Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1843

Брюксел, 5 декември 2007 г.

Силна европейска политика на добросъседство — необходими са повече усилия

Необходими са повече усилия от страна на ЕС, за да се реализират предложенията, които вече са направени за засилване на европейската политика на добросъседство. В ново съобщение на комисаря по външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер се определят действията, които държавите-членки и Комисията трябва да предприемат, особено в областта на търговията, мобилността и разрешаването на „замразени“ конфликти в съседните на ЕС страни. Предвиждат се редица действия през 2008 г. за засилване на секторните реформи в тези страни. През пролетта ще излезе ново съобщение, посветено на постиженията на съседните страни партньорки, придружено от доклади за напредъка на всяка от тях.

Комисар Фереро Валднер заяви: „В момента сме в етап на изпълнение на политиката на добросъседство. Това е съвместна инициатива и изпълнението налага действия както от страна на ЕС, така и от страна на неговите съседи. Днешното съобщение определя областите, в които Комисията и държавите-членки трябва да положат допълнителни усилия, за да бъдат спазени обещанията, които дадохме на нашите партньори, и за да се гарантира, че предложените от нас стимули за реформа са конкретни, надеждни и съответстващи на техните нужди.“

Съобщението определя следните цели за 2008 г. и следващите години:

  • По-голям политически ангажимент за насърчаване на икономическата интеграция и подобряване на достъпа до пазара. Съобщението приканва държавите-членки да подкрепят текущите преговори в областта на селското стопанство, по-конкретно като ограничат броя на продуктите, изключени от пълна либерализация.
  • Улесняване на легалните кратки пътувания, съчетано в дългосрочен план с по-амбициозни цели в областта на контролираната миграция. Комисията настоява пред Съвета и Европейския парламент да приемат „пакет 2006“ относно визите и да използват пълноценно възможностите, предоставени от действащите правила, за улесняване на пътуването.
  • Допълнителни ангажименти с партньорите в политиката на добросъседство в разрешаването на „замразени“ конфликти с помощта на пълния набор от инструменти, с които разполага ЕС, за стабилизиране на конфликтните и следконфликтните зони.
  • Засилване на подкрепата на ЕС за секторните реформи в страните партньорки в области като: енергетика, изменение на климата, рибарство, транспорт, морска политика, научни изследвания, информационно общество, образование, заетост и социална политика.

След публикуването на съобщението относно мерките за засилване на европейската политика на добросъседство, редица от съдържащите се в него предложения вече са изпълнени:

  • Днес Комисията реши да предостави първите 50 млн. евро за Инвестиционния инструмент за добросъседство, които ще бъдат поети като задължение до края на тази година. Някои държави-членки вече съобщиха намерението си да направят вноска по инструмента. Инструментът ще започне да действа през 2008 г.
  • Първите средства бяха предоставени в рамките на новия Инструмент за управление, който осигурява допълнителна подкрепа на страните партньорки, постигнали най-голям напредък в осъществяването на приоритетите на управлението, залегнали в планове им за действие. Мароко (28 млн. евро) и Украйна (22 млн. евро) са първите бенефициери.
  • Стартирано беше Черноморското взаимодействие, което има за цел да придаде регионално измерение на източните съседни държави.
  • В момента се провеждат преговори с Израел, Мароко и Украйна, за да се даде възможност на съседните страни да участват в програми и агенции на ЕС. Предстоящото подписване на Протокола с Израел ще позволи на страната да стане първият партньор в европейската политика на добросъседство, който ще участва в Програмата за конкурентоспособност и иновации.

Европейската политика на добросъседство – партньорство за реформа с южните и източните съседни страни, вече даде осезаеми, конкретни резултати[1]. Тя позволи значително задълбочаване на отношенията на Европейския съюз с някои от близките му съседи (предложението на ЕС е насочено към Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, палестинската власт, Сирия, Тунис и Украйна)[2] в съответствие с принципа на диференциация, който позволява на страните, които желаят, да се ангажират в още по-голяма степен с Европейския съюз.

Европейската политика на добросъседство надхвърля традиционното политическо сътрудничество, като включва елементи на икономическа интеграция, както и подкрепа за реформи с цел стимулиране на икономическото и социалното развитие. Средствата за постигане на тези реформи са съвместно одобрените планове за действие, предвидени за срок 3—5 години, с конкретни ангажименти за насърчаване на икономическото модернизиране, засилване на върховенството на закона, демокрацията и зачитането на човешките права, както и за сътрудничество в постигането на главните цели на външната политика.
ENP Stockshots:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?ref=054745
За повече информация относно европейската политика на добросъседство:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Вж. MEMO/07/548.

[2] Не обхваща страните от ЕАСТ/ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), страните кандидатки и потенциални кандидатки (Хърватия, бивша Югославска република Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, включително Косово) и Русия.


Side Bar