Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

Bryssel 22. marraskuuta 2007

Euroopan komission suunnitelma vähähiilisen energiateknologian edistämiseksi

Energiateknologia on ratkaisevan tärkeä ilmastonmuutoksen menestyksekkään torjunnan sekä maailmanlaajuisen ja Euroopan energiahuollon turvaamisen kannalta. Jotta Eurooppa saavuttaisi vuosiksi 2020 ja 2050 asettamansa kasvihuonekaasupäästötavoitteet sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuustavoitteet, on parannettava energiatehokkuutta, standardeja ja tukimekanismeja sekä asetettava hiilidioksidipäästöille hinta. Lisäksi on otettava käyttöön uusi ja tehokkaampi teknologia. Tämä kaikki edellyttää tutkimuksen lisäämistä. Euroopalla on valtavan suuret mahdollisuudet kehittää uuden sukupolven vähähiilistä energiateknologiaa, esimerkiksi merituulivoima- ja aurinkoenergiateknologiaa sekä toisen sukupolven biomassateknologiaa. EU:n energiatutkimuksen määrärahat ovat kuitenkin usein riittämättömät, hajanaiset ja huonosti koordinoidut. Jos EU haluaa tarttua tähän tilaisuuteen, sen on organisoitava paremmin ja tehostettava toimia, jotka tähtäävät uuden energiateknologian kehittämiseen, kustannusten alentamiseen ja markkinoille saattamiseen. Tästä syystä Euroopan komissio esittää ehdotuksen kattavaksi Euroopan strategiseksi energiateknologiasuunnitelmaksi (SET-suunnitelma), joka näyttää Euroopan energiatutkimuksen tulevaisuuden suunnan. Komissio katsoo, että Euroopan olisi alennettava puhtaan energian kustannuksia ja että EU:n teollisuuden olisi otettava johtoasema nopeasti kasvavalla vähähiilisen teknologian alalla. SET-suunnitelman yhteydessä on tarkoitus lisätä sekä taloudellisia että henkilöresursseja ja parantaa niiden käyttöä, jotta vähähiilisen teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa voidaan vauhdittaa.

Energiasta ja liikenteestä vastaava komissaari Andris Piebalgs on todennut, että ”Euroopan energiapolitiikka peräänkuuluttaa uutta teollista vallankumousta. Kuten kaikki teolliset vallankumoukset, myös tämä uusi vallankumous tulee olemaan teknologiavetoinen. On korkea aika muuntaa Euroopan poliittinen visio konkreettisiksi toimiksi. Tulevina 10–15 vuotena tehtävillä päätöksillä tulee olemaan syvällekäyviä vaikutuksia energian toimitusvarmuuteen, ilmastonmuutokseen, kasvuun ja työpaikkoihin Euroopassa. Jos Eurooppa jää vähähiilisen teknologian markkinoilla käytävässä yhä kiihtyvässä maailmanlaajuisessa kilpailussa jälkeen, se saattaa joutua turvautumaan tuontiteknologiaan saavuttaakseen tavoitteensa.

Tutkimuksesta vastaava komissaari Janez Potočnik puolestaan on todennut, että ”Euroopalla on tilaisuus päästä maailmanlaajuiseen johtoasemaan vähähiilisen teknologian alalla, mutta jos se ei toimi yhtenäisemmin, se tuhlaa tämän tilaisuuden, jolloin vähähiiliseen teknologiaan siirtymisen taloudellisista hyödyistä pääsevät nauttimaan muut. Komission tänään esittämät ajatukset auttavat Eurooppaa kehittämään maailmanluokan energiateknologian, joka on kohtuuhintainen, puhdas, tehokas ja vähän päästöjä aiheuttava.

Euroopalla on edessään todellisia energiahuolto- ja ilmastonmuutoshaasteita. Nykytilanteessa ja nykyisellä teknologialla EU ja muu maailma eivät pysty saavuttamaan ilmastonmuutostavoitteitaan taloudellisesti kannattavaan hintaan. Energiateknologian tutkimus ja innovointi ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta EU voi tavoitteensa mukaisesti vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 60–80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Jos EU ei kuitenkaan muuta perusteellisesti lähestymistapaansa tähän teknologiaan, on hyvin todennäköistä, ettei näitä tavoitteita saavuteta tai että tarvittava teknologia kehitetään muualla. Energiainnovointi – suunnitteluasteelta markkinoillepääsyyn – kärsii rakenteellisista ongelmista. Tällaiselle teknologialle ei ole luonnollista kysyntää markkinoilla eikä siitä saa suoraan liiketaloudellisia etuja lyhyellä aikavälillä. Lisäksi energiatutkimuksen määrärahat ovat EU:n jäsenvaltioissa yleisesti ottaen pienentyneet huomattavasti sitten 1980-luvun. On selvää, ettei nykyisillä välineillä ja yhteistyötavoilla voida tarttua kovin moniin niistä teknologiahaasteista, joita EU:n energiapolitiikalla on edessään. Tarvitaan uudenlaista ajattelua.

Siksi Euroopan komissio ehdottaa uudenlaista lähestymistapaa, joka korostaa yhtenäisempää suunnittelua, parempaa Euroopan tutkimus- ja innovointialueen mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä sisämarkkinoiden tarjoamien tilaisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä. SET-suunnitelmaan sisältyy erityisesti sitoumus luoda uusia ensisijaisia eurooppalaisia teollisuusaloitteita, joiden painopisteenä on sellaisen teknologian kehittäminen, jossa yhteistyö EU:n tasolla tuottaa kaikkein eniten lisäarvoa.

SET-suunnitelmassa ehdotetaan, että teollista tutkimusta ja innovointia lujitetaan yhtenäistämällä eurooppalaisia, kansallisia ja teollisia toimia. Siinä ehdotetaan myös Euroopan energiatutkimuksen yhteenliittymän perustamista, jotta energiatutkimusorganisaatioiden yhteistyö lisääntyisi huomattavasti ja jotta energiainfrastruktuurin ja -järjestelmien suunnittelu ja ennakointi parantuisi Euroopan tasolla. Komissio toteaa selkeästi, että alalla tarvitaan lisää määrärahoja: komissio aikoo esittää ajatuksensa vähähiilisen teknologian rahoittamisesta vuonna 2008. Komissio aikoo myös perustaa tietojärjestelmän, joka antaa selkeän kuvan Euroopan energiateknologiasta, ja käynnistää jäsenvaltioiden kanssa menettelyn, jonka myötä energiateknologiatutkimusta voidaan suunnitella yhdessä. Alalla tapahtunutta edistystä on tarkoitus tarkastella vuonna 2009 järjestettävässä Euroopan energiateknologiahuippukokouksessa.

Edellä mainitusta saa yksityiskohtaisia tietoja asiakirjasta MEMO/07/493 ja SET-suunnitelmasta, joka saatavilla Internet-osoitteessa http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm;

Asiakirjasta MEMO/07/494 saa vastauksia joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin.


Side Bar