Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1766

Bruxelles, 26 noiembrie 2007

Mediu: directiva privind gestionarea riscurilor de inundaţii intră în vigoare

Noua directivă privind gestionarea riscurilor de inundaţii, care intră în vigoare astăzi, are ca obiectiv reducerea riscurilor şi a consecinţelor negative pe care le au inundaţiile în Uniunea Europeană. Directiva prevede ca gestionarea riscurilor de inundaţii să facă obiectul unor negocieri transfrontaliere şi să cuprindă importante angajamente destinate să sporească transparenţa şi să încurajeze o mai mare implicare a cetăţenilor. Statele membre au acum obligaţia de a identifica bazinele hidrografice şi zonele de coastă care prezintă riscuri de inundaţii, de a întocmi hărţi ale riscurilor de inundaţii şi de a elabora planuri de gestionare a riscurilor de inundaţii pentru respectivele zone.

Comisarul pentru Mediu, dl. Stavros Dimas, a declarat: „Este important ca statele membre să prevină riscurile de inundaţii şi să protejeze zonele care pot fi afectate de astfel de fenomene. De asemenea, este esenţial ca cetăţenii europeni să fie pregătiţi să facă faţă eventualelor inundaţii. Această nouă directivă obligă statele membre să evalueze riscurile de inundaţii, să informeze cetăţenii din zonele care riscă să fie inundate şi să încurajeze implicarea lor în procesul de planificare.”

Efectele inundaţiilor în Europa

Cu toate că joacă un rol natural de revitalizare a funcţionării ecosistemelor, inundaţiile pot cauza totuşi importante daune asupra mediului. Poluarea transportată de apele inundaţiilor se poate propaga către zone de captare a apei potabile, iar marile inundaţii pot face ravagii în ecosistemele mai fragile.

Din 1998, Europa a suferit peste 100 de inundaţii majore, inclusiv cele produse de-a lungul fluviilor Dunărea şi Elba în vara anului 2002. Inundaţiile succesive din 2005 şi 2006 au confirmat sensibilitatea crescută a Europei la inundaţii şi a reafirmat necesitatea de lua atitudine în acest sens. Din 1998, în urma inundaţiilor care au avut loc în Europa s-au înregistrat peste 700 de victime, mai mult de jumătate de milion de persoane au fost strămutate, iar pagubele cauzate s-au ridicat la peste 25 miliarde EUR.

Inundaţiile sunt un fenomen natural, dar acţiunea omului, în special amenajarea teritoriilor şi schimbările climatice, poate spori riscul de producere a inundaţiilor. Instituirea unor măsuri adecvate de prevenire poate conduce la reducerea posibilităţii de producere a inundaţiilor şi la minimizarea impactului acestora.

Un proces în trei etape

Noua directivă[1], care reprezintă o completare importantă a legislaţiei Uniunii Europene privind apele, a fost elaborată cu mare atenţie, astfel încât să fie compatibilă cu directiva-cadru privind apa. Noua directivă se aplică tuturor tipurilor de inundaţii, indiferent dacă sunt provocate de râuri sau de lacuri, indiferent dacă se produc în zone urbane sau în zone de coastă şi indiferent dacă sunt consecinţa unor maree de furtună sau a unor tsunami. Punerea sa în aplicare în statele membre se va realiza în trei etape, prima constând într-o evaluare preliminară a riscurilor de inundaţii în bazinele hidrografice şi zonele de coastă, care trebuie efectuată până în 2011.

Evaluarea va fi urmată de întocmirea, până în 2013, a unor hărţi ale zonelor inundabile şi ale zonelor care riscă să fie inundate. Hărţile trebuie să identifice zonele în funcţie de probabilitatea producerii inundaţiilor (mare, medie şi mică), inclusiv pe cele în care această probabilitate ar fi considerată un fenomen extrem. Totodată, hărţile trebuie să cuprindă detalii precum nivelurile prevăzute ale apelor, activităţile economice care ar putea fi afectate, numărul de locuitori supuşi riscului de inundaţii şi eventualele efecte negative asupra mediului.

În cadrul ultimei etape, statele membre au obligaţia de a prezenta, până în 2015, planuri de gestionare a riscurilor de inundaţii. Aceste planuri urmează să cuprindă măsuri destinate să reducă probabilitatea producerii de inundaţii şi consecinţele acestora. Măsurile trebuie să se axeze pe prevenirea practicilor de utilizare nedurabilă a terenurilor şi pe descurajarea, de exemplu, a construirii în zonele inundabile. De asemenea, aceste planuri trebuie să prezinte metode prin care zonele inundabile să poată fi protejate de riscul producerii unor inundaţii, precum şi mijloace de reducere a potenţialelor consecinţe ale inundaţiilor prin refacerea câmpiilor aluviale sau a terenurilor mlăştinoase. Un alt aspect important al planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii este necesitatea de a pregăti cetăţenii în eventualitatea unor inundaţii.

Evaluările riscurilor de inundaţii urmează să fie revizuite şi adaptate pentru a ţine seama de efectele schimbărilor climatice şi de intensitatea şi frecvenţa inundaţiilor pe termen lung.

Transparenţa şi implicarea cetăţenilor sunt aspecte importante ale noii directive. Statele membre au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului evaluările preliminare ale riscurilor de inundaţii, hărţile şi planurile de gestionare. Pregătirea planurilor de gestionare a riscurilor de inundaţii urmează să fie realizată cu participarea publicului, în cadrul planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice prevăzute de directiva-cadru privind apa.

Conform directivei, statele membre au obligaţia de a-şi coordona activităţile cu celelalte state membre sau ţări terţe cu care au un bazin hidrografic comun şi de a nu adopta măsuri care pot spori riscul producerii de inundaţii în aval sau în amonte decât dacă au convenit asupra unor astfel de măsuri cu statul membru afectat.
Pentru mai multe informaţii cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii şi la alte politici ale UE privind apele, consultaţi:
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm


[1] Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii. (Jurnalul Oficial L 288, 6.11.2007, p. 27).


Side Bar