Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1766

Брюксел, 26 ноември 2007 г.

Околна среда: Директивата за управление на риска от наводнения влиза в сила

Целта на новата директива за управление на риска от наводнения, която влиза в сила днес, е намаляване на рисковете и на неблагоприятните последици от наводнения в Европейския Съюз. Директивата поставя изискване за трансгранични преговори по отношение на управлението на риска от наводнения и съдържа важни задължения за увеличаване на прозрачността и участие на гражданите. Държавите-членки се задължават да определят кои речни басейни и съответни крайморски райони се намират под риск от наводнения и да съставят карти за риска от наводнения и планове за управление на риска в тези райони.

Комисарят по околната среда Ставрос Димас заяви: „За държавите-членки е важно да извършват превантивна дейност срещу наводненията, както и да вземат мерки за защита от наводнения на районите, които са изложени на най-голям риск от такива събития. Също така, от жизнено важно значение е да бъдат подготвени европейските граждани, как да действат при възможното настъпване на наводнения. Това важно ново законодателство задължава държавите-членки да оценяват риска за наводнения, да осведомяват гражданите в потенциално опасните райони и да им осигуряват участие в процеса на планиране.“

Последици от наводненията в Европа

При все, че наводненията могат да имат естествена роля за засилване на функционирането на екосистемите, те, също така, могат да причинят екологични щети на обширни райони. Замърсяванията, носени от водите при наводнения, могат да достигнат до зони за черпене на питейна вода, а силните наводнения могат и да опустошат някои крехки екосистеми.

От 1998 г. насам, Европа преживя над 100 големи наводнения, включително наводненията по река Дунав и река Елба през лятото на 2002 г. Последвалите наводнения от 2005 г. и 2007 г. потвърдиха нарасналите рискове от наводнения в Европа и още по-ясно пролича необходимостта от действия. За периода от 1998 г. досега, наводненията в Европа са причинили над 700 смъртни случая, довели са до евакуация на над половин милион души и са причинили материални загуби, оценявани на над 25 милиарда евро.

Макар и наводненията да са природни явления, човешката дейност - например във връзка с благоустройството на територии или изменението в климата, могат да увеличат вероятността за тяхното настъпване. С подходящи превантивни мерки, възможността за наводнения може да бъде намалена, а техните последици могат да бъдат доведени до минимум.

Процес, състоящ се от три етапа

Гореспоменатата нова директива[1] представлява важна добавка към законодателството на Европейския Съюз в областта на водите, като особено внимание при разработването ѝ бе отделено на нейната съвместимост с Рамковата директива за водите. Новата директива се отнася за всички видове наводнения, независимо дали са причинени от реки и езера, дали се случват в градски райони и край морския бряг, или са последици от приливни вълни при бури или цунами. Прилагането на директивата в държавите-членки ще бъде направено на три етапа, като се започне с предварителни оценки на риска от наводнения на речните басейни и на техните съответни крайморски райони, които следва да бъдат изготвени до 2011 г.

Това ще бъде последвано от разработването до 2013 г. на карти за риска от наводнения. В тези карти следва да бъдат уточнени районите с висок, среден и малък риск, включително и районите, където възможното настъпване на наводнение се счита за необичайно събитие. В картите следва също да бъде включена информация по отношение на очакваните дълбочини на водата, кои стопански дейности могат да бъдат засегнати, броя на жителите, изложени на риск, както и възможните екологични щети.

В последния етап, от държавите-членки се изисква да подготвят до 2015 г. планове за управление на риска от наводнения. Тези планове ще включват мерки за намаляване на вероятността от наводнения, както и за ограничаване на съответните последици. Мерките следва да са насочени към предотвратяване на евентуално неустойчиво ползване на земята, например чрез разубеждаване на предприемането на строителство в районите с опасност от наводнения. В тези планове също ще трябва да се включат мерки за защита на опасните райони срещу вероятността от наводнения, както и за намаляване на последиците от наводнения чрез възстановяването на наводняеми или блатисти територии. Друг важен аспект на плановете за управление на риска от наводнения е да бъде подготвено населението за действия в случай на наводнение.

Също така, оценките на риска от наводнения естествено ще бъдат преработени и приспособени в светлината на последиците от изменението на климата и на интензивността и честотата на наводненията в дългосрочен план.

Важни аспекти на новата директива са изискванията за увеличена прозрачност и участие на гражданите. Държавите-членки се задължават да осигурят достъп на обществеността до предварителните оценки на риска от наводнения, картите, както и плановете за управление на риска. Изготвянето на плановете за управление на риска от наводнения следва да става в съзвучие с участието на обществеността в разработването на плановете за управление на водните басейни, изисквани съгласно Рамковата директива за водите.

Съгласно новата директива, държавите-членки се задължават да координират с други държави-членки и с държави извън ЕС своите действия по отношение на общи речни басейни, а също така им се поставя изискване да не изпълняват мерки, които биха могли да увеличат риска от наводнения нагоре или надолу по течението на реките, освен ако тези мерки са били предварително съгласувани със засегнатата държава-членка.
Допълнителна информация за управлението на риска от наводнения и за други аспекти на политиката на ЕС в областта на водите можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm


[1] Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения. (Официален вестник L 288, 6.11.2007 г., стр. 27)


Side Bar