Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1809

Брюксел, 29 ноември 2007 г.

Комисията приветства началото на нова ера за аудиовизуалните медии в Европа

Днес Европейският парламент официално одобри без изменения общата позиция на Съвета относно новата директива за аудиовизуалните медийни услуги без граници. Директивата модернизира правилата за аудиовизуалната индустрия на Европа и предлага цялостна правна рамка, която обхваща всички аудиовизуални медийни услуги, включително и услугите по заявка. Правилата за телевизионна реклама, които са по-гъвкави, не толкова подробни и ориентирани към бъдещето, ще позволят на аудиовизуалното съдържание да бъде по-добре финансирано. Сега държавите-членки разполагат с две години, за да направят директивата част от националното си законодателство.

Днес изгрява зората на конвергентните аудиовизуални услуги в Европа“, каза Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „С тези модернизирани правила, които подобряват правната сигурност и утвърждават принципа на държавата на установяване, европейската аудиовизуална политика ще отговаря по-добре на изискванията на бързо развиващата се и динамична индустрия, при поддържане на високи стандарти на защитата на потребителите. Ще има по-малко разпоредби, по-добро финансиране за съдържанието и по-добра видимост за културното разнообразие и защитата на малолетните.“

Новата директива за аудиовизуалните медийни услуги без граници ще позволи на аудиовизуалния сектор да се изправи пред сериозните промени, с които се сблъсква при приспособяването към технологичното и пазарно развитие и променящите се зрителски навици в резултат на конвергенцията. Тя следва политическото споразумение между Европейския парламент и Съвета от месец май по отношение на основните цели и разпоредби на директивата (вж. IP/07/706), като нов обхват, включващ всички медийни аудиовизуални услуги, по-гъвкави правила за реклама, законова рамка за пускане на продукт на пазара, нови права за гражданите и трайна защита на ключови европейски ценности. Директивата е тясно свързана с други скорошни инициативи на Комисията, като предложената европейска стратегия за мобилна телевизия, план за максимално увеличаване на ползите от дигиталния дивидент и новата програма за подкрепа – MEDIA 2007. Предстоящият процес на дискусии и предложения относно публикуваното онлайн творческо съдържание също ще допълни напредъка, постигнат с новата директива.

На държавите-членки ще се даде период от 24 месеца, за да приспособят новите правила към националното законодателство, така че през 2009 г. те да се прилагат напълно. Неотдавна комисар Рединг помоли (вж. SPEECH 07/560) държавите-членки да използват „деликатен подход“ при транспониране на директивата, т.е да не добавят твърде много по-строги национални разпоредби, които биха могли да попречат аудиовизуалните им индустрии да се възползват напълно от свободата, осигурена от директивата за аудиовизуалните медийни услуги без граници.

Кратка предистория:

На 13 декември 2005 г., Комисията предложи да преразгледа директивата „Телевизия без граници“, за да обърне внимание на значимото технологично и пазарно развитие при аудиовизуалните услуги (вж. IP/05/1573 и MEMO/06/208). На 9 март 2007 г. Комисията прие актуализирано предложение за модернизиран проект на директивата за аудиовизуалните медийни услуги без граници (вж. IP/07/311), за да проправи път за постигането на това споразумение още на второто му четене от Парламента и Съвета (вж. MEMO/07/206).

Текстът на директивата се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/


Side Bar