Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Bryssel den 22 november 2007

Leksakers säkerhet: Kommissionen presenterar en översyn av konsumentvarors säkerhet och välkomnar betydande framsteg av Kina

Kommissionsledamot Meglena Kuneva redogör idag för en rad initiativ där åtgärder kommer att vidtas för att stärka tillämpningen och genomförandet av gällande EU-bestämmelser för kontroll av produktsäkerhet. De prioriterade åtgärderna kommer att börja genomföras under de kommande månaderna. I dessa ingår en närmare granskning av säkerhetsåtgärder i företagen i tillverknings- och saluföringsleden för leksaker (slutförd under det första kvartalet 2008), en rad specifika åtgärder för att stärka den riskbaserade övervakning som utförs av de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning och av tullmyndigheterna, inklusive en särskild kommissionsåtgärd för krav på lämpliga varningar om risker med magneter i leksaker. Ett ökat samarbete med Kina och USA kommer även i fortsättningen att prioriteras. Resultaten av den senaste Rapex-rapporten om Kina (varningssystem för farliga konsumentvaror) visar att de kinesiska myndigheterna i mycket större utsträckning har vidtagit korrigerande åtgärder för att stoppa strömmen av farliga varor till den europeiska marknaden. Rapporten visar att 184 ärenden hade granskats klart under de tre månaderna juli–september 2007, jämfört med sammanlagt bara 84 ärenden i de två föregående rapporterna (juli 2007 och december 2006). Korrigerande åtgärder vidtogs i 43 % av alla ärenden. Kina kommer senast i december 2007 att införa ett eget varningssystem utformat enligt Rapex-modellen för att samordna arbetet med regionerna och effektivisera samarbetet.

”I denna värld kan man inte ge fullständiga garantier. Men man kan se till att systemet fungerar som det ska och att alla länkar i kedjan blir effektivare. Man kan se till att tillverkarna, importörerna, återförsäljarna, regeringarna och EU har beredskap att snabbt kunna identifiera och ta itu med nya problem som dyker upp. Jag kan försäkra att jag engagerar mig till 100 % och trycker på så att vi kan garantera högsta möjliga säkerhet för våra medborgare”, säger Meglena Kuneva.

Resultat av översynen

1. Ekonomiska aktörer

Det juridiska ansvaret för utsläppandet av säkra leksaker på marknaden ligger hos industrin. Industrin har på ett effektivt sätt följt upp de senaste återkallandena, men den konstanta strömmen av Rapex-anmälningar visar att den fortfarande har stora problem att se till att leksaker är säkra, särskilt de billigare artiklarna. De prioriterade åtgärderna är följande:

 • En heltäckande granskning av säkerhetsåtgärder i företagens tillverknings- och saluföringsled för leksaker (resultat under första kvartalet 2008).
 • Utbildning och fortbildning för industrin om säkerhetsstandarder för leksaker i EU för handelspartner i Kina och på andra marknader samt arbete för fler återkallanden.
 • En rad konkreta åtgärder som beslutas under 2008 och som inbegriper tillverkare, återförsäljare och importör, en s.k. säkerhetspakt, för att stärka konsumenternas förtroende.

2. Åtgärder i medlemsstaterna

Tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna har i regel varit uppmärksamma och på ett positivt och effektivt sätt följt upp frivilliga återkallanden av produkter. De prioriterade åtgärderna är följande:

 • Eftersom det saknas specifika säkerhetskrav för magneter i leksaker kommer kommissionen i avvaktan på en revidering av den relevanta standarden att utnyttja artikel 13 i direktivet om allmän produktsäkerhet för att föreslå en särskild åtgärd med krav på lämpliga varningar om faror med magneter i leksaker.
 • I januari 2008 kommer kommissionen att använda den s.k. resultattavlan för bättre konsumentmarknader och publicera jämförbara data om nationell övervakningskapacitet som en grund för vidare diskussioner. Under 2008 kommer kommissionen också att publicera resultaten av en treårsstudie (EMARS) med en analys av bästa praxis när det gäller marknadsövervakning i 15 medlemsstater.
 • Ökat samarbete mellan tullen och myndigheter för marknadsövervakning kommer att prioriteras, särskilt för att öka driftskompatibiliteten i riskinformationssystemen vid tullmyndigheterna (RIF) och varningssystemet för konsumenter och livsmedel (Rapex och Raff).
 • Spårbarhet i saluföringsledet är av avgörande betydelse för att effektiva åtgärder ska kunna vidtas när produkter inte är säkra. Kommissionen kommer att prioritera arbetet tillsammans med medlemsstaterna och de internationella aktörerna för att utforma praktiska lösningar på detta område. I detta arbete ingår en möjlighet till mera formella juridiska krav på spårbarhet när det gäller konsumentvaror.

3. Internationellt samarbete – Kina och USA

Analysen i Rapex-rapporten om Kina visade att de kinesiska myndigheterna hade gjort stora ansträngningar när det gäller tillämpning av åtgärder inom ramen för Rapex.

 • Kommissionen kommer att öka det tekniska stödet och utbildningen, särskilt i samband med det nya varningssystemet i Kina. Spårbarhet kommer även fortsättningsvis att prioriteras.
 • I handelsprojektet EU–Kina kommer Kinas kontrollmekanismer för produktsäkerhet att undersökas för att identifiera områden för vidare samarbete.
 • USA och EU har ett gemensamt intresse av att samarbeta för att ta itu med gemensamma problem som rör produktsäkerhet och importkontroll. De senaste månadernas ökade samarbete kommer att fortsätta på det tekniska och politiska planet, särskilt genom att det inrättas en gemensam arbetsgrupp för produktsäkerhet och import inom ramen för det transatlantiska ekonomiska rådet.

4. Lagstiftning

 • Översyn av leksaksdirektivet (förslag under första kvartalet 2008).
 • Antagande av paketet enligt den nya metoden för att förbättra marknadsövervakningen och kunduppföljningen.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar