Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Bruselj, 22. novembra 2007

Varnost igrač: Komisija predstavila oceno varnosti potrošniških izdelkov in pozdravila „viden napredek“ Kitajske

Komisarka Meglena Kuneva je danes predstavila vrsto pobud, ki bodo prispevale h krepitvi uveljavljanja in izvajanja nadzorov varnosti izdelkov v EU. Prednostni ukrepi, ki se bodo začeli izvajati v naslednjih mesecih, zajemajo podroben pregled varnostnih ukrepov v podjetjih v dobavni verigi igrač (zaključek v prvem četrtletju 2008) in vrsto posebnih ukrepov za okrepitev nadzora tveganja, ki ga izvajajo nacionalni organi za nadzor trga in carinski organi – vključno z usmerjenim ukrepom Komisije, ki zahteva ustrezna opozorila o nevarnostih magnetov v igračah. Krepitev sodelovanja s Kitajsko in Združenimi državami Amerike bo še naprej prednostna naloga. Rezultati zadnjega poročila RAPEX-Kitajska (Sistem hitrega obveščanja za nevarne potrošniške izdelke RAPEX) kažejo na viden napredek kitajskih organov pri sprejemanju korektivnih ukrepov za zaustavitev vstopanja nevarnih izdelkov na evropski trg. Poročilo navaja, da je bilo v trimesečnem obdobju od julija do septembra 2007 natančno pregledanih 184 primerov, v zadnjih dveh poročilih skupaj (julij 2007, december 2006) pa le 84 primerov. Korektivni ukrepi so bili sprejeti v 43 % primerov. Kitajska bo do decembra 2007 vzpostavila svoj sistem obveščanja po vzoru sistema RAPEX za usklajevanje dela z regijami in krepitev učinkovitega sodelovanja.

Komisarka Kuneva je pojasnila: „V tem svetu ni mogoče dati 100 % jamstev. Vendar lahko poskrbimo, da sistem ustreza namenu. Lahko zagotovimo izboljšanje vseh členov verige ter da so proizvajalci, uvozniki, prodajalci na drobno, vlade in EU pripravljeni hitro opredeliti vse nove težave, ko se pojavijo, in se z njimi spopasti. Zagotavljam vam, da se bom v celoti zavezala zagotovljanju najvišje možne ravni varnosti naših državljanov.

Rezultati ocene pregleda stanja

1. Gospodarski subjekti

Za dajanje varnih igrač na trg je v prvi vrsti pravno odgovorna industrija. Po nedavnih umikih je sprejela učinkovite ukrepe, vendar stalna obvestila sistema RAPEX kažejo, da so znotraj industrije še vedno velike težave pri zagotavljanju varnosti igrač. Prednostna področja delovanja zajemajo:

 • podroben pregled varnostnih ukrepov v podjetjih v dobavni verigi igrač –zaključek v prvem četrtletju 2008;
 • izobraževanje in usposabljanje kitajskih partnerjev in predstavnikov drugih trgov v tej industriji o standardih EU glede varnosti igrač ter ukrepi za izboljšanje uspešnosti pri umikih;
 • vrsta konkretnih ukrepov, ki jih morajo proizvajalci, prodajalci na drobno in uvozniki sprejeti leta 2008 – „varnostni pakt“ – za ponovno pridobitev zaupanja potrošnikov.

2. Ukrepi držav članic

Nadzorni organi držav članic so na splošno previdni in skrbijo za pozitivno in učinkovito spremljanje „prostovoljnih“ umikov. Prednostna področja delovanja zajemajo:

 • zaradi odsotnosti posebnih varnostnih zahtev za magnete v igračah in pričakovanega pregleda ustreznega standarda bo Komisija za pripravo osnutka usmerjenega ukrepa, ki bo zahteval ustrezna opozorila o nevarnostih magnetov v igračah, uporabila določbe člena 13 Direktive o splošni varnosti proizvodov;
 • Komisija bo januarja 2008 za objavo primerljivih podatkov o nacionalnih nadzornih zmogljivostih kot osnove za nadaljnjo razpravo uporabila „Semafor za boljše potrošniške trge“. Komisija bo leta 2008 prav tako objavila rezultate triletne raziskave (EMARS), s katero je pregledala najboljše prakse pri nadzoru trga v petnajstih državah članicah;
 • prednost bo dana krepitvi sodelovanja med carinskimi organi in organi nadzora trga, zlasti krepitvi interoperabilnosti informacijskega sistema za tveganja (RIF) carinskih organov in sistemov hitrega obveščanja za nevarne potrošniške izdelke in živila (RAPEX in RASFF);
 • sledljivost v dobavni verigi izdelkov je ključnega pomena, da se lahko sprejmejo učinkoviti ukrepi v primeru nevarnih izdelkov. Komisija bo prednostno sodelovala z državami članicami in mednarodnimi partnerji pri oblikovanju praktičnih rešitev na tem področju, vključno z možnostjo bolj uradne pravne zahteve za sledljivost v sektorju potrošniških izdelkov.

3. Mednarodno sodelovanje – Kitajska in ZDA

Pregled poročila RAPEX-Kitajska je pokazal, da si kitajska uprava zelo prizadeva za uveljavljanje RAPEX-a.

 • Komisija bo okrepila tehnično podporo in usposabljanje, predvsem v zvezi z novim kitajskim sistemom obveščanja. Sledljivost bo še naprej prednostno vprašanje.
 • V okviru trgovinskega projekta EU-Kitajska bo izvedena raziskava o nadzornih mehanizmih za varnost izdelkov, ki se uporabljajo na Kitajskem, da se opredeli področja nadaljnjega sodelovanja.
 • ZDA in Evropska unija imata skupni interes za sodelovanje pri reševanju skupnih izzivov glede varnosti izdelkov in nadzora uvoza. Okrepljeno sodelovanje v zadnjih mesecih se bo nadaljevalo na tehnični in politični ravni, predvsem z oblikovanjem skupnih delovnih skupin za varnost izdelkov/uvoza v okviru čezatlantskega ekonomskega sveta.

4. Ureditveni okvir

 • pregled Direktive o igračah – predlogi v prvem četrtletju 2008;
 • sprejetje paketa o novem pristopu za izboljšanje nadzora trga in carinskega nadzora.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar