Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

V Bruseli 22. novembra 2007

Bezpečnosť hračiek: Komisia predstavuje Preskúmanie bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a víta „výrazný pokrok“ zo strany Číny

Komisárka Meglena Kunevová dnes predstavila súbor iniciatív, v rámci ktorých sa podniknú kroky na posilnenie presadzovania a implementácie kontrol bezpečnosti výrobkov v súčasnosti zavedených v EÚ. Súčasťou prioritných opatrení, ktoré sa budú v nasledujúcich mesiacoch presadzovať, sú: podrobný audit obchodných bezpečnostných opatrení v dodávateľskom reťazci hračiek (ukončenie v prvom štvrťroku 2008); súbor osobitných opatrení na posilnenie dohľadu na základe analýzy rizika zo strany vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom a colných orgánov vrátane cieleného opatrenia Komisie požadujúceho primerané varovanie o nebezpečenstve magnetov v hračkách. Prioritou zostáva zintenzívnenie spolupráce s Čínou a Spojenými štátmi. Z výsledkov najnovšej správy RAPEX – Čína (Systém rýchleho varovania o nebezpečnom spotrebnom tovare) je zrejmý výrazný pokrok zo strany čínskych orgánov, pokiaľ ide o nápravné opatrenia s cieľom zastaviť prúdenie nebezpečného tovaru smerom na európsky trh. V správe sa uvádza, že počas trojmesačného obdobia júl – september 2007 bolo úplne prešetrených 184 prípadov v porovnaní s iba 84 prípadmi uvedenými v obidvoch predchádzajúcich správach spoločne (júl 2007, december 2006). Nápravné opatrenia boli prijaté v 43 % prípadov. Najneskôr do decembra 2007 zavedie Čína domáci systém rýchleho varovania založený na systéme RAPEX, aby bola činnosť v tomto smere koordinovaná s regiónmi a zvýšila sa účinná spolupráca.

Komisárka Kunevová poznamenala: „V dnešnom svete nie je možné poskytovať 100 % záruky. Je však možné zabezpečiť, aby systém spĺňal svoj účel. Dá sa zaistiť, aby všetky články reťazca zvýšili úsilie v tomto smere. Rovnako sa dá zabezpečiť, aby výrobcovia, dovozcovia, maloobchodníci, vlády a EÚ boli pripravení rýchlo identifikovať a priebežne riešiť akékoľvek nové problémy. Môžem Vás ubezpečiť o mojej 100 % podpore, pokiaľ ide o vyvíjanie tlaku, aby sa zabezpečila najvyššia možná úroveň bezpečnosti pre našich občanov.

Výsledky hodnotiaceho preskúmania

1. Hospodárske subjekty

Prvoradú právnu zodpovednosť za uvádzanie bezpečných hračiek na trh má priemyselné odvetvie. V nedávnych prípadoch stiahnutia výrobkov z trhu boli v rámci priemyselného odvetvia prijaté účinné následné opatrenia, ale z neustáleho pribúdania oznámení v systéme RAPEX vyplýva, že v tomto priemyselnom odvetví stále existujú značné problémy, pokiaľ ide o zaručenie bezpečnosti hračiek, najmä v menej náročnej časti trhu. Prioritné oblasti činnosti:

 • komplexný audit obchodných bezpečnostných opatrení v dodávateľskom reťazci hračiek - výsledky v prvom štvrťroku 2008
 • priemyselné vzdelávanie a školenie čínskych partnerov a partnerov na iných trhoch o normách EÚ týkajúcich sa bezpečnosti hračiek, ako aj o opatreniach na zlepšenie miery úspešnosti sťahovania výrobkov z trhu
 • súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú byť dohodnuté v roku 2008, zahŕňajúci výrobcov, maloobchodníkov, dovozcov – tzv. „pakt bezpečnosti“ – s cieľom opätovne získať dôveru spotrebiteľov.

2. Opatrenia členských štátov

Vo všeobecnosti boli orgány dohľadu členských štátov ostražité a pozitívne a účinne reagovali na „dobrovoľné“ stiahnutia z trhu. Prioritné oblasti činnosti:

 • vzhľadom na to, že neexistujú osobitné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa magnetov v hračkách a čaká sa na revíziu príslušnej normy, využije Komisia článok 13 smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov na účely vypracovania návrhu cieleného opatrenia požadujúceho primerané varovanie o nebezpečenstve magnetov v hračkách
 • na zverejnenie porovnateľných údajov týkajúcich sa vnútroštátnych kapacít dohľadu Komisia v januári 2008 využije „Hodnotiacu tabuľku pre lepšie spotrebiteľské trhy“ ako základ ďalších diskusií; v roku 2008 Komisia tiež zverejní výsledky trojročnej štúdie (EMARS), v ktorej sa analyzovali osvedčené postupy dohľadu nad trhom v 15 členských štátoch
 • prioritu bude mať posilnenie spolupráce medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom, najmä na účely posilnenia interoperability colných systémov informovania o riziku (RIF) a systémov rýchleho varovania, pokiaľ ide o spotrebné a potravinárske výrobky (RAPEX a RASFF)
 • vystopovateľnosť v rámci dodávateľského reťazca výrobkov má kľúčový význam, aby bolo možné prijať účinné opatrenia v prípade nebezpečných výrobkov; Komisia bude prioritne spolupracovať s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi na vývoji praktických riešení v tejto oblasti vrátane preskúmania možnosti formálnejšej právnej požiadavky na vystopovateľnosť v oblasti spotrebiteľského tovaru.

3. Medzinárodná spolupráca – Čína a Spojené štáty

Z analýzy správy RAPEX – Čína vyplynulo, že čínske orgány v súvislosti s presadzovaním systému RAPEX vyvinuli značné úsilie

 • Komisia zvýši technickú podporu a odbornú prípravu, najmä v súvislosti s novým domácim čínskym systémom varovania; vystopovateľnosť zostáva naďalej prioritou
 • v rámci spoločného projektu EÚ a Číny v oblasti obchodu sa vypracuje štúdia o zavedených mechanizmoch kontroly bezpečnosti výrobkov v Číne s cieľom určiť oblasti ďalšej spolupráce
 • Spojené štáty aj Európska únia majú záujem o spoluprácu, aby dokázali čeliť výzvam, pokiaľ ide o bezpečnosť výrobkov a kontrolu dovozu; na technickej aj politickej úrovni bude pokračovať intenzívnejšia spolupráca z predchádzajúcich mesiacov, najmä prostredníctvom vytvorenia spoločnej pracovnej skupiny pre bezpečnosť výrobkov/dovozu v rámci Transatlantickej hospodárskej rady

4. Regulačný rámec

 • revízia smernice o hračkách – návrhy v prvom štvrťroku 2008
 • prijatie balíka nového prístupu v záujme zlepšenia dohľadu nad trhom a colnej kontroly

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar