Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT EL ET MT

IP/07/1796

Bryssel 28. marraskuuta 2007

Alusten aiheuttamasta pilaantumisesta määrättävät seuraamukset: komissio antaa perustellun lausunnon kahdeksalle jäsenvaltiolle

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää perustellun lausunnon Kyprokselle, Luxemburgille, Maltalle, Portugalille, Ranskalle, Suomelle, Virolle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, koska nämä maat eivät ole antaneet kansallista lainsäädäntöä merellä tapahtuvista epäpuhtauspäästöistä vastuullisten rankaisemisesta.

Komissio on päättänyt ryhtyä toimiin kahdeksaa jäsenvaltiota vastaan, koska ne eivät ole saattaneet vuonna 2005 annettua direktiiviä[1] kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivillä pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta ja meriympäristön suojelua alusten aiheuttamalta pilaantumiselta. Direktiivillä alusten aiheuttamaa pilaantumista koskevat kansainväliset vaatimukset otetaan osaksi yhteisön säännöstöä. Direktiivin mukaan alusten aiheuttamat epäpuhtauspäästöt katsotaan yhteisön säännösten rikkomisiksi, jos päästöt on aiheutettu tahallaan, piittaamattomuudella tai törkeällä huolimattomuudella. Lisäksi siinä edellytetään, että kaikille tällaisista päästöistä vastuussa oleville henkilöille määrätään asianmukaisia seuraamuksia.

Komission tänään hyväksymä toimenpide on viimeinen askel ennen jäsenvaltioiden haastamista Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Direktiivi olisi pitänyt saattaa kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. huhtikuuta 2007 mennessä.


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 11).


Side Bar