Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL HU PL

IP/07/1804

Брюксел, 29 ноември 2007 г.

Комисията призовава за всеобхватност на информационното общество

Въпреки техническия прогрес и засилващата се конкуренция, голям брой европейци – повече от един на всеки три - все още са изолирани от пълното използване на придобивките на информационното общество. Възможно е да бъдат породени ползи от порядъка на 35-85 милиарда евро, ако информационното общество би станало по-всеобхватно, интернет страниците - по-достъпни, а високоскоростните (широколентови) интернетни връзки - разполагаеми за всички граждани на ЕС. Днес Комисията ще представи пред Съвета инициативата „Електронно включване“ („e-Inclusion“), призоваваща държавите-членки да подкрепят редица ключови дейности, включително информационната кампания, която ще се проведе през 2008 г., с наименование „Електронно включване - бъди част от него!“ („e-Inclusion – be part of it!“). Обсъжда се, също така, въвеждането на законодателство за достъпност на електронните услуги, подобно на съответната правна уредба в САЩ.

„В днешното общество, достъпът до информация на всички граждани е както право, така и условие за преуспяване. Нито е морално приемливо, нито е икономически оправдано да бъдат оставени настрани милиони хора, които не могат да използват информационните и комуникационни технологии за своя изгода - заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по информационното общество и медиите. - С днешната инициатива, Комисията засилва своя ангажимент за преодоляване на съществуващата информационна изолация на част от хората в Европа. Темпът на напредъка в тази област досега е достигнал само половината от желаното. Комисията отправя днес ясен сигнал до всички заинтересовани страни - промишлеността, регулаторните органи и правителствата, че трябва да действаме съвместно за осигуряване на едно безпрепятствено за всички ползване на придобивките на информационното общество.“

От гледна точка на Комисията, информационните и комуникационни технологии (ИКТ) следва да осигуряват свобода на избор и да бъдат проектирани по начин да могат да се ползват от всеки, независимо от неговото лично или обществено положение, като по този начин бъдат намалени социалните различия. В декларацията от Рига, направена в 2006 г., министрите от ЕС се ангажираха с постигането на ясно определени цели, например намаляване наполовина на пропуските в ползването на Интернет и в компютърната грамотност, както и достигане на 100 % достъпност на публичните Интернет страници до 2010 г. (IP/06/769). Постигането на тези цели би могло да доведе до ползи от порядъка на 35-85 милиарда евро за разглеждания петгодишен период.

При все това, напредъкът продължава да бъде разпокъсан и бавен, въпреки поставените цели и многото дейности с участието на административни органи, на промишлеността и на гражданското общество. Повечето от поставените в Рига цели няма да бъдат постигнати навреме. Достъпността на публичните интернет страници не помръдва от стойността 5 %. Само 10 % от хората на възраст над 64 години ползват Интернет, докато в същото време този показател общо за всички европейци е 47 %. Ако не бъдат взети допълнителни мерки, тази разлика ще намалее наполовина чак в 2015 г., вместо в 2010 г. Най-новите оценки, направени по поръчка на Комисията, показват, че достъпността на Интернет страниците, комуникационните терминали, телевизорите и останалите ИКТ продължава да е проблематична за ниско образованите, стопански неактивните и възрастните хора, за които съществува най-голям риск да изостанат назад.

За да отговори на това предизвикателство, горепосочената европейска инициатива за всеобхватно информационно общество установява една стратегическа рамка със следните цели:

  • Осигуряване на възможност за всеки да участва в информационното общество, чрез запълване на съществуващите пропуски по отношение на достъпността, на осигуряването на високоскоростни връзки и на компетентността.

• Ускоряване на реалното участие на хората от групите, изложени на риска да останат изолирани от придобивките на информационното общество и подобряване на тяхното качество на живота.

  • Интегриране на мерките по инициативата „Електронно включване“ в общоевропейските дейности, така че да се постигне максимален и траен ефект.

През 2008 г., Комисията ще въздейства върху общественото осъзнаване на тези въпроси чрез информационната кампания „Електронно включване - бъди част от него!“. Връхна точка на тази кампания ще бъде Министерската конференция в края на годината, където се очаква да бъде показан реален напредък и да бъдат засилени ангажиментите на всички равнища.

Наред със своята подкрепа за научноизследователски работи и пилотни проекти, Комисията ще положи усилия за създаването на хоризонтално разпространен законодателен подход, насочен към постигане на по-голяма достъпност на информационното общество, гарантиране на равни права и осигуряване на реален единен пазар. Редица държави-членки на ЕС (като например Обединеното Кралство, Испания и Италия) вече са започнали да приемат законодателни мерки за осигуряването на електронна достъпност. В САЩ, „Законът за американците с увреждания“ („Americans with Disabilities Act) от 1990 г. доведе до значителни подобрения и наскоро бе приложен и към онлайн услугите, като например Интернет страниците.

Справочна информация:

През юни 2006 г., с Декларацията на срещата на министрите в Рига (Riga Ministerial Declaration), 34 европейски държави поеха ангажимент за ограничаване на различията в достъпа до информационни системи (IP/06/769).

В инициативата на Комисията „i2010“ вече е отбелязано приоритетното значение на инициативата „Електронно включване“ (e-Inclusion) (IP/05/643). Това доведе до формулирането на специфични дейности за: „Електронна достъпност“ (e-Accessibility) (IP/05/1144), преодоляване на различията в достъпа до високоскоростни връзки (IP/06/340), навлизане на информационните и комуникационни технологии всред възрастните хора (IP/07/831) и изграждането на умения за боравене с електронна техника (e-Skills) (IP/07/1286).

На 13 ноември 2007 г., Комисията предложи важен пакет от реформи на законодателството за далекосъобщенията в ЕС, с ясно поставена цел да бъде осигурен на всички граждани на ЕС достъп до високоскоростни връзки (IP/07/1677).
Вижте също:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm

MEMO/07/527


Side Bar