Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL HU BG

IP/07/1804

Bruksela, dnia 29 listopada 2007 r.

Komisja nawołuje do stworzenia integracyjnego społeczeństwa cyfrowego

Pomimo postępu technicznego i wzrostu konkurencji korzyści, jakie oferuje społeczeństwo cyfrowe, pozostają niedostępne dla ponad jednej trzeciej Europejczyków. Gdyby społeczeństwo było bardziej zintegrowane, strony internetowe bardziej dostępne, a szerokopasmowy Internet w zasięgu wszystkich obywateli UE, w ciągu pięciu lat pozwoliłoby to uzyskać korzyści rzędu 35-85 mld euro. Komisja przedstawia dziś Radzie inicjatywę e-integracja, wzywając jednocześnie państwa członkowskie do wsparcia szeregu kluczowych działań, takich jak zaplanowana na rok 2008 kampania uświadamiająca „Przyłącz się do e-integracji!”. Rozważa się również stworzenie prawa dotyczącego e-dostępności, zbliżonego do prawa obowiązującego w USA.

„W dzisiejszym społeczeństwie dostęp do informacji jest zarówno prawem wszystkich obywateli, jak i warunkiem dobrobytu. Pozostawienie milionów ludzi w tyle, bez możliwości korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest nie do przyjęcia pod względem moralnym i nie opłaca się pod względem gospodarczym" stwierdziła unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding. „Dzisiejsza inicjatywa Komisji wzmacnia jej zaangażowanie w działania na rzecz przezwyciężenia wykluczenia związanego z przepaścią cyfrową w Europie. Dotychczasowe postępy były o połowę wolniejsze, niż powinny być. W dniu dzisiejszym Komisja daje jasny sygnał wszystkim zainteresowanym stronom: przemysłowi, organom regulacyjnym i rządom, że musimy działać razem w celu stworzenia pozbawionego barier społeczeństwa informacyjnego.”

Zdaniem Komisji technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) muszą zapewniać wolność wyboru oraz powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby mogli z nich korzystać wszyscy, bez względu na sytuację osobistą lub społeczną, co pozwoliłoby na zmniejszenie nierówności społecznych. W deklaracji złożonej w Rydze w 2006 r. unijni ministrowie zobowiązali się do osiągnięcia dokładnie wytyczonych celów, np. do zmniejszenia o połowę różnic w stosowaniu Internetu i w umiejętnościach informatycznych oraz do uzyskania 100 proc. dostępności publicznych stron internetowych do roku 2010 (IP/06/769). Spełnienie tych celów mogłoby w ciągu pięciu lat przynieść korzyści w wysokości 35-85 mld euro.

Jednak pomimo wyznaczenia tych celów oraz zaangażowania władz publicznych, przedstawicieli przemysłu i społeczeństwa w wiele działań, postęp jest nadal fragmentaryczny i powolny. Większość celów z Rygi nie zostanie osiągnięta na czas. Dostępność publicznych stron internetowych wynosi 5 proc. Tylko 10 proc. osób w wieku powyżej 64 lat korzysta z Internetu, zaś średnia europejska wynosi 47 proc. Bez dalszych interwencji różnice te uległyby zmniejszeniu o połowę w roku 2015 zamiast 2010. Najnowsze oceny przeprowadzone przez Komisję wykazują, że dostępność stron internetowych, terminali komunikacyjnych, odbiorników telewizyjnych i innych urządzeń ICT pozostaje problemem. Największe ryzyko pozostania w tyle występuje w przypadku osób niewykształconych, nieaktywnych zawodowo i starszych.

Europejska inicjatywa dotycząca społeczeństwa integracyjnego, która ma w zamierzeniu sprostać temu wyzwaniu, wyznacza ramy strategiczne w celu:

  • umożliwienia wszystkim obywatelom uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym poprzez zniwelowanie różnic w dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych, korzystaniu z Internetu szerokopasmowego oraz umiejętnościach
  • przyspieszenia skutecznego włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w funkcjonowanie społeczeństwa cyfrowego i poprawy jakości ich życia
  • połączenia działań związanych z e-integracją w Europie w celu maksymalizacji ich trwałych skutków.

W 2008 r. Komisja będzie dążyła do uświadomienia społeczeństwa poprzez kampanię „Przyłącz się do e-integracji!”. Kampania zakończy się zorganizowaną pod koniec roku konferencją ministerialną, podczas której zaprezentowane zostaną poczynione postępy, zaś zobowiązania podjęte na wszystkich szczeblach zostaną wzmocnione.

Obok wspierania programów badawczych i pilotażowych Komisja będzie pracować nad horyzontalnym prawodawstwem mającym na celu ułatwienie dostępu do społeczeństwa informacyjnego, zagwarantowanie równych praw i zapewnienie skutecznego funkcjonowania wspólnego rynku. Kilka państw członkowskich (np. Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy) zaczęły już przyjmować środki prawne związane z e-dostępnością. Przyjęta w 1990 r. amerykańska ustawa o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act) doprowadziła do znaczącej poprawy ich sytuacji, a od niedawna jest zastosowana również do usług internetowych, takich jak np. strony internetowe.

Kontekst:

W czerwcu 2006 r. w deklaracji ministrów z Rygi (tekst angielski: Riga Ministerial Declaration) (IP/06/769) 34 kraje Europy zobowiązały się do zmniejszenia przepaści cyfrowej do 2010 r.

W inicjatywie Komisji i2010 e-integrację potraktowano priorytetowo (IP/05/643). Doprowadziło to do podjęcia określonych działań w dziedzinach e-dostępności (IP/05/1144), cyfrowej przepaści w zakresie łączy szerokopasmowych (IP/06/340), ICT i osób starszych (IP/07/831) oraz e-umiejętności (IP/07/1286).

13 listopada 2007 r. Komisja złożyła wniosek dotyczący znaczącego pakietu reform prawa telekomunikacyjnego w UE mając na celu zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do łączy szerokopasmowych (IP/07/1677).
Zobacz również:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm

MEMO/07/527


Side Bar