Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

Bryssel den 22 november 2007

Europeiska kommissionen lägger fram en plan för att främja energiteknik som ska ge låga koldioxidutsläpp

Energitekniken kommer att spela en mycket viktig roll i kampen mot klimatförändringen och för en säker energiförsörjning – både i Europa och globalt. Om vi ska uppnå Europas utsläppsmål för växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet för 2020 och 2050 måste vi vidta åtgärder i fråga om energieffektivitet, standarder, stödmekanismer och dessutom sätta ett pris på koldioxidutsläpp. Effektivare och ny teknik måste dessutom få ökad spridning. Med andra ord måste vi öka forskningen. Europa har enorma möjligheter att utveckla en ny generation energiteknik som inte är koldioxidbaserad, främst i form av havsbaserade vindkraftverk, solteknik eller andra generationens biomassa. EU:s energiforskning lider dock av att ofta vara underfinansierad, splittrad och dåligt samordnad. Om EU ska kunna ta tillvara möjligheterna måste vi samordna och effektivisera insatserna för att utveckla och marknadsföra ny energiteknik med sänkta kostnader. Därför föreslår Europeiska kommissionen en strategisk plan för energiteknik, som är en omfattande plan för en ny dagordning för Europas energiforskning. Kommissionen anser att Europa bör sänka kostnaderna för ren energi och se till att den europeiska industrin ligger långt framme inom den snabbt växande sektorn för teknik som ger låga koldioxidutsläpp. Planen ska åtföljas av ökade finansiella resurser och personalresurser som samtidigt ska utnyttjas bättre, vilket påskyndar utvecklingen och spridningen av sådan teknik.

”Det behövs en ny industriell revolution för Europas energipolitik. I likhet med alla industriella revolutioner kommer även den är att vara teknikdriven och det är hög tid att våra politiska idéer blir verklighet. De beslut som fattas under nästa 1015 år kommer att få långtgående konsekvenser för en trygg energiförsörjning, för klimatförändringen och för tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa. Om vi tappar mark i den globala kapplöpningen för att vinna marknadsandelar inom teknik som ger lägre koldioxidutsläpp, står vi inför risken att behöva importera teknik för att uppnå våra mål,” sade Andris Piebalgs, som är EU-kommissionär med ansvar för energifrågor.

Janez Potočnik, EU-kommissionär med ansvar för vetenskap och forskning, anser följande: ”Vi har goda chanser att bli världsledande i fråga om teknik som ger låga koldioxidutsläpp, men om vi i Europa inte samarbetar bättre, kommer vi att låta möjligheten glida oss ur händerna och någon annan kommer att vinna ekonomiskt på övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. De idéer kommissionen lägger fram idag gör det möjligt för Europa att utveckla energiteknik som är ren, effektiv, har låga koldioxidutsläpp och samtidigt inte är alltför dyr, kort sagt världsledande.”

Europa står inför allvarliga problem i fråga om energiförsörjning och klimatförändring. Om man utgår från dagens utveckling och teknik, kommer EU och resten av världen inte att kunna uppnå sina klimatförändringsmål på ett ekonomiskt hållbart sätt. För att uppnå EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med 60–80 % till 2050 är forskning och innovation om energiteknik av avgörande betydelse. Men om Europa inte kraftigt ändrar sin inställning till sådan teknik, finns det en allvarlig risk att målen inte uppnås eller att tekniken för att uppnå dem kommer från länder utanför EU. Arbetet med innovationer på energiområdet, dvs. allt från första utkast till marknadsintroduktion, lider av strukturella svagheter. Det finns varken en naturlig efterfrågan eller tydliga kortsiktiga vinster för företagen i fråga om sådan teknik. Dessutom har de offentliga budgeterna för energiforskning skurits ned kraftigt i EU:s medlemsstater sedan 1980-talet. Det råder inget tvivel om att många av de tekniska svårigheter som EU:s energipolitik står inför inte kan lösas med dagens instrument eller samarbetsmodeller. Därför behövs ett nytt tänkande.

Europeiska kommissionen föreslår följaktligen ett nytt tillvägagångssätt inriktat på ökad gemensam planering, bättre utnyttjande av potentialen inom det europeiska området för forskning och innovation och fullt utnyttjande av de möjligheter den inre marknaden ger. Planen innehåller framförallt åtagandet att inrätta nya prioriterade europeiska industriinitiativ som är inriktade på utvecklingen av teknik som ger störst mervärde om den används på gemenskapsnivå. Planen innehåller också förslag på att stärka den industriella forskningen och innovationen, vilket ska ske genom samordning av europeisk, nationell och industriell verksamhet. Den rymmer också förslag på att skapa en europeisk allians för energiforskning för att förbättra samarbetet mellan energiforskningsorganisationer samt förbättrad planering och framförhållning på europeisk nivå av energiinfrastruktur och -system. Kommissionen är starkt medveten om behovet av mer pengar och kommer att lägga fram sina finansieringsförslag av teknik som ger låga koldioxidutsläpp under 2008. Den kommer också att inrätta ett informationssystem som ska ge en tydlig bild av energitekniken inom Europa, och inleda samarbete med medlemsstaterna för bättre planering av forskningen inom energiteknik. Ett europeiskt möte på hög nivå om energiteknik kommer att sammankallas under 2009 för att granska utvecklingen.
Närmare uppgifter om ovanstående finns i MEMO/07/493 och dokumentet om SET-planen, som finns tillgängligt från: http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm;

i MEMO/07/494 finns svar på vanliga frågor.


Side Bar