Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Bruxelles, den 29. november 2007

Kommissionen hilser indledningen af en ny epoke for EU's audiovisuelle medier velkommen

I dag har Europa-Parlamentet formelt og uden ændringer vedtaget Rådets fælles holdning om det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester uden grænser. Med dette direktiv moderniseres reglerne for av-sektoren i EU, og der indføres et omfattende regelsæt, der dækker alle audiovisuelle medietjenester – inklusive bestillingstjenester. Mindre detaljeret og mere fleksibel regulering og moderniserede regler om tv-reklamer vil sikre en bedre finansiering af det audiovisuelle indhold. Medlemsstaterne har to år til at gennemføre direktivets bestemmelser i den nationale lovgivning.

"I dag er vi vidner til det første skridt imod konvergens for EU's audiovisuelle medietjenester", udtalte Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier. "Med disse moderniserede bestemmelser, der forbedrer retssikkerheden og bekræfter oprindelseslandsprincippet vil Europas audiovisuelle politikker bedre kunne leve op til de krav, som en levende og dynamisk sektor stiller, samtidig med, at en høj standard for forbrugerbeskyttelse bevares. Bestemmelserne medfører mindre regulering, bedre finansiering af europæisk indhold og højere synlighed for den kulturelle mangfoldighed og beskyttelsen af mindreårige".

Det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester uden grænser vil sætte av-sektoren i stand til at tilpasse sig til de omfattende ændringer, som skyldes den teknologiske udvikling, markedsudviklingen og nye seermønstre som følge af konvergens. Direktivet er en følge af den politiske enighed, der blev opnået i maj mellem Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende hovedlinjerne i direktivet (se IP/07/706), så som et bredere anvendelsesområde omfattende alle audiovisuelle medietjenester, mere fleksible reklameregler, retlige rammer for produktplacering, nye rettigheder for borgerne og fortsat beskyttelse af centrale europæiske værdier. Direktivet er sammenhængende med andre aktuelle tiltag fra Kommissionen, så som den foreslåede EU-strategi vedrørende mobil-tv, planen om at drage fuld nytte af digitaliseringsdividenden i Europa og det nye MEDIA 2007-støtteprogram. Den kommende diskussions- og forslagsproces omkring kreativt indhold på internettet vil også bidrage til de fremskridt, der tages med det nye direktiv.

Medlemsstaterne vil få 24 måneder til at gennemføre de nye bestemmelser i deres egen lov, således at de kan finde fuld anvendelse i 2009. Kommissær Reding anmodede for nylig (se SPEECH 07/560) medlemsstaterne om at foretage gennemførelsen af direktivet så smidigt som muligt, dvs. uden at tilføje for mange begrænsninger i de nationale bestemmelser, der vil hindre deres av-industri i fuldt ud at kunne udnytte den frihed, der er en følge af det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester uden grænser.

Baggrund:

Den 13. december 2005 foreslog Kommissionen at revidere direktivet "Fjernsyn uden grænser" for at tage højde for den omfattende teknologiske udvikling og markedsudvikling inden for audiovisuelle tjenester (se IP/05/1573 og MEMO/06/208). Kommissionen vedtog et ajourført forslag til et moderniseret udkast til direktiv om audiovisuelle tjenester den 9. marts 2007 (se IP/07/311) for at bane vejen for denne hurtigt opnåede aftale ved Parlamentets og Rådets andenbehandling (se MEMO/07/206).
Direktivets fulde ordlyd findes på :

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar