Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

V Bruseli 29. novembra 2007

Komisia víta začiatok novej éry pre európske audiovizuálne médiá

Európsky parlament dnes formálne schválil bez zmien a doplnení spoločné stanovisko Rady k novej smernici Audiovizuálne mediálne služby bez hraníc. Smernicou sa modernizujú pravidlá pre európske audiovizuálne odvetvie a ponúka sa komplexný právny rámec pokrývajúci všetky audiovizuálne mediálne služby – vrátane služieb na požiadanie. Menej podrobné, flexibilnejšie a na budúcnosť orientované pravidlá televíznej reklamy umožnia lepšie financovanie audiovizuálneho obsahu. Členské štáty majú teraz dva roky, aby transponovali túto smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov.

„Európskemu odvetviu audiovizuálnych služieb dnes svitá na lepšie časy“, povedala Viviane Redingová, európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá. „S týmito modernizovanými pravidlami, ktoré zvyšujú právnu istotu a opätovne potvrdzujú zásadu krajiny sídla, európska politika v audiovizuálnej oblasti lepšie spĺňa požiadavky rýchleho a dynamického odvetvia pri súčasnom zachovaní vysokých noriem ochrany spotrebiteľa. Povedie to k menšej regulácii, lepšiemu financovaniu obsahu a lepšiemu zviditeľneniu kultúrnej rozmanitosti a ochrany maloletých .“

Nová smernica o audiovizuálnych mediálnych službách bez hraníc umožní audiovizuálnemu sektoru vyrovnať sa s významnými zmenami, ktorými prechádza, s cieľom prispôsobiť sa technologickému a trhovému vývoju ako aj meniacim sa návykom divákov spôsobených konvergenciou. Nasleduje po májovej politickej dohode Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa hlavných cieľov a ustanovení smernice (pozri IP/07/06), akými sú nový rozsah pokrývajúci všetky audiovizuálne mediálne služby, flexibilnejšie pravidlá reklamy, právny rámec umiestňovania výrobkov, nové práva pre občanov a pokračujúca ochrana kľúčových európskych hodnôt. Smernica je v súlade s ostatnými nedávnymi iniciatívami Komisie, akými sú navrhovaná európska stratégia týkajúca sa mobilnej televízie, plán maximalizácie výhod digitálnej dividendy a nový podporný program MEDIA 2007. Nadchádzajúci proces diskusií a návrhov týkajúci sa kreatívneho on-line obsahu tiež prispeje k pokroku dosiahnutému touto novou smernicou.

Členské štáty budú mať 24 mesiacov na transponovanie nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov tak, aby sa mohli naplno aplikovať v roku 2009. Eurokomisárka Redingová nedávno požiadala členské štáty (pozri SPEECH /07/560), aby pri transpozícii smernice zvolili „jemný prístup“, t. j. aby nepridávali príliš veľa prísnejších vnútroštátnych ustanovení, ktoré by zabránili ich audiovizuálnym odvetviam naplno využívať výhody slobody, ktorú im prináša smernica Audiovizuálne mediálne služby bez hraníc.

Kontext:

Dňa 13. decembra 2005 Komisia navrhla, aby sa preskúmala smernica „Televízia bez hraníc“ s cieľom zohľadniť významný technologický a trhový vývoj v oblasti audiovizuálnych služieb (pozri IP/05/1573 a MEMO/06/208). Aktualizovaný návrh zmodernizovaného návrhu smernice týkajúcej sa audiovizuálnych mediálnych služieb (pozri IP/07/311) Komisia prijala 9. marca 2007, aby tak umožnila skoré prijatie dohody v Európskom parlamente a Rade (pozri MEMO/07/206) už v druhom čítaní.
Text smernice:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar