Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Bryssel den 29 november 2007

Kommissionen välkomnar en ny era för audiovisuella medier i EU

Idag antar Europaparlamentet formellt utan ändringar rådets gemensamma ståndpunkt om direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser. Direktivet moderniserar reglerna för den audiovisuella branschen i EU och skapar ett regelverk för alla typer av audiovisuella medietjänster, inklusive beställtjänster. Genom mindre detaljerade och mer flexibla och framtidsinriktade regler för tv-reklam kommer audiovisuellt programinnehåll att kunna finansieras på ett bättre sätt. Medlemsstaterna har nu två år på sig att införliva direktivet i den nationella rättsordningen.

”Idag ser en konvergerande bransch för audiovisuella tjänster sitt ljus i EU”, säger Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och medier. ”Med dessa nya regler, som förtydligar lagstiftningen och slår fast principen om etableringsland, kommer EU:s audiovisuella politik att bättre kunna tillgodose behoven i denna dynamiska bransch i snabb förändring och samtidigt säkerställa ett gott konsumentskydd. Resultatet blir mindre regler, bättre finansiering och programinnehåll, ökad kulturell mångfald och skydd av minderåriga.”

Det nya direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser innebär att den audiovisuella branschen kan ta sig an de genomgripande förändringar den står inför för att anpassa sig till den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen och de förändrade tittarvanorna till följd av denna konvergens. I enlighet med den politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet i maj om de viktigaste målen och bestämmelserna i direktivet (se IP/07/706), t.ex. det nya tillämpningsområdet som omfattar alla audiovisuella medietjänster, flexiblare regler för reklam, regelverk för produktplacering, nya rättigheter för medborgarna och fortsatt skydd av viktiga europeiska värden. Direktivet ligger i linje med andra nya initiativ från kommissionens sida, t.ex. den europeiska strategi som föreslagits för mobil-tv, planerna att dra maximal nytta av frigjort frekvensutrymme (Digital Dividend) och det nya Mediaprogrammet 2007. Den kommande diskussionen och förslagen om kreativt innehåll på webben kommer också att komplettera de framsteg som gjorts genom det nya direktivet.

Medlemsstaterna har 24 månader på sig att införliva de nya reglerna i nationell lagstiftning så att de kan tillämpas fullt ut 2009. Kommissionsledamot Viviane Reding uppmanade nyligen (se tal/07/560) medlemsstaterna att införliva direktivet med ”lätt hand”, dvs. att inte lägga till alltför många striktare regler på nationell nivå, så att den audiovisuella branschen kan dra full nytta av den frihet som ges genom direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser.

Bakgrund

Den 13 december 2005 föreslog kommissionen att direktivet om television utan gränser skulle ses över i syfte att anpassa det till den genomgripande tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen för audiovisuella tjänster (se IP/05/1573 och MEMO/06/208). Kommissionen antog ett nytt förslag till direktiv om audiovisuella medietjänster den 9 mars 2007 (se IP/07/311) för att bana väg för en snabb överenskommelse i samband med den andra behandlingen i parlamentet och rådet (se MEMO/07/206).
Direktivet:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar