Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT HU PL BG

IP/07/1804

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007

Η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση για μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

Παρά την τεχνολογική πρόοδο και τον βελτιωμένο ανταγωνισμό, περισσότεροι από ένας στους τρεις ευρωπαίους πολίτες εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στα οφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κοινωνία. Εκτιμάται ότι στη διάρκεια μιας πενταετίας θα μπορούσαν να προκύψουν οφέλη ύψους 35-85δισ.€ σε μια κοινωνία ευρύτερης ενσωμάτωσης, όπου οι δικτυακοί τόποι θα ήταν προσβασιμότεροι και το ευρυζωνικό Ίντερνετ διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα στο Συμβούλιο την πρωτοβουλία της για την ηλεκτρονική ένταξη (ηλ-ένταξη) και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια σειρά από κομβικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για το 2008, με τίτλο «ηλ-ένταξη, έλα και συ!» Εξετάζεται επίσης η θέσπιση νομοθεσίας για την ηλε-προσβασιμότητα, παρόμοια με την αντίστοιχη νομοθεσία των ΗΠΑ.

«Στη σημερινή κοινωνία, η πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία αποτελεί δικαίωμα αλλά και προϋπόθεση ευημερίας. Δεν είναι ηθικά αποδεκτό ούτε οικονομικά βιώσιμο εκατομμύρια άτομα να παραμένουν αποκλεισμένα, χωρίς δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών προς όφελός τους», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της πληροφορίας και τα Μέσα επικοινωνίας, κα Viviane Reding. «Με τη σημερινή πρωτοβουλία, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού στην Ευρώπη. Η σχετική πρόοδος πραγματοποιήθηκε μόλις με τη μισή ταχύτητα από την οφειλόμενη. Η Επιτροπή στέλνει σήμερα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ένα καθαρό μήνυμα: η βιομηχανία, οι ρυθμιστικές αρχές και οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν από κοινού για να εξασφαλίσουν μια κοινωνία της πληροφορίας με απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να παρέχουν ελευθερία επιλογής και να απευθύνονται σε όλους, ανεξάρτητα από την προσωπική ή κοινωνική τους κατάσταση, ως συμβολή στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Το 2006, σε δήλωσή τους στη Ρίγα, οι υπουργοί της ΕΕ δεσμεύτηκαν με σαφείς στόχους: να περιοριστούν στο μισό τα χάσματα που παρατηρούνται τόσο ως προς τη χρήση του Ίντερνετ όσο και στον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς και να επιτευχθεί έως το 2010 προσβασιμότητα 100% στους δημόσιους δικτυακούς τόπους (IP/06/769). Οι στόχοι αυτοί θα μπορούσαν να αποφέρουν οφέλη ύψους 35-85 δισ. € μέσα σε μία πενταετία.

Η πρόοδος παραμένει, ωστόσο, αποσπασματική και βραδεία. Παρά τον καθορισμό των παραπάνω στόχων καθώς και την ανάληψη πολλών δράσεων με συμμετοχή των δημοσίων αρχών, του κλάδου και της κοινωνίας των πολιτών. Οι περισσότεροι από τους στόχους της Ρίγας δεν θα επιτευχθούν εγκαίρως. Η προσβασιμότητα των δημόσιων δικτυακών τόπων παραμένει στο 5%. Μόνο 10% των ατόμων άνω των 64 ετών είναι χρήστες του Διαδικτύου, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 47%. Εάν δεν υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις, το χάσμα δεν πρόκειται να περιοριστεί στο μισό πριν από το 2015, αντί για το 2010. Από τις τελευταίες εκτιμήσεις που έγιναν για λογαριασμό της Επιτροπής προκύπτει ότι η προσβασιμότητα σε δικτυακούς τόπους, τερματικά επικοινωνιών, τηλεοπτικές συσκευές και λοιπές ΤΠΕ παραμένει σε προβληματικά επίπεδα, με τον κίνδυνο αποκλεισμού ατόμων χαμηλής μόρφωσης, οικονομικά ανενεργών και ηλικιωμένων να είναι πολύ μεγάλος.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η εν λόγω ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς καθορίζει στρατηγικό πλαίσιο με τους εξής στόχους:

  • Να δοθεί σε όλους στην κοινωνία της πληροφορίας, μέσα από τη γεφύρωση των χασμάτων που υπάρχουν σε επίπεδο προσβασιμότητας, ευρυζωνικών συνδέσεων και ικανοτήτων.
  • Να επιταχυνθεί η επίτευξη αποτελεσματικής συμμετοχής όσων κινδυνεύουν από αποκλεισμό, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.
  • Να ολοκληρωθούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα οι δράσεις ηλ-ένταξης (καταπολέμησης του ηλεκτρονικού αποκλεισμού), ώστε να μεγιστοποιηθούν με τον χρόνο τα αποτελέσματά τους.

Η Επιτροπή διοργανώνει μέσα στο 2008 εκστρατεία ευαισθητοποίησης με τίτλο «ηλ-ένταξη, έλα και συ!». Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν προς το τέλος του έτους με υπουργική διάσκεψη όπου θα γίνει απολογισμός προόδου και θα επιβεβαιωθούν οι ανειλημμένες δεσμεύσεις σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα με την υποστήριξη της έρευνας και της πιλοτικής δράσης, η Επιτροπή θα εργαστεί προς την κατεύθυνση οριζόντιας νομοθετικής προσέγγισης ώστε η κοινωνία της πληροφορίας να καταστεί προσβασιμότερη, να εξασφαλιστούν ίσα δικαιώματα και αποτελεσματική ενιαία αγορά. Διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως το ΗΒ, η Ισπανία και η Ιταλία, έχουν ήδη αρχίσει να θεσπίζουν νομοθετικά μέτρα για την ηλε-προσβασιμότητα. Στις ΗΠΑ, ο νόμος του 1990 για τα άτομα με αναπηρίες, οδήγησε σε μεγάλες βελτιώσεις και πρόσφατα εφαρμόστηκε σε επιγραμμικές υπηρεσίες, όπως οι δικτυακοί τόποι.

Ιστορικό:

Τον Ιούνιο του 2006, 34 ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβαν δέσμευση για περιορισμό του ψηφιακού χάσματος έως το 2010, με τη μορφή της Υπουργικής Διακήρυξης της Ρίγας (IP/06/769).

Η πρωτοβουλία i2010 της Επιτροπής ιεραρχεί ήδη κατά προτεραιότητα την ηλ-ένταξη (IP/05/643). Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διοργανώθηκαν ειδικές δράσεις για την ηλε-προσβασιμότητα (IP/05/1144), το ευρυζωνικό ψηφιακό χάσμα (IP/06/340), τις ΤΠΕ και τη γήρανση (IP/07/831), καθώς και τις ηλε-δεξιότητες (IP/07/1286).

Στις 13 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή πρότεινε σημαντική δέσμη μεταρρυθμίσεων για τη νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ, με ρητό στόχο να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ ευρυζωνική πρόσβαση (IP/07/1677).

Βλέπε επίσης:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm

MEMO/07/527


Side Bar