Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

Bruksela, dnia 22 listopada 2007 r.

Komisja Europejska proponuje plan przyspieszenia w zastosowaniu technologii energetycznych z myślą o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w przyszłości

Technologie energetyczne będą kluczowe dla efektywnej walki ze zmianami klimatu oraz dla zapewnienia światu i Europie niezbędnych zasobów energii. Aby osiągnąć cele wyznaczone na lata 2020 i 2050 dotyczące emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej, Europa będzie musiała podjąć działania w dziedzinie efektywności energetycznej, standardów, mechanizmów wsparcia oraz ustalić ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Będzie to się także wiązało z zastosowaniem bardziej efektywnych i nowych technologii. Z tego względu należy dołożyć wszelkich starań w dziedzinie badań. Potencjał Europy w zakresie tworzenia nowej generacji technologii energetycznych bez emisji dwutlenku węgla, takich jak technologie wykorzystujące siłę wiatru lub słońce oraz biomasę drugiej generacji, jest ogromny. Badania prowadzone przez UE w dziedzinie energetyki są jednak często niedofinansowane, prowadzone w sposób rozproszony i źle koordynowane. Aby wykorzystać okazję stojącą przed UE, jej działania w kierunku stworzenia nowych technologii energetycznych, obniżenia ich kosztów oraz wprowadzenia ich na rynek muszą być lepiej zorganizowane oraz skuteczniej prowadzone. W tym celu Komisja Europejska proponuje Strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych, stanowiący wszechstronny plan utworzenia nowego programu badań nad energią dla Europy. Komisja uważa, że Europa powinna obniżyć koszty czystej energii oraz zapewnić gospodarce UE rolę lidera w gwałtownie powiększającym się sektorze technologii niskoemisyjnych. Planowi towarzyszyć będzie lepsze wykorzystanie zasobów finansowych i ludzkich oraz ich pomnożenie, aby zapewnić przyspieszenie w rozwoju oraz zastosowaniu niskoemisyjnych technologii przyszłości.

Polityka energetyczna dla Europy domaga się nowej rewolucji przemysłowej. Jak wszystkie rewolucje przemysłowe, ta również będzie oparta na technologii. Najwyższy czas, aby zmienić nasze wizje polityczne w konkretne działania. Decyzje podejmowane w najbliższych 10-15 latach będą miały poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu, rozwoju i sytuacji na rynku pracy w Europie. Jeśli zostaniemy w tyle w światowym wyścigu w zdobywaniu rynków opartych na technologiach niskoemisyjnych, ryzykujemy, że nasze cele będziemy realizować z zastosowaniem technologii z importu.” - powiedział unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs.

Janez Potočnik, komisarz ds. nauki i badań naukowych stwierdził: „Mamy szansę być światowymi liderami w dziedzinie technologii niskoemisyjnych, lecz jeśli Europa nie będzie razem skuteczniej działać, zmarnujemy tę okazję, a korzyści gospodarcze wynikające ze zmiany na gospodarkę niskoemisyjną popłyną gdzie indziej. Pomysły, które dziś przedstawia Komisja, pozwolą Europie na stworzenie światowej klasy zestawu przystępnych cenowo, czystych, wydajnych i niskoemisyjnych technologii energetycznych.”

Europa stoi przed prawdziwymi wyzwaniami w zakresie zasobów energii oraz zmian klimatu. W obliczu obecnych tendencji i przy wykorzystaniu istniejących technologii, UE i świat nie osiągną swoich celów dotyczących zmian klimatu za cenę, którą gospodarka jest w stanie ponieść Badania i innowacje w zakresie technologii energetycznych są zatem kluczowe dla spełnienia ambicji UE polegającej na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 60-80 proc. do roku 2050. Jeśli jednak nie nastąpi poważna zmiana w podejściu UE do takich technologii istnieje poważne ryzyko, że wspomniane cele nie zostaną osiągnięte, a technologie stosowane w tym celu będą pochodzić spoza UE. Proces innowacji w dziedzinie energii, od stadium projektowego do penetracji rynku, cierpi z powodu słabości strukturalnych. Nie występuje ani naturalny popyt na rynku, ani wyrażne natychmiastowe korzyści gospodarcze wynikające ze stosowania takich technologii. Ponadto budżety publiczne państw członkowskich UE na badania w dziedzinie energii zostały znacznie ograniczone od lat 80-tych. Oczywiste jest, że wiele z wyzwań technologicznych stojących przed polityką energetyczną UE nie może być pokonanych dzięki instrumentom i modelom współpracy obecnie wykorzystywanym. Niezbędny jest nowy sposób myślenia.

Komisja Europejska proponuje zatem nowe podejście, które skupia się na wspólnym planowaniu, lepszym wykorzystaniu potencjału Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacyjnej oraz na pełnym wykorzystaniu możliwości płynących z rynku wewnętrznego. Plan polega w szczególności na zobowiązaniu się do wyznaczenia szeregu nowych, priorytetowych europejskich inicjatyw w dziedzinie przemysłu, skupiających się na rozwoju technologii, w przypadku których praca na poziomie Wspólnoty będzie najbardziej skuteczna. Plan zakłada wzmocnienie badań przemysłowych i innowacji poprzez połączenie działań na poziomie europejskim, krajowym oraz na poziomie sektora przemysłu. Obejmuje on także utworzenie Europejskiego Sojuszu na rzecz Badań w dziedzinie Energetyki, w celu zapewnienia większej współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się badaniami w sektorze energetycznym oraz w celu lepszego planowania i dalekowzroczności na poziomie europejskim w zakresie infrastruktury i systemów energetycznych. Komisja wyraźnie sygnalizuje potrzebę większego finansowania w tej dziedzinie, a w 2008 r. zaprezentuje swoje koncepcje dotyczące finansowania technologii niskoemisyjnych. Komisja utworzy również system informacyjny w celu zapewnienia jasnego obrazu sytuacji technologii energetycznych w Europie oraz wraz z państwami członkowskimi rozpocznie proces mający za zadanie wspólne planowanie badań nad technologiami energetycznymi. W 2009 r. zostanie zwołany Europejski Szczyt Technologii Energetycznych, którego celem będzie zbadanie postępu.

Szczegóły dotyczące powyższych kwestii są dostępne w MEMO/07/493 oraz w dokumencie Europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE), dostępnym na: http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm;

MEMO/07/494 zawiera odpowiedzi na niektóre najczęściej zadawane pytania.


Side Bar