Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1766

Bruselj, 26. novembra 2007

Okolje: začela je veljati Direktiva o obvladovanju poplavne ogroženosti

Cilj nove direktive o obvladovanju poplavne ogroženosti, ki začne veljati danes, je zmanjšati ogroženost in škodljive posledice poplav v Evropski uniji. Direktiva predpisuje čezmejna pogajanja glede obvladovanja poplavne ogroženosti in vsebuje pomembne obveze za povečanje preglednosti in vključevanje državljanov. Države članice morajo zdaj opredeliti povodja in zadevna obalna območja, kjer obstaja poplavna ogroženost, ter oblikovati karte poplavne ogroženosti in načrte za obvladovanje ogroženosti na teh področjih.

Komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: „Za države članice je pomembno, da preprečijo pojav poplav in zaščitijo območja, ki bi jih takšni dogodki lahko prizadeli. Pomembno je tudi pripraviti evropske državljane, da bi se lahko spopadli z morebitnim pojavom poplav. Ta pomembna nova zakonodaja države članice obvezuje, da ocenijo poplavno ogroženost, obveščajo državljane na območjih, ki so potencialno ogrožena, in jih vključijo v postopek načrtovanja.“

Učinek poplav v Evropi

Čeprav lahko poplave igrajo naravno vlogo pri obnovi delujočih ekosistemov, pa lahko obenem povzročijo tudi obsežno okoljsko škodo. Onesnažene poplavne vode se lahko razširijo na območja zajetja pitne vode, izredno hude poplave pa lahko uničijo občutljive ekosisteme.

Od leta 1998 je bilo v Evropi preko 100 velikih poplav, vključno s tistimi ob Donavi in Labi poleti leta 2002. Zaporedne poplave v letih 2005 in 2007 so potrdile, da je Evropa vedno bolj podvržena poplavam, in okrepile potrebo po ukrepanju. Od leta 1998 so poplave v Evropi zahtevale več kot 700 smrtnih žrtev, več kot pol milijona ljudi je ostalo brez doma in nastala je škoda za več kot 25 milijard EUR.

Čeprav so poplave naravni pojav, lahko človeška dejavnost, kot sta obdelava tal in sprememba podnebja, dodatno poveča verjetnost poplav. Z ustreznimi preventivnimi ukrepi se lahko verjetnost poplav in njihov učinek zmanjšata.

Tristopenjski postopek

Nova direktiva[1] je pomembna dopolnitev zakonodaje Evropske unije o vodah in je bila skrbno oblikovana, da je skladna z okvirno direktivo o vodah. Zajema vse vrste poplav, ne glede na to ali izvirajo iz rek ali jezer, ali se pojavijo v urbanih ali obalnih območjih in ali nastanejo kot posledica hudih neurij ali cunamijev. Izvajanje v državah članicah se bo odvijalo v treh stopnjah, najprej s predhodno oceno poplavne ogroženosti povodja in zadevnih obalnih območij, ki naj bi se izvedla do leta 2011.

Temu naj bi do leta 2013 sledil razvoj kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti. Karte naj bi opredelile območja z visoko, srednjo in nizko ogroženostjo, vključno s tistimi območji, kjer bi se pojav poplav štel za izjemen dogodek. Karte bodo morale vključevati tudi podrobnosti, kot so pričakovana globina vode, gospodarske dejavnosti, ki bi jih poplave lahko prizadele, število prebivalcev, ki so ogroženi, in možna okoljska škoda.

V zadnji stopnji bodo morale države članice do leta 2015 pripraviti načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti. Ti načrti naj bi vključevali ukrepe za zmanjšanje verjetnosti poplav in njihovih posledic. Ti ukrepi naj bi se osredotočili na preprečevanje prakse netrajnostne rabe tal, na primer z odvračanjem gradnje v poplavnih območjih. Ti načrti bodo morali zajemati tudi načine, kako zaščititi poplavna območja pred verjetnostjo poplave in zmanjšati njihov morebitni učinek z obnavljanjem poplavnih območij ali močvirij. Drug pomemben vidik načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti je priprava javnosti za primer poplave.

Ocene poplavne ogroženosti bodo seveda pregledane in prilagojene v luči učinkov sprememb podnebja ter dolgoročne intenzivnosti in pogostosti poplav.

Preglednost in vključenost državljanov sta pomembna vidika nove direktive. Države članice morajo objaviti predhodne ocene poplavne ogroženosti, karte in načrte o obvladovanju ogroženosti. Priprave načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti naj bi se izvajale v skladu z javno udeležbo pri načrtih upravljanja povodja iz okvirne direktive o vodah.

V skladu z direktivo morajo države članice svoje dejavnosti v skupnih povodjih uskladiti z drugimi državami članicami ali državami izven EU in ne smejo izvajati ukrepov, ki bi lahko povečali poplavno ogroženost navzgor ali navzdol po vodotoku, razen če se niso o takšnih ukrepih dogovorile s prizadeto državo članico.
Podrobnejše informacije o obvladovanju poplavne ogroženosti in drugih politikah EU o vodah so na voljo na naslednji spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm


[1] Direktiva 2007/60/ES Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti. (UL L 288, 6.11.2007, str. 27)


Side Bar