Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1828

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2007

Με απόφαση της Επιτροπής εγκρίνεται η χορήγηση 187 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση των ζωονόσων κατά το 2008

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδοτικό πακέτο 186,57 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και παρακολούθησης των ζωονόσων κατά το 2008. Για πρώτη φορά, για ορισμένες νόσους όπως η λύσσα, εγκρίθηκαν επίσης πολυετή προγράμματα διάρκειας δύο έως πέντε ετών, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων αυτών. Τα 197 ετήσια ή πολυετή προγράμματα που επελέγησαν για χρηματοδότηση από την ΕΕ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ζωονόσων που έχουν αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Η μεγάλη συνεισφορά της ΕΕ στα εν λόγω προγράμματα αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στα μέτρα εκρίζωσης των νόσων, για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, Επίτροπος Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, δήλωσε: «Η προστασία της υγείας των ζώων αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των τροφίμων και για την αποφυγή των συχνά καταστροφικών συνεπειών που μπορούν να προκαλέσουν οι επιδημίες ζωονόσων. Η απόφαση για τη διοχέτευση σημαντικών πόρων στην καταπολέμηση των ζωονόσων μαρτυρεί τη σαφή δέσμευση της Επιτροπής ως προς τον εν λόγω στόχο.»

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή εγκρίνει προγράμματα για την εκρίζωση και την παρακολούθηση ζωονόσων, για τον έλεγχο ζωονόσων όπως η σαλμονέλα, για την παρακολούθηση και την εκρίζωση των ΜΣΕ και για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών. Τα εν λόγω εγκεκριμένα προγράμματα λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ.

Προγράμματα εκρίζωσης ζωονόσων

Για το 2008 εγκρίθηκε η οικονομική υποστήριξη της Κοινότητας για 61 ετήσια ή πολυετή προγράμματα εκρίζωσης 10 σημαντικών ζωονόσων. Το σύνολο της χρηματοδότησης της ΕΕ για τα εν λόγω προγράμματα ανέρχεται σε 70.075.000 ευρώ. Η αύξηση του προϋπολογισμού για το 2008, από 52.970.000 ευρώ που ήταν το 2007, οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κονδύλιο για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε πολλά κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο της εν λόγω χρηματοδότησης, δίνεται προτεραιότητα στις νόσους με πιθανότητα μετάδοσης στον άνθρωπο. Δαπανώνται σημαντικά ποσά για την εκρίζωση της βρουκέλλωσης, της φυματίωσης και της λύσσας. Έπειτα από την επιτυχία των προγραμμάτων των τελευταίων ετών, χάρη στα οποία ουσιαστικά εκριζώθηκε η λύσσα στο δυτικό τμήμα της ΕΕ, το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων κατά το 2008 θα επικεντρωθεί στα κράτη μέλη του ανατολικού τμήματος.

Για το σκοπό αυτόν χορηγούνται 13.847.000 ευρώ. Η λύσσα εξαπλώνεται από μολυσμένα άγρια ζώα και τα σχετικά προγράμματα επικεντρώνονται στην ανοσοποίηση των άγριων ζώων με τη διά στόματος χορήγηση εμβολίου μέσα σε δολώματα.

Προγράμματα ελέγχου ζωονόσων

Για το 2008 η χρηματοδοτική συνδρομή ανέρχεται σε 8.606.000 ευρώ για τον έλεγχο της ζωονοσογόνου σαλμονέλας στα πουλερικά αναπαραγωγής (Gallus gallus) σε 19 κράτη μέλη και σε 21.330.000 ευρώ για τον έλεγχο της ίδιας νόσου στις ωοπαραγωγές όρνιθες (πρώτου έτους). Πρόκειται για τριπλασιασμό του ποσού που χορηγήθηκε κατά το 2007, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο περιορισμός του επιπολασμού της σαλμονέλας στα πουλερικά αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ.

Επιτήρηση της γρίπης των πτηνών

Επίσης, τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν τις δραστηριότητες επιτήρησης της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά κατά το 2008 με τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ όσον αφορά τις δαπάνες για τις εργαστηριακές δοκιμές και τις δειγματοληψίες άγριων πτηνών. Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα διατεθούν συνολικά 4.344.000 ευρώ.

Η επιτήρηση αυτή, η οποία αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής και χαμηλής παθογονικότητας, αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη κατά το 2006 και το 2007 καθιστώντας δυνατή την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης στα άγρια πτηνά και αποφεύγοντας έτσι τη μόλυνση των εκτρεφόμενων για εμπορικούς λόγους πτηνών.

Προγράμματα παρακολούθησης και εκρίζωσης ΣΕΒ/ΜΣΕ

Η γενική τάση είναι θετική και κάθε χρόνο βελτιώνεται χάρη στην σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης και εκρίζωσης στα περισσότερα κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των ΜΣΕ, η Επιτροπή συμφώνησε να διαθέσει 62.494.500 ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ το 2007 είχε διαθέσει 88.463.000 ευρώ. Η κοινοτική αυτή χρηματοδοτική υποστήριξη θα χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή ταχείων δοκιμασιών για την ανίχνευση ΜΣΕ σε βοοειδή, πρόβατα, αίγες και ελάφια, καθώς και δοκιμών διάκρισης για να αποκλειστεί η εμφάνιση ΣΕΒ στα μικρά μηρυκαστικά, όπως και το 2007. Για τα προγράμματα εκρίζωσης της ΣΕΒ σε όλη την Ευρώπη, η ΕΕ το 2008 θα διαθέσει 2.543.000 ευρώ σε συγχρηματοδοτήσεις, ενώ το 2007 είχε διαθέσει 5.400.000 ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη συνεχή μείωση των κρουσμάτων ΣΕΒ.

Για την εκρίζωση της τρομώδους νόσου έχουν θεσπιστεί υποχρεωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα οποία απαιτείται η σφαγή και/ή ο προσδιορισμός του γονοτύπου των μολυσμένων σμηνών. Επίσης, συνεχίζεται η εφαρμογή προγραμμάτων αναπαραγωγής προβάτων ανθεκτικών στις ΜΣΕ. Τη φετινή χρονιά διατίθενται 18.184.200 ευρώ για τα εγκεκριμένα προγράμματα εκρίζωσης της τρομώδους νόσου, συγκριτικά με τα 33.592.000 ευρώ που είχαν διατεθεί το 2007, αποδεικνύοντας την απορρόφηση των κεφαλαίων που έγινε το 2006.


Side Bar