Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

Briuselis, 2007 m. gruodžio 5 d.

Ryžtinga Europos kaimynystės politika. Būtina dėti daugiau pastangų

ES turi toliau dėti pastangas, kad pateikti Europos kaimynystės politikos (EKP) stiprinimo pasiūlymai taptų realybe. Už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakingos Komisijos narės Benitos Ferrero-Waldner pateiktame naujame komunikate nurodoma, kokių veiksmų turi imtis valstybės narės ir Komisija visų pirma prekybos ir judumo srityse bei spręsdamos „įšaldytus“ konfliktus. 2008 m. numatyta daug veiksmų sektorių reformoms kaimyninėse šalyse stiprinti. Kitame komunikate, kuris bus pateiktas 2008 m. pavasarį, bus apžvelgiama kaimynystės politikos partnerių veikla ir pateikta kiekvieno iš jų pažangos ataskaita.

Komisijos narė B. Ferrero-Waldner sakė: „Šiuo metu įgyvendiname Kaimynystės politiką. Tai bendra iniciatyva, kuriai įgyvendinti būtina, kad veiksmų imtųsi abi pusės – ES ir jos kaimynės. Šiandien pateiktame komunikate nurodoma, kur reikia daugiau Komisijos ir valstybių narių pastangų siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų partneriams duotų pažadų ir kad mūsų pasiūlytos reformos iniciatyvos būtų konkrečios, patikimos ir atitiktų jų poreikius“.

Komunikate nustatomi šie tikslai 2008 ir vėlesniais metais:

  • Aiškesnis politinis įsipareigojimas skatinti ekonominę integraciją ir didinti galimybes patekti į rinką. Komunikate valstybės narės raginamos remti vykstančias derybas dėl žemės ūkio, visų pirma mažinti produktų, kuriems netaikomas visiškas liberalizavimas, skaičių.
  • Sudaryti geresnes sąlygas teisėtoms trumpalaikėms kelionėms, taip pat numatyti ambicingesnius ilgalaikius migracijos valdymo srities tikslus. Komisija ragina Tarybą ir Europos Parlamentą priimti 2006 m. vizų priemonių paketą ir visiškai išnaudoti dabartinėse taisyklėse numatytas galimybes palengvinti keliones.
  • Toliau dalyvauti su EKP partneriais sprendžiant „įšaldytus“ konfliktus, pasinaudojant visomis ES turimomis priemonėmis siekiant stabilizuoti teritorijų ir vietovių, kuriose vyksta ar neseniai įvyko konfliktas, padėtį.
  • Intensyviau teikti ES paramą šalių partnerių sektorių reformoms šiose srityse: energetika, klimato kaita, žuvininkystė, transportas, jūrų politika, moksliniai tyrimai, informacinė visuomenė, švietimas, užimtumas ir socialinė politika.

Nemažai paskelbto komunikato pasiūlytų EKP stiprinimo priemonių jau įgyvendinta:

  • Šiandien Komisija nusprendė iki šių metų pabaigos pirmąją 50 mln. EUR asignavimų dalį skirti Kaimynystės investavimo priemonei. Kai kurios valstybės narės jau pranešė ketinančios prisidėti prie priemonės. Priemonė bus pradėta įgyvendinti 2008 m.
  • Pagal naująją valdymo priemonę, kurioje numatyta papildoma parama šalims partnerėms, padariusioms didžiausią pažangą įgyvendinant savo veiksmų planuose numatytus valdymo srities prioritetus, skirti pirmieji asignavimai. Pirmieji gavėjai yra Marokas (28 mln. EUR) ir Ukraina (22 mln. EUR).
  • Siekiant Rytų kaimynystės politikai suteikti regioninį aspektą, pradėta Juodosios jūros sinergijos programa.
  • Šiuo metu vyksta derybos su Izraeliu, Maroku ir Ukraina, kurių tikslas – suteikti kaimyninėms šalims galimybę dalyvauti ES programose ir agentūrų veikloje. Netrukus bus pasirašytas protokolas su Izraeliu, ir ši šalis taps pirmąja EKP partnere, dalyvaujančia Konkurencingumo ir inovacijų programoje.

Europos kaimynystės politika – partnerystė su kaimyninėmis šalimis pietuose ir rytuose vykdant reformą – jau davė apčiuopiamų ir konkrečių rezultatų[1]. Ji leido gerokai sustiprinti Sąjungos santykius su kai kuriomis artimomis kaimyninėmis šalimis (ES pasiūlymas Alžyrui, Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Egiptui, Gruzijai, Izraeliui, Jordanijai, Libanui, Libijai, Moldovai, Marokui, Palestinos savivaldai, Sirijai, Tunisui ir Ukrainai)[2], laikantis diferencijavimo principo, pagal kurį pageidaujančioms šalims suteikiama galimybė intensyviau bendradarbiauti su ES.

EKP yra daugiau nei klasikinis politinis bendradarbiavimas, ji apima ekonominės integracijos elementus, taip pat paramą reformoms, kuria skatinama ekonominė bei socialinė plėtra. Siekiant įgyvendinti šias reformas, buvo bendrai sutarti 3–5 metų veiksmų planai, kuriuose numatyti aiškūs įsipareigojimai skatinti ekonomikos modernizavimą, stiprinti teisinę valstybę, demokratiją ir didinti pagarbą žmogaus teisėms ir bendradarbiauti siekiant pagrindinių užsienio politikos tikslų.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
Daugiau informacijos apie EKP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Žr. MEMO/2007/548

[2] Jis netaikomas ELPA (EEE) valstybėms (Islandijai, Lichtenšteinui, Norvegijai ir Šveicarijai), šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms (Kroatijai, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Turkijai, Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Juodkalnijai, Serbijai, įskaitant Kosovą) ir Rusijai.


Side Bar