Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1773

Bryssel, den 27 november 2007

Klimatförändring: Deltagarna vid Balikonferensen måste inleda förhandlingar och fastställa en plan för ett nytt FN-avtal

Vid FN:s konferens om klimatförändringar, som ska hållas i Bali, Indonesien, från den 3 till 14 december måste man komma överens om ett omfattande och ambitiöst globalt avtal om klimatförändringar för perioden efter 2012, då Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut. Efter larmrapporterna om dagens och framtida klimatförändringar från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) är det huvudmålet för kommissionen och EU:s medlemsstater. Stavros Dimas, som är kommissionär med ansvar för miljöfrågor, kommer att delta i högnivådelen av Balikonferensen från och med den 12 till den 14 december. Denna del kommer att föregås den 8-9 december av ett möte mellan handelsministrarna om klimatfrågor som rör handeln och den 10-11 december av ett möte mellan finansministrarna om finansiering av teknik som ger låga koldioxidutsläpp.

”De vetenskapliga bevisen för klimatförändring från IPCC är både övertygande och alarmerande,” sade kommissionär Dimas. ”Den enda ansvarsfulla åtgärden är att öka de globala insatserna för att minska utsläppen av växthusgaser. Därför måste Balikonferensens deltagare enas om att inleda förhandlingar om ett omfattande och ambitiöst globalt klimatavtal och ange en plan som innehåller huvuddelarna av klimatavtalet. Man måste också enas om en tidsfrist för slutförande av förhandlingarna till slutet av 2009.”

Han fortsatte: ”Målet för ett kommande avtal måste vara att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2º C över den temperatur som rådde före industrialiseringen så att vi kan undvika de mest förgörande effekterna av klimatförändringen. Balikonferensen är ett gyllene tillfälle att komma överens om den här ambitionsnivån som ledstjärna för våra förhandlingar under de kommande två åren.”

Vid EU:s miljöministrars möte den 30 oktober fastställdes EU:s position. EU föreslår att ett klimatavtal för perioden efter 2012 bör innehålla följande åtta delar:

  • Begränsning av den globala uppvärmningen till 2º C över den temperatur som rådde före industrialiseringen. För att uppnå det målet krävs att de globala utsläppen slutar öka inom de närmaste tio till femton åren och därefter, till 2050, minskar till minst 50 % under 1990 års nivåer.
  • Långtgående bindande absoluta åtaganden för att minska utsläppen från utvecklade länder. EU föreslår att de utvecklade länderna gemensamt minskar utsläppen med 30 % till 2020 och med 60-80 % till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. I väntan på en överenskommelse om detta, har EU gjort ett oberoende åtagande att minska sina egna utsläpp med minst 20 % till 2020. I början av 2008 kommer kommissionen att föreslå att paket lagstiftningsåtgärder för att uppnå det målet.
  • Rättvisa och effektiva bidrag från andra länder, framförallt de snabbt växande ekonomierna, som begränsar utsläppen i takt med ländernas ekonomiska tillväxt.
  • Förstärkning och utvidgning av den globala koldioxidmarknaden, exempelvis genom innovativa och förbättrade flexibla mekanismer. EU:s system för handel med utsläppsrätter har visat att koldioxidmarknaden fungerar.
  • Utökat samarbete i fråga om forskning, utveckling och spridning av den rena teknik som behövs för att minska utsläppen.
  • Ökade insatser för att förbättra anpassningen till klimatförändringen. Samarbetet för att lindra de ofrånkomliga följderna av klimatförändringen måste förstärkas, framförallt för att hjälpa de fattigaste och sårbaraste länderna.
  • Åtgärder för att minska utsläppen från internationellt flyg och internationell sjöfart. EU diskuterar att låta flyget ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter.
  • Minskning av de utsläpp som beror på avskogning, som står för upp till 20 % av de globala koldioxidutsläppen.

För två år sedan inleddes diskussioner om åtgärder efter 2012 på klimatförändringsområdet och EU anser att det är mycket viktigt att den processen nu övergår till konkreta förhandlingar om ett nytt globalt avtal.

En del av dessa diskussioner utgjordes av en informell dialog om långsiktiga samarbetsåtgärder mellan de 192 parterna till FN:s ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC). Dialogen kommer formellt sett att avslutas i Bali och EU strävar efter att den ska följas av formella förhandlingar som omfattar samtliga delar i ett framtida avtal. I en parallelldel diskuterar de 176 parterna till Kyotoprotokollet nya mål för utsläppsminskningar för i-länder som ska ersätta målen för perioden 2008-2012.

Handelsministermötet den 8-9 december kommer att vara ett viktigt tillfälle för att diskutera övergripande handelsrelaterade klimatfrågor. Mötet mellan finansministrarna den 10-11 december kommer att vara inriktat på alternativ för att öka och ändra inriktning på globala investeringar i teknik som ger låga koldioxidutsläpp. EU är fast besluten att arbeta hårdare för att få fram nödvändiga medel, vilket kan ske genom att utöka den globala koldioxidmarknaden och instrument som den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi.

Kommissionen kommer att också att lyfta fram sitt initiativ att bygga en global klimatförändringsallians tillsammans med de fattigaste utvecklingsländerna, som kommer att vara de som drabbas hårdast av klimatförändringen, men som har minst kapacitet att klara av problemen (se IP/07/1352).

Bakgrund

Balikonferensen omfattar den trettonde konferensen för parterna till UNFCCC och tredje mötet för parterna till Kyotoprotokollet.

I fråga om högnivåmötet kommer EU att representeras av en trojka som omfattar Portugals miljöminister Francisco Nunes Correia, Sloveniens miljöminister Janez Podobnik och kommissionär Stavros Dimas.

Mer information finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm


Side Bar