Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Brüssel, 29. november 2007

Komisjon tervitab Euroopa audiovisuaalmeedia uue ajastu algust

Täna kiitis Euroopa Parlament ametlikult ja ilma parandusteta heaks nõukogu ühisseisukoha uue piirideta audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi kohta. Direktiiviga ajakohastatakse Euroopa audiovisuaaltööstust käsitlevaid eeskirju ja luuakse üldine õiguslik raamistik, mis hõlmab kõiki audiovisuaalmeedia teenuseid – sealhulgas tellitavaid teenuseid. Vähem üksikasjalikud, paindlikumad ja tulevikku suunatud telereklaami eeskirjad võimaldavad audiovisuaalse sisu paremat rahastamist. Liikmesriikidel on nüüd kaks aastat aega direktiiv oma riigi õigusse üle võtta.

„Tänane päev on Euroopa ühtse audiovisuaalteenuste tööstuse algus,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Vivian Reding. „Nende ajakohastatud eeskirjadega, mis parandavad õiguskindlust ja taaskinnitavad asukohariigi põhimõtet, täidab Euroopa audiovisuaalpoliitika paremini kiirelt areneva ja dünaamilise tööstuse nõudmisi, säilitades samas kõrged tarbijakaitse standardid. Reguleerimine väheneb, sisu rahastamine paraneb, kultuuriline mitmekülgsus saab paremini nähtavaks ning alaealiste kaitse tugevneb.”

Uus piirideta audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv võimaldab teha audiovisuaalsektoris põhjalikke muudatusi, et kohanduda tehnoloogia ja turu arengutega ning ühtlustamisest tulenevate vaatamisharjumuste muutustega. Selles järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu maikuu poliitilist kokkulepet, mis käsitleb direktiivi põhieesmärke ja sätteid (vt IP/07/706), nagu näiteks kõiki audiovisuaalmeedia teenuseid hõlmav uus kohaldamisala, paindlikumad reklaamieeskirjad, tooteasetuse õiguslik raamistik, kodanike uued õigused ja peamiste euroopalike väärtuste jätkuv kaitse. Direktiiv on kooskõlas muude komisjoni hiljutiste algatustega nagu ettepanek mobiiltelevisiooni Euroopa strateegia kohta, kava digitaalsetest dividendidest saadava kasu maksimeerimise kohta ning uus toetuskava MEDIA 2007. Ka Interneti-põhist loomingulist sisu käsitlevad eelseisvad arutelud ja ettepanekud toetavad uue direktiiviga saavutatud edu.

Liikmesriikidel on 24 kuud aega võtta uued eeskirjad üle riigi õigusse, nii et neid kohaldatakse täielikult alates 2009. aastast. Volinik Reding on hiljuti palunud (vt kõne 07/560) liikmesriikidel asuda direktiivi leebelt üle võtma, st palunud neil mitte lisada liiga palju rangemaid riiklikke sätteid, mis takistaks audiovisuaaltööstusel saada täielikku kasu piirideta audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga antud vabadusest.

Taust:

Komisjon tegi 13. detsembril 2005 ettepaneku vaadata läbi piirideta televisiooni direktiiv, et pöörata tähelepanu olulistele tehnoloogia ja turu arengutele audiovisuaalteenuste alal (vt IP/05/1573 ja MEMO/06/208). Komisjon võttis 9. märtsil 2007 vastu muudetud ettepaneku audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi ajakohastatud eelnõu kohta (vt IP/07/311), et jõuda selles kokkuleppele juba teisel lugemisel parlamendis ja nõukogus (vt MEMO/07/206).
Direktiivi tekst:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar