Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1795

Bruksela, dnia 28 listopada 2007 r.

Ocena bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty: Komisja wnosi pozew przeciwko Polsce

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty. Składając formalną skargę w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Komisja uruchomiła tym samym trzeci etap postępowania w sprawie naruszenia przepisów.

W dniu 27 czerwca 2007 r. Komisja przesłała Polsce uzasadnioną opinię dotyczącą braku notyfikacji aktów wykonawczych prawa krajowego do dyrektywy 2004/36/WE[1]. Dnia 16 sierpnia 2007 r. Polska wreszcie poinformowała Komisję o przyjęciu odpowiednich aktów prawnych. Jednak Komisja, przeanalizowawszy je, jest zdania, że nie transponują one prawidłowo dyrektywy do polskiego prawa.

Omawiana dyrektywa ujednolica zasady i procedury kontroli na ziemi dotyczące statków powietrznych krajów trzecich lądujących w portach lotniczych w państwach członkowskich, co ma gwarantować wysoki i jednolity poziom bezpieczeństwa europejskiego lotnictwa cywilnego. Przewiduje ona również możliwość podjęcia przez państwo członkowskie środków prawnych w odniesieniu do statków powietrznych (lub ich użytkowników), w przypadku stwierdzenia w wyniku takiej kontroli, że stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ponadto dyrektywa przewiduje ujednolicenie zasad gromadzenia, wymiany, ochrony i rozpowszechniania informacji uzyskanych w ramach takich kontroli.

Skierowanie sprawy o naruszenie przepisów do Trybunału Sprawiedliwości może prowadzić do wydania orzeczenia stwierdzającego, że dane państwo członkowskie nie wywiązało się z obowiązku wynikającego z Traktatu WE, a w przypadku, gdy naruszenie nie zostanie usunięte, do nałożenia na nie sankcji finansowych w postaci ryczałtu bądź kary pieniężnej.


[1] Dyrektywa 2004/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa statków powietrznych państwa trzeciego korzystających z portów lotniczych Wspólnoty. Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 46.


Side Bar