Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU PL BG

IP/07/1804

Bryssel den 29 november 2007

Kommissionen vill att det digitala samhället ska stå öppet för alla

Trots den tekniska utvecklingen och hårdare konkurrens är det digitala samhället fortfarande inte tillgängligt för över en tredjedel av alla européer. Om informationssamhället stod öppet för fler människor, webbplatser vore mer lättillgängliga och alla EU-medborgare hade Internetanslutning via bredband skulle vinster i storleksordningen 35–85 miljarder euro kunna genereras under en femårsperiod. Kommissionen lägger i dag fram sitt initiativ om e-integration för rådet där medlemsstaterna uppmanas att stödja ett antal viktiga åtgärder, bl.a. informationskampanjen ”E-integration: kom med!” som kommer att genomföras 2008. Även lagstiftning om e-tillgänglighet övervägs i likhet med den som finns i USA.

”I dagens samhälle är tillgången till information för alla medborgare både en rättighet och en förutsättning för välfärden. Det är inte moraliskt acceptabelt och inte heller ekonomiskt försvarbart att miljoner människor hamnar vid sidan av därför att de inte kan använda sig av informations- och kommunikationstekniken med alla de fördelar som detta innebär för den enskilde”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör informationssamhället och medierna. ”Med dagens initiativ bekräftar kommissionen sitt engagemang för att överbrygga det digitala utanförskapet i Europa. Framstegen har bara kommit hälften så långt som de borde. Kommissionen sänder i dag en tydlig signal till alla berörda parter, dvs. branschen, lagstiftare och regeringar, om att vi nu måste agera gemensamt för att skapa ett informationssamhälle för alla utan barriärer."

Kommissionen anser att informations- och kommunikationstekniken måste erbjuda valfrihet och vara utformad så att alla, oavsett individuell eller social situation, kan använda sig av den, för att de sociala skillnaderna ska kunna minska. I en förklaring som gjordes i Riga 2006 ställde EU-ministrarna upp klara mål, t.ex. att halvera skillnaderna när det gäller Internetanvändning och datakunskaper, och att alla offentliga webbplatser ska vara fullt tillgängliga senast 2010 (IP/06/769). Dessa mål kan generera vinster på 35-85 miljarder euro sett över en period på fem år.

Framstegen går dock långsamt, trots dessa målsättningar och många åtgärder där såväl myndigheter som branschen och det civila samhället är involverade. Merparten av Riga-målen kommer inte att uppnås inom den angivna tidsramen. Tillgängligheten till offentliga webbplatser ligger fortfarande kvar på 5 %. Endast 10 % av alla som är äldre än 64 år är Internetanvändare, medan genomsnittet i Europa är 47 %. Om inga åtgärder vidtas kommer dessa skillnader att vara halverade först 2015 i stället för 2010. De senaste undersökningarna som gjorts för kommissionens räkning visar att tillgängligheten till webbplatser, kommunikationsterminaler, tv-apparater och annan IKT fortfarande är problematisk, och att lågutbildade, icke-förvärvsarbetande och äldre löper störst risk att hamna vid sidan av.

För att möta denna utmaning fastställs det i detta europeiska initiativ en strategisk ram i syfte att

  • öra det möjligt för alla att ta del av informationssamhället genom att skillnaderna utjämnas när det gäller tillgänglighet, bredband och kompetens,
  • verka för ett reellt deltagande från grupper som riskerar att utestängas och förbättra deras livskvalitet, och
  • uppnå samverkan mellan åtgärderna för e-integration i Europa för att maximera de varaktiga effekterna.

Under 2008 kommer kommissionen att driva en informationskampanj kallad ”E-integration: kom med!”. Den kommer att avslutas med en ministerkonferens mot slutet av året för att visa vilka framsteg man faktiskt har gjort och stärka engagemanget på alla nivåer.

Kommissionen arbete kommer utöver att understödja forskning och pilotprojekt att fokusera på övergripande lagstiftning för att göra informationssamhället mer tillgängligt, garantera lika rättigheter och säkerställa en effektiv inre marknad. Flera EU-länder (t.ex. Storbritannien, Spanien och Italien) har redan börjat anta lagstiftning för e-tillgänglighet. I USA har lagen Americans with Disabilities Act från 1990 lett till stora förbättringar och den gäller nu även onlinetjänster som webbplatser.

Bakgrund

I juni 2006 lovade 34 europeiska länder i ministerförklaringen från Rigamötet (IP/06/769) att minska den digitala klyftan senast 2010.

I kommissionens initiativ i2010 prioriteras redan e-integration (IP/05/643). Detta har inneburit särskilda åtgärder om e-tillgänglighet (IP/05/1144), bredbandsklyftan (IP/06/340), IKT och åldrande (IP/07/831) och e-kompetens (IP/07/1286).

Den 13 november 2007 lade kommissionen fram ett förslag till ett omfattande reformpaket för telekomlagstiftningen i EU med det uttryckliga målet att ge alla EU-medborgare tillgång till bredband (IP/07/1677).
Se även:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm

MEMO/07/527


Side Bar