Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT FI EL ET MT

IP/07/1796

Bryssel den 28 november 2007

Sanktioner för föroreningar förorsakade av fartyg: Kommissionen överlämnar motiverade yttranden till åtta medlemsstater

Europeiska kommissionen har idag beslutat att överlämna motiverade yttranden till Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Luxemburg, Malta, Portugal och Förenade kungariket för ländernas underlåtenhet att anta nationell lagstiftning om sanktioner mot de ansvariga för förorenande utsläpp till sjöss.

Kommissionen har beslutat att vidta åtgärder gentemot åtta medlemsstater, eftersom dessa i den nationella lagstiftningen inte fullständigt införlivat ett direktiv[1] som antogs 2005. Direktivet syftar till att förbättra sjösäkerheten och stärka skyddet av den marina miljön mot föroreningar orsakade av fartyg. Genom direktivet införlivas i gemenskapslagstiftningen internationella normer för föroreningar orsakade av fartyg, fastställs utsläpp av förorenande ämnen orsakade av fartyg som överträdelser om de skett uppsåtligen eller genom vårdslöshet eller grov oaktsamhet. I direktivet ingår också krav på att de personer som är ansvariga för olagliga utsläpp omfattas av lämpliga sanktioner.

Dagens åtgärder från kommissionen är det sista steget innan medlemsstaterna dras inför Europeiska gemenskapernas domstol. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 1 april 2007.


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser, EUT L 255, 30.9.2005, s. 11.


Side Bar