Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1750

Брюксел, 22 ноември 2007 г.

Европейската Комисия предлага план за ускорено развитие на енергийните технологии, с оглед на едно бъдеще с намалени емисии на парникови газове

Енергийните технологии ще придобият решаващо значение в борбата срещу промените в климата и в осигуряването на световното и европейското снабдяване с енергия. С оглед на постигането на европейските цели за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. и 2050 г., за използване на възобновяеми енергийни източници и за подобряване на енергийната ефективност, необходими са: дейности в областта на енергийната ефективност, стандарти, насърчителни механизми и формулиране на цена за емисиите на парникови газове. Също така, трябва да се прилагат по-ефективни и нови технологии. Следователно, съществува необходимост от значителна научноизследователска дейност. Европа има огромен потенциал за разработване на ново поколение беземисионни енергийни технологии, като например инсталирани в морето вятърни генератори, технология за оползотворяването на слънчевата енергия или второ поколение горива от биомаса. Но от друга страна, енергийните изследвания в ЕС често са недостатъчно финансирани, разпръснати и лошо съгласувани. За да бъдат оползотворени възможностите в ЕС, дейностите за разработването на нови енергийни технологии, намаляването на техните цени и довеждането им до пазара, следва да бъдат по-добре организирани и по-ефективно провеждани. По тази причина, Европейската комисия предлага Стратегическия план за енергийни технологии (Strategic Energy Technology Plan) - един всеобхватен план за установяването на нов дневен ред на енергийните изследвания в Европа. Комисията е убедена, че цените на чистото енергопроизводство в Европа следва да бъдат намалени, като по този начин промишлеността на ЕС застане в челото на бързо растящия сектор на нискоемисионните енергийни технологии. Този Стратегически план следва да бъде придружен от по-добро използване и увеличаване на ресурсите - както финансови, така и човешки, с цел ускорено разработване и прилагане на нискоемисионните технологии на бъдещето.

„Документът „Енергийна политика за Европа“ (Energy Policy for Europe) съдържа призив за нова промишлена революция. Както всички промишлени революции, и тази ще бъде обусловена от напредъка в технологиите и е крайно време нашите стратегически виждания да се превърнат в конкретни действия. Решенията, които се вземат за следващите 10-15 години, ще имат важни последици за сигурността на енергийните доставки, промените в климата, стопанския растеж и заетостта в Европа. Ако ние изостанем в ускоряващото се световно съревнование за спечелване на пазарите за нискоемисионни технологии, рискуваме да бъдем принудени да изпълняваме нашите цели с използване на вносни технологии“ - отбеляза европейският комисар по енергетика Андрис Пиебалгс.

Янез Поточник, комисар по научните изследвания, сподели: „Ние имаме шанса да се превърнем в световни лидери в областта на нискоемисионните технологии, но ако в Европа не бъдат предприети по-ефективни съвместни действия, ще пропилеем тази възможност и икономическите ползи от прехода към нискоемисионно стопанство ще отидат другаде. Идеите, които Комисията поставя днес на преден план, ще позволят на Европа да разработи на световно равнище пакет от достъпни, чисти, ефективни и нискоемисионни енергийни технологии.“

Европа е изправена пред реални предизвикателства, свързани с доставките на енергия и промените в климата. При запазване на сегашните технологични тенденции, ЕС и целият свят няма да могат да постигнат своите цели във връзка с промените в климата на икономически поносима цена. Ето защо, научните изследвания и нововъведенията са от жизнено значение за осъществяването на намеренията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове със 60-80% до 2050 г. Ако не бъде постигната съществена промяна на подхода в ЕС към такива технологии, съществува сериозна опасност или тези цели да не бъдат постигнати, или съответната технология да трябва да се внася от страни извън ЕС. Процесът на нововъведения в енергетиката, като се започне от идейната фаза и се стигне до пазарното проникване, страда от структурни слабости. Липсва естествен апетит на пазара, както и лесно доказуеми краткосрочни стопански ползи от прилагането на такива технологии. Освен това, публичните бюджетни разходи за изследвания в енергийната област на повечето държави-членки на ЕС намаляха силно от осемдесетте години насам. Ясно е, че много от технологичните предизвикателства, пред които е изправена енергийната политика на ЕС, не могат да бъдат превъзмогнати с инструментите или моделите на сътрудничество, които се прилагат понастоящем. Необходим е нов начин на мислене.

Ето защо, Европейската комисия предлага нов подход, насочен към увеличаване на съвместното планиране, по-добро използване на европейския потенциал за научни изследвания и нововъведения и пълно оползотворяване на възможностите, които се създават от общия вътрешен пазар на енергия. По-специално, Стратегическият план включва ангажимент за формулиране на поредица от нови приоритетни европейски промишлени инициативи (European Industrial Initiatives), насочени към развитието на технологии, чието разработване на равнище на Общността ще добави по-голяма стойност. В Плана се предлага засилване на промишлените изследвания и нововъведения, чрез съчетаване на европейски и национални дейности със съответните дейности на промишления бранш; също така, предлага се да бъде организиран Европейски съюз за изследвания в енергетиката (European Energy Research Alliance), с цел осигуряване на много по-мащабно сътрудничество между енергийните изследователски организации, както и подобрено планиране и прогнозиране на европейско равнище, във връзка с енергийната инфраструктура и енергийните системи. Комисията ясно отбелязва нуждата от увеличаване на финансирането в тази област и ще представи през 2008 г. своите идеи за финансиране на нискоемисионни технологии. Също така, тя ще създаде информационна система за осигуряване на ясна картина на енергийните технологии в различните части на Европа и ще установи с държавите-членки процедура за съвместно планиране на изследователските работи в областта на енергийните технологии. През 2009 г. ще бъде свикана среща на високо равнище за енергийните технологии (European Energy Technology Summit), на която ще бъде направен преглед на постигнатия напредък.
Подробна информация по всички гореспоменати въпроси можете да намерите в MEMO/07/493, както и в Стратегическия план за енергийни технологии (SET-plan document), който може да бъде намерен на:
http://ec.europa.eu/energy/res/setplan/communication_2007_en.htm

B MEMO/07/494 са дадени и отговори на някои често задавани въпроси.


Side Bar