Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Bruksela, dnia 29 listopada 2007 r.

Komisja wita nową erę mediów audiowizualnych w Europie

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski oficjalnie i bez poprawek zatwierdził wspólne stanowisko Rady w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej audiowizualnych usług medialnych świadczonych „ponad granicami”. Dyrektywa unowocześnia przepisy regulujące europejski przemysł audiowizualny i tworzy kompleksowe ramy prawne obejmujące wszystkie audiowizualne usługi medialne – w tym usługi na żądanie. Mniej szczegółowe, elastyczniejsze i ukierunkowane na przyszłość przepisy dotyczące reklamy telewizyjnej umożliwią lepsze finansowanie treści audiowizualnych. Teraz państwa członkowskie mają dwa lata na transpozycję dyrektywy do ustawodawstwa krajowego.

Dzisiaj jest początek ery konwergencji przemysłu europejskich usług audiowizualnych." – powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Unowocześnione przepisy wzmocnią pewność prawną i potwierdzą zasadę miejsca pochodzenia, polityka audiowizualna Europy będzie lepiej realizować potrzeby szybko rozwijającego się i dynamicznego przemysłu, zachowując jednocześnie wysokie standardy ochrony konsumenta. Będzie mniej uregulowań, będą większe możliwości finansowania treści, a znaczenie różnorodności kulturowej i ochrony mniejszości będzie lepiej eksponowane."

Nowa dyrektywa dotycząca audiowizualnych usług medialnych świadczonych „ponad granicami” umożliwi sektorowi audiowizualnemu przeprowadzenie daleko idących zmian w celu dostosowania się do rozwoju rynku i postępu technicznego oraz ewoluujących przyzwyczajeń widzów wynikających z konwergencji mediów. Dyrektywa jest wynikiem porozumienia politycznego osiągniętego w maju przez Parlament Europejski i Radę dotyczącego głównych celów i przepisów dyrektwy (zob. IP/07/706), takich jak nowy zakres obejmujący wszystkie audiowizualne usługi medialne, elastyczniejsze zasady reklamy, ramy prawne dla lokowania produktu, nowe prawa obywatelskie i stała ochrona podstawowych wartości europejskich. Dyrektywa jest spójna z innymi ostatnimi inicjatywami Komisji, takimi jak zaproponowana europejska strategia na rzecz telewizji komórkowej, plan maksymalizacji korzyści z dywidend cyfrowych i nowy program wsparcia MEDIA 2007. Przyszły proces dyskusji i przyszłe wnioski dotyczące kreatywnych treści internetowych będą towarzyszyć postępom wynikającym z nowej dyrektywy.

Państwa członkowskie będą mieć 24 miesiące na transpozycję nowych przepisów do ustawodawstwa krajowego, tak aby przepisy te w pełni obowiązywały w 2009 r. Komisarz Reding niedawno poprosiła (zob. SPEECH/07/560) państwa członkowskie, aby dokonywały transpozycji dyrektywy w sposób nierestrykcyjny, tzn. nie wprowadzając zbyt wielu bardziej rygorystycznych przepisów krajowych, które uniemożliwiłyby krajowemu przemysłowi audiowizualnemu czerpanie pełnych korzyści ze swobody, jaką dała dyrektywa dotycząca audiowizualnych usług medialnych świadczonych „ponad granicami”.

Kontekst:

Dnia 13 grudnia 2005 r. Komisja wniosła o zmianę dyrektywy „Telewizja bez granic” w celu uwzględnienia istotnych zmian na rynku i postępu technicznego w zakresie usług audiowizualnych (zob. IP/05/1573 i MEMO/06/208). W dniu 9 marca 2007  r. Komisja przyjęła zaktualizowany wniosek dotyczący unowocześnionego projektu dyrektywy w sprawie usług audiowizualnych (patrz IP/07/311), aby utorować drogę do szybkiego zatwierdzenia dyrektywy w drugim czytaniu przez Parlament i Radę (zob. MEMO/07/206).
Tekst dyrektywy:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar