Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT FI EL MT

IP/07/1796

Brüssel, 28. november 2007

Karistused laevade põhjustatud merereostuse puhul: komisjon saadab põhjendatud arvamuse kaheksale liikmesriigile

Euroopa Komisjon on täna otsustanud saata põhjendatud arvamuse Eestile, Küprosele, Luksemburgile, Maltale, Portugalile, Prantsusmaale, Soomele ja Ühendkuningriigile, kuna nad ei ole vastu võtnud siseriiklikku õigusakti, mis käsitleb karistuste kehtestamist merereostuse tekitajate suhtes.

Komisjon on otsustanud alustada menetlust nende kaheksa liikmesriigi vastu 2005. aastal vastuvõetud direktiivi[1] riigi õigusesse täielikult üle võtmata jätmise tõttu. Kõnealuse direktiivi eesmärk on meresõiduohutuse parandamine ja merekeskkonna tõhusam kaitse laevade põhjustatud merereostuse eest. Selle direktiiviga on rahvusvahelised standardid laevade põhjustatud merereostuse kohta rakendatud ühenduse õiguses, saasteainete merreheitmine laevadelt on määratletud rikkumisena, kui see on toime pandud tahtlikult, või kergemeelsuse või tõsise hooletuse tõttu, ning on esitatud nõue kehtestada kõigile selliste reostuse eest vastutavatele isikutele kohased karistused.

Komisjoni tänane meede on viimane samm enne liikmesriikide kohta Euroopa Kohtule kaebuse esitamist. Nimetatud direktiiv oleks tulnud siseriiklikku õigusesse täielikult üle võtta 1. aprilliks 2007.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest (ELT L 255, 30.9.2005, lk 11).


Side Bar