Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

V Bruseli, 22. novembra 2007

Európska komisia navrhuje plán budúcej podpory energetických technológií s nízkym obsahom uhlíka

Energetické technológie budú mať rozhodujúcu úlohu v úspešnom boji proti zmene klímy a pri zabezpečení svetových a európskych dodávok energie. Na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti, ktoré si Európa stanovila do roku 2020 a 2050, budú potrebné opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, noriem, podporných mechanizmov a pri stanovení ceny emisií uhlíka. Bude si to tiež vyžadovať vývoj účinnejších a nových technológií. Preto je potrebné vynaložiť značné úsilie v oblasti výskumu. Európa má obrovský potenciál pri rozvíjaní novej generácie bezuhlíkových energetických technológií ako sú napríklad pobrežné veterné technológie, solárne technológie alebo biopalivá druhej generácie získavané z biomasy. Energetický výskum EÚ je však často nedostatočne financovaný, rozptýlený a zle koordinovaný. Aby Európska únia využila príležitosť, ktorá sa jej ponúka, musí lepšie zorganizovať a účinnejšie plniť opatrenia zamerané na rozvoj nových energetických technológií, na zníženie ich nákladov a na ich uvedenie na trh. Európska komisia preto navrhuje strategický plán pre energetické technológie, komplexný plán pre vytvorenie nového programu energetického výskumu pre Európu. Komisia je presvedčená, že Európa by mala znížiť náklady pri výrobe čistej energie a posunúť priemysel EÚ na čelo rýchlo rastúceho sektoru technológie s nízkym obsahom uhlíka. Aby sa v budúcnosti urýchlil rozvoj a zavedenie technológií s nízkym obsahom uhlíka, mali by tento plán sprevádzať kroky na lepšie využitie a navýšenie finančných a ľudských zdrojov.

„Energetická politika pre Európu potrebuje novú priemyselnú revolúciu. Ako všetky priemyselné revolúcie aj táto revolúcia bude podnietená technológiou a je najvyšší čas, aby sme premenili naše politické vízie na konkrétne skutky. Rozhodnutia, ktoré prijmeme v nasledujúcich 10 až 15 rokoch, podstatne ovplyvnia energetickú bezpečnosť, zmenu klímy ako aj rast a zamestnanosť v Európe. Ak budeme zaostávať v čoraz intenzívnejšom celosvetovom boji o získanie trhov s technológiami s nízkym obsahom uhlíka, riskujeme, že budeme musieť plniť naše ciele s dovezenými technológiami,“ uviedol európsky komisár zodpovedný za energetickú politiku Andris Piebalgs.

Janez Potočnik, komisár pre vedu a výskum povedal: „Naskytla sa nám príležitosť, aby sme sa stali svetovými vodcami v technológiách s nízkym obsahom uhlíka, ale ak Európa nebude efektívnejšie spolupracovať, premárnime svoju šancu a ekonomické výhody z prechodu na hospodárstvo s nízkym obsahom uhlíka pôjdu inam. Myšlienky, ktoré v súčasnej dobe Komisia predkladá, umožnia Európe vyvinúť prvotriedne svetové portfólio cenovo prístupných, čistých, účinných a  energetických technológií s nízkym obsahom uhlíka.“

Európa čelí skutočným výzvam súvisiacim s dodávkami energie a zmenou klímy. Pri súčasných trendoch a technológiách sa ani EÚ ani celému svetu nepodarí dosiahnuť ciele v oblasti zmeny klímy pri nákladoch, ktoré by boli hospodársky udržateľné. Výskum a inovácia energetických technológií sú preto nevyhnutné pri dosahovaní cieľa EÚ týkajúceho sa zníženia emisií skleníkových plynov o 60 až 80 % do roku 2050. Ak však nedôjde k podstatnej zmene v prístupe EÚ k takýmto technológiám, existuje vážne riziko, že sa nepodarí splniť tieto ciele, alebo bude na ich splnenie potrebná technológia z krajín mimo EÚ. Inovačný proces v oblasti energetiky má štrukturálne nedostatky od počiatočných návrhov až po prenikanie na trh. O takéto technológie nie je na trhu ani prirodzený záujem a ani z nich z krátkodobého hľadiska neplynú rozpoznateľné obchodné zisky. Okrem toho sa vo všeobecnosti krátili rozpočty pre verejný výskum v oblasti energetiky v členských štátoch EÚ, najmä od 80-tych rokov 20. storočia. Je zrejmé, že s využitím súčasných nástrojov a modelov spolupráce nemôže energetická politika EÚ zdolať mnohé technologické výzvy, ktorým čelí. Musí sa zmeniť postoj EÚ.

Európska komisia preto navrhuje nový prístup, ktorý sa viac zameria na spoločné plánovanie, lepšie využívanie potenciálu, ktorý má európsky výskumný a inovačný priestor, a na plné využitie možností, ktoré ponúka vnútorný trh. V pláne je zahrnutý najmä záväzok uskutočniť rad nových prioritných európskych priemyselných iniciatív, ktoré sa zamerajú na rozvoj technológií a v rámci ktorých prinesie spolupráca na úrovni Spoločenstva najvyššiu pridanú hodnotu. Plán navrhuje posilniť priemyselný výskum a inovácie prostredníctvom zosúladenia činností na európskej, vnútroštátnej a priemyselnej úrovni. Navrhuje tiež vytvoriť Európsku alianciu energetického výskumu, aby sa zabezpečila lepšia spolupráca medzi organizáciami zaoberajúcimi sa energetickým výskumom a tiež dokonalejšie plánovanie a prognózy pre energetickú infraštruktúru a systémy na európskej úrovni. Komisia jasne poukazuje na potrebu zvýšenia finančnej podpory v tejto oblasti a svoje návrhy na financovanie technológií s nízkym obsahom uhlíka predloží v priebehu roka 2008. Zriadi informačný systém, ktorý poskytne jasný obraz o energetických technológiách v celej Európe a s členskými štátmi zavedie postup, prostredníctvom ktorého bude možné spoločne plánovať výskum v oblasti energetických technológií. V roku 2009 bude zvolaná európska vrcholná schôdza o energetických technológiách, na ktorej sa posúdi dosiahnutý pokrok.
Podrobnosti o vyššie uvedenej téme sú k dispozícii v dokumente MEMO/07/493 a v dokumente týkajúceho sa Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plán SET), ktorý nájdete na webovej adrese:

http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm;

V dokumente MEMO/07/494 nájdete odpovede na niektoré z často kladených otázok.


Side Bar