Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

Brussel, 22 november 2007

Europese Commissie stelt plan voor om de invoering van koolstofarme energietechnologieën te versnellen

Energietechnologieën zijn van vitaal belang om vooruitgang te boeken in de strijd tegen de klimaatverandering en de energievoorziening op wereldschaal te verzekeren. Om de Europese doelstellingen voor 2020 en 2050 inzake de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te halen, is er behoefte aan maatregelen nodig om de energie-efficiëntie te verbeteren, normen, steunregelingen en moet een prijs worden gekoppeld aan de uitstoot van koolstof. Voorts zullen nieuwe, efficiëntere technologieën moeten worden ingevoerd en moeten de inspanningen inzake onderzoek aanzienlijk worden opgevoerd. Europa beschikt over een gigantisch potentieel voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie koolstofvrije energietechnologieën zoals off-schorewindenergie, zonne-energie of biomassa van de 2e generatie. Het energieonderzoek in de EU kampt vaak met een tekort aan middelen, versnippering en een gebrek aan coördinatie. Inden de EU de haar kansen wil grijpen, moeten de maatregelen om nieuwe energietechnologieën te ontwikkelen, de kosten te drukken en deze technologie op de markt te brengen beter en efficiënter worden georganiseerd. Dit zijn de doelstellingen van het Europees strategisch plan voor energietechnologie van de Europese Commissie, een omvattend plan om te komen tot een nieuwe Europese agenda inzake energieonderzoek. De Commissie is ervan overtuigd dat Europa de kostprijs van schone energie moet verlagen en ervoor zorgen dat de EU-industrie zich in de voorste gelederen van de snel groeiende koolstofarme-technologiesector bevindt. Dit plan moet gepaard gaan met een betere benutting en toename van de financiële en menselijke middelen om de ontwikkeling en invoering van koolstofarme technologieën in de toekomst te versnellen.

Het Europees energiebeleid heeft behoefte aan een nieuwe industriële revolutie. Zoals bij elke industriële revolutie is de technologie ook hier de motor. Het is dan ook de hoogste tijd om onze politieke visie om te zetten in concrete acties. De beslissingen die in de volgende 10 tot 15 jaar worden genomen, zullen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van de energievoorziening, voor de klimaatverandering en voor de groei en werkgelegenheid in Europa. Indien we achterop raken in de toenemende wedloop naar koolstofarme technologiemarkt, dreigen een beroep te moeten doen op ingevoerde technologie om onze doelstellingen te halen”, stelt Europees Commissaris voor Energie Andris Piebalgs.

Janez Potočnik, Commissaris voor Wetenschap en onderzoek zegt dat “wij gelukkig wereldleider zijn op het gebied van koolstofarme technologieën, maar indien Europa niet beter samenwerkt, zullen we dat voordeel verliezen en de economische baten van de omschakeling naar een koolstofarme economie mislopen. De ideeën die de Commissie vandaag naar voren schuift, zullen Europa in staat stellen een pakket betaalbare, schone, efficiënte energietechnologieën van wereldklasse te ontwikkelen.

Europa staat voor grote uitdagingen op het gebied van energievoorziening en klimaatverandering. De huidige trends en technologieën zijn ontoereikend om ervoor te zorgen dat de EU en de rest van de wereld hun klimaatdoelstellingen tegen een betaalbare kostprijs kunnen realiseren. Onderzoek en innovatie inzake energietechnologie zijn derhalve van cruciaal belang om de ambitieuze EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 60 tot 80% te verminderen te bereiken. Tenzij de het beleid van de EU ten aanzien van deze technologieën niet fundamenteel wordt bijgestuurd, is het risico groot dat deze doelstellingen niet worden gehaald of dat de technologie om deze doelstellingen te realiseren van buiten de EU zal komen. Het energie-innovatieproces, vanaf het initiële concept tot de marktpenetratie, kampt ook met structurele zwakheden. Er bestaat geen natuurlijke markt voor deze technologieën en ze zijn niet meteen winstgevend op korte termijn. Bovendien zijn de publieke budgetten voor onderzoek inzake energie in de EU-lidstaten sinds de jaren 1980 aanzienlijk teruggeschroefd. Het is duidelijk dat de huidige instrumenten of samenwerkingsverbanden tekort schieten om de technologische uitdagingen waarmee het energiebeleid van de EU wordt geconfronteerd te overwinnen. Er moet een mentale omslag worden gemaakt.

De nieuwe aanpak van de Europese Commissie legt daarom de nadruk op gecoördineerde planning, een betere benutting van het potentieel van de Europese ruimte voor onderzoek en innovatie en van de mogelijkheden die ontstaan door de interne markt. In het plan verbindt de EU zich ertoe een aantal nieuwe prioritaire Europese initiatieven op te zetten voor de ontwikkeling van technologieën waarvoor een samenwerking op Europees niveau de grootste meerwaarde biedt. Het plan voorziet in de versterking van het industrieel onderzoek en innovatie door een onderlinge afstemming van de Europese, nationale en industriële activiteiten. Voorts wordt voorgesteld een Europese alliantie voor energieonderzoek te creëren om een veel nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen de diverse organisaties die actief zijn op het gebied van energieonderzoek en de Europese planning en prognoses inzake energie-infrastructuur en –systemen te verbeteren. De Commissie onderstreept dat er behoefte is aan extra middelen op dit gebied en zal in 2008 een aantal ideeën naar voren schuiven voor de financiering van koolstofarme technologieën. Zij zal een informatiesysteem ontwikkelen om een duidelijk beeld te geven van energietechnologieën in Europa en in samenwerking met de lidstaten een proces opzetten voor een gecoördineerde planning op het gebied van onderzoek inzake energietechnologie. In 2009 zal de voortgang worden geëvalueerd tijdens een Europese energietechnologietop.

Meer informatie vindt u in MEMO07/493 en het document betreffende het SET-plan op de volgende website: http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm;

MEMO/07/494 biedt antwoorden op enkele vaak gestelde vragen.


Side Bar