van het nabuurschapsbeleid. Dit is een gezamenlijk initiatief, en de tenuitvoerlegging vereist maatregelen van beide zijden, de EU en haar buurlanden. In de mededeling van vandaag wordt aangegeven welke aanvullende inspanningen de Commissie en de lidstaten nog moeten leveren om ervoor te zorgen dat wij de beloften aan onze partners nakomen en dat onze stimulansen voor hun hervorming concreet, geloofwaardig en relevant zijn”.

In de mededeling worden de volgende doelstellingen voor 2008 en de jaren daarna vastgesteld:

  • Een sterker politiek engagement om de economische integratie te bevorderen en de markttoegang te verbeteren. In de mededeling worden de lidstaten opgeroepen de lopende landbouwonderhandelingen te ondersteunen, en met name slechts een beperkt aantal producten van volledige liberalisering uit te sluiten.
  • Vergemakkelijking van legale kortdurende verplaatsingen en ambitieuzere ontwikkelingen op langere termijn van het migratiebeheer. De Commissie spoort de Raad en het Europees Parlement aan haar “visumpakket” van 2006 aan te nemen en ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden in de bestaande regels om reizen te vergemakkelijken.
  • Verdere maatregelen om samen met de ENB-partners bevroren conflicten op te lossen, met gebruikmaking van alle instrumenten waarover de EU beschikt om conflictgebieden en post-conflictgebieden te stabiliseren.
  • Opvoeren van de EU-steun voor de sectorale hervormingen van de partnerlanden op de volgende gebieden: energie, klimaatverandering, visserij, vervoer, maritiem beleid, onderzoek, informatiemaatschappij, onderwijs, werkgelegenheid en sociaal beleid.
  • Sinds de publicatie van de eerdere mededeling betreffende maatregelen voor de versterking van het ENB is al een aantal punten uitgevoerd:
  • De Commissie heeft vandaag besloten dat haar eerste toewijzing van 50 miljoen euro voor de ENB-investeringsfaciliteit uiterlijk eind dit jaar zal worden vastgelegd. Verschillende lidstaten hebben al te kennen gegeven dat zij tot de faciliteit zullen bijdragen. De faciliteit zal in 2008 in werking treden.
  • De eerste toewijzingen uit de nieuwe bestuursfaciliteit, die aanvullende steun verleent voor de partnerlanden die het sterkst zijn gevorderd bij de tenuitvoerlegging van de bestuursprioriteiten in hun actieplannen, zijn al toegekend. Marokko (28 miljoen euro) en Oekraïne (22 miljoen euro) zijn de eerste begunstigden.
  • De synergie voor het Zwarte Zeegebied, die tot doel heeft een regionale dimensie voor de oostelijke buurlanden te creëren, is opgestart.
  • Met Israël, Marokko en Oekraïne zijn onderhandelingen aan de gang om die buurlanden in staat te stellen deel te nemen aan EU-programma’s en -agentschappen. Het protocol met Israël zal binnenkort worden ondertekend: daardoor zal het land als eerste ENB-partner aan het programma voor concurrentievermogen en innovatie kunnen deelnemen.
  • Het Europees nabuurschapsbeleid, een hervormingsgericht partnerschap met de buurlanden ten zuiden en ten oosten van de Unie, heeft al tastbare, concrete resultaten opgeleverd[1]. Het heeft geleid tot een verregaande verdieping van de betrekkingen van de Unie met een aantal van haar naaste buren (het aanbod van de EU is gericht tot Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Moldavië, Marokko, de Palestijnse Autoriteit, Syrië, Tunesië en Oekraïne[2], waarbij de landen die dat wensen, zich sterker voor de EU kunnen engageren (differentiatieprincipe).

Het ENB gaat verder dan de klassieke politieke samenwerking en omvat eveens elementen van economische integratie, alsook steun voor hervormingen om de economische en sociale ontwikkeling te stimuleren. Het instrument voor de totstandbrenging van deze hervormingen zijn de in samenspraak overeengekomen actieplannen met een looptijd van drie tot vijf jaar, die welomschreven verbintenissen bevatten om de economische modernisering te bevorderen, de rechtsstaat, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten te versterken en samen te werken aan de verwezenlijking van fundamentele doelstellingen inzake buitenlands beleid.
ENP Stockshots:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745

Voor nadere informatie over het ENB, zie:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Zie MEMO/2007548

[2] Het omvat niet de EVA/EER-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland), de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten (Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië met inbegrip van Kosovo) en Rusland.


Side Bar