Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

V Bruselu dne 5. prosince 2007

K posílení evropské politiky sousedství je třeba dalšího úsilí

Je zapotřebí, aby EU vyvinula další úsilí k uskutečnění návrhů, které již byly učiněny s cílem posílit evropskou politiku sousedství. Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová stanoví ve svém novém sdělení opatření, která jsou ze strany členských států a Komise nezbytná, a to zejména v oblasti obchodu, mobility a při řešení přetrvávajících konfliktů v sousedství EU. Na rok 2008 se plánuje řada opatření, která posílí odvětvové reformy v sousedních zemích. Další sdělení na jaře příštího roku se bude zabývat dosaženými výsledky našich sousedních partnerů, přičemž pro každou zemi bude vypracována zpráva o pokroku.

Komisařka Ferrero-Waldnerová k tomu řekla: „Politika sousedství je nyní ve fázi realizace. Jde o iniciativu, za niž neseme společnou odpovědnost a jejíž provádění vyžaduje opatření na obou stranách – jak na straně EU, tak i našich sousedů. Dnešní sdělení ukazuje, kde je zapotřebí dalšího úsilí Komise a členských států, abychom mohli zajistit, že sliby dané našim partnerům dodržíme a že námi nabídnutá pomoc na povzbuzení reforem je konkrétní, důvěryhodná a přiměřená jejich potřebám“.

Dané sdělení stanoví tyto cíle na rok 2008 i na další roky:

  • Větší politické odhodlání posilovat hospodářskou integraci a zlepšovat přístup na trh. Sdělení vyzývá členské státy, aby podporovaly probíhající jednání v oblasti zemědělství, zejména pokud jde o omezení počtu produktů, jež jsou vyloučeny z úplné liberalizace.
  • Zjednodušení podmínek u oprávněných krátkodobých cest stejně jako ambicióznější cíl dlouhodobého vývoje v oblasti řízené migrace. Komise připomíná Radě a Evropskému parlamentu, aby neváhaly s přijetím „balíčku“ z roku 2006 v oblasti víz a aby v rámci stávajících předpisů plně využívaly všech příležitostí k usnadnění podmínek cestování.
  • Další spolupráce s partnery v rámci evropské politiky sousedství při řešení přetrvávajících konfliktů s využitím celé škály nástrojů, jež má EU k dispozici, s cílem stabilizovat oblasti konfliktů i oblasti, v nichž byl konflikt již ukončen.
  • Zesílená podpora partnerských zemí ze strany EU, pokud jde o odvětvové reformy v oblastech, jako jsou např. energetika, změny klimatu, rybolov, doprava, námořní politika, výzkum, informační společnost, vzdělávání, zaměstnanost a sociální politika.

Od zveřejnění sdělení, kterým se navrhují opatření k posílení evropské politiky sousedství, již došlo k uskutečnění řady bodů:

  • Komise dnes rozhodla o přidělení prvních 50 milionů EUR investičních prostředků, jež budou pro oblast sousedství vyhrazeny do konce tohoto roku. Některé členské státy již naznačily svůj záměr přispět k financování tohoto nástroje. Jeho fungování bude zahájeno v roce 2008.
  • Byly již poskytnuty první prostředky z nástroje pro správu věcí veřejných, který slouží k poskytování dodatečné podpory partnerským zemím, které dosáhly největšího pokroku při realizaci priorit v oblasti správy věcí veřejných vytyčených v jejich akčních plánech. Maroko (28 milionů EUR) a Ukrajina (22 milionů EUR) jsou prvními příjemci této pomoci.
  • Byla zahájena tzv. „černomořská synergie“, která dodává politice východního sousedství regionální rozměr.
  • Probíhají jednání s Izraelem, Marokem a Ukrajinou, která mají sousedům umožnit účast na programech a činnostech orgánů EU. Nadcházející podpis protokolu s Izraelem umožní této zemi stát se prvním partnerem v rámci evropské politiky sousedství, který se bude podílet na programu pro konkurenceschopnost a inovace.
  • Evropská politika sousedství, která představuje partnerství, jehož cílem jsou reformy v sousedních zemích směrem na jih a na východ, již přináší hmatatelné, konkrétní výsledky[1]. Umožnila výrazné prohloubení vztahů mezi Unií a některými jejími sousedy (nabídka EU směřuje do Alžírska, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Egypta, Gruzie, Izraele, Jordánska, Libanonu, Libye, Moldávie, Maroka, Palestinské samosprávy, Sýrie, Tuniska a Ukrajiny)[2], v souladu se zásadou rozdílného přístupu, která umožňuje zemím, které si to přejí, navázat s EU užší spolupráci.

Evropská politika sousedství překračuje rámec běžné politické spolupráce tím, že obsahuje prvek hospodářské integrace a podporuje reformy pro povzbuzení hospodářského a společenského rozvoje. Nástrojem k dosažení těchto reforem jsou společně dohodnuté akční plány na období tří až pěti let, které stanoví konkrétní závazky na podporu modernizace hospodářství, posílení právního státu, demokracie a dodržování lidských práv a závazek spolupracovat při plnění hlavních cílů v oblasti zahraniční politiky.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
Více informací o evropské politice sousedství naleznete na internetové stránce

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Viz MEMO/07/548

[2] Netýká se zemí ESVO/EHS (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), kandidátských a možných kandidátských zemí (Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko včetně Kosova) a Ruska.


Side Bar