Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Bruksela, 22 listopada 2007 r.

Bezpieczeństwo zabawek: Komisja przedstawia przegląd bezpieczeństwa produktów konsumenckich i z zadowoleniem odnotowuje znaczny postęp poczyniony przez Chiny

W dniu dzisiejszym komisarz Meglena Kunewa przedstawiła szereg inicjatyw, w ramach których podjęte zostaną działania mające na celu poprawę wykonywania i wdrażania obecnie stosowanych w UE systemów kontroli bezpieczeństwa produktów. Środki priorytetowe, które zaczną działać w najbliższych miesiącach, obejmują: wnikliwy audyt środków bezpieczeństwa stosowanych przez przedsiębiorstwa w ramach łańcucha dostaw zabawek (zakończenie w pierwszym kwartale 2008 r.); szereg specjalnych środków mających wzmocnić nadzór oparty na ocenie ryzyka, sprawowany przez krajowe organy nadzoru rynkowego i organy celne, w tym specjalny środek ze strony Komisji, ustanawiający wymóg umieszczania odpowiednich ostrzeżeń o zagrożeniach stwarzanych przez magnesy w zabawkach. Zacieśnianie współpracy z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi pozostanie priorytetem. Wyniki ostatniego sprawozdania RAPEX (system wczesnego ostrzegania w zakresie towarów stanowiących zagrożenie dla konsumenta) dotyczącego Chin wskazują na znaczny postęp poczyniony przez władze chińskie w zakresie podejmowania działań naprawczych mających na celu powstrzymanie napływu towarów niebezpiecznych na rynek europejski. Ze sprawozdania wynika, że w trzymiesięcznym okresie od lipca do września 2007 r. zbadano w pełni 184 sprawy, w porównaniu z zaledwie 84 sprawami zbadanymi w ramach obu poprzednich sprawozdań łącznie (lipiec 2007 r., grudzień 2006 r.). W 43 % spraw podjęto działania naprawcze. Do grudnia 2007 r. Chiny uruchomią krajowy system ostrzegania, wzorowany na systemie RAPEX, którego zadaniem będzie koordynowanie pracy w regionach i wzmocnienie skutecznej współpracy.

Komisarz Kunewa powiedziała: „W dzisiejszych czasach nie ma stuprocentowych gwarancji. Można jednak stworzyć system odpowiadający naszym potrzebom. Można zagwarantować, że wszystkie ogniwa łańcucha spełniają swoją rolę. Można sprawić, że producenci, importerzy, sprzedawcy oraz rządy i UE będą gotowi błyskawicznie identyfikować wszelkie nowe problemy i stawiać im czoła, gdy tylko takowe powstaną. Mogą być Państwo pewni mojego stuprocentowego zaangażowania w ciągłe wywieranie presji w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla naszych obywateli.”

Wyniki przeglądu podsumowującego

1. Podmioty gospodarcze

Podstawowa odpowiedzialność prawna związana z wprowadzaniem na rynek bezpiecznych zabawek spoczywa na przemyśle. W związku z ostatnimi wycofaniami produktów z rynku podjęto w kręgach przemysłowych skuteczne działania uzupełniające, jednak ciągły napływ zgłoszeń w systemie RAPEX wskazuje, że wciąż istnieją w przemyśle poważne problemy dotyczące zagwarantowania bezpieczeństwa zabawek, zwłaszcza w tańszym segmencie rynku. Priorytetowe obszary działania obejmują:

 • wszechstronny audyt środków bezpieczeństwa stosowanych przez przedsiębiorstwa w ramach łańcucha dostaw zabawek – wyniki w pierwszym kwartale 2008 r.;
 • szkolenia dla przemysłu dotyczące stosowanych w UE norm bezpieczeństwa zabawek, przeznaczone dla partnerów chińskich i dla innych rynków, jak również praca nad poprawą wskaźników powodzenia dotyczących wycofania produktów z rynku;
 • szereg konkretnych środków do uzgodnienia w 2008 r. dotyczących producentów, sprzedawców i importerów - „pakt bezpieczeństwa” w celu odbudowy zaufania konsumentów.

2. Działania państw członkowskich

Organy nadzoru państw członkowskich ogólnie wykazywały czujność i wspierały pozytywnie i skutecznie „dobrowolne” wycofania produktów z rynku. Priorytetowe obszary działania obejmują:

 • wobec braku szczegółowych wymogów bezpieczeństwa dotyczących magnesów w zabawkach oraz w oczekiwaniu na zmianę odpowiedniej normy Komisja wykorzysta przepisy art. 13 dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, aby sporządzić projekt specjalnego środka ustanawiającego wymóg umieszczania odpowiednich ostrzeżeń o zagrożeniach stwarzanych przez magnesy w zabawkach;
 • w styczniu 2008 r. Komisja wykorzysta „Tablicę wyników dla lepszych rynków konsumenckich”, aby opublikować porównywalne dane dotyczące skuteczności nadzoru krajowego jako podstawę do przyszłej dyskusji; Również w 2008 r. Komisja opublikuje wyniki trzyletnich badań (EMARS) analizujących najlepsze praktyki nadzoru rynkowego w 15 państwach członkowskich.
 • nadaje się priorytet poprawie współpracy pomiędzy organami celnymi i organami nadzoru rynkowego, w szczególności wzmacnianiu interoperacyjności systemów celnych informowania o zagrożeniach (RIF) oraz systemów wczesnego ostrzegania w zakresie produktów konsumenckich i żywnościowych (RAPEX i RASFF);
 • identyfikowalność w ramach łańcucha dostaw produktu ma podstawowe znaczenie dla wdrożenia skutecznych środków w przypadku produktów niebezpiecznych. Komisja będzie pracować wspólnie z państwami członkowskimi oraz partnerami międzynarodowymi nad rozwojem praktycznych rozwiązań w tym obszarze, traktując to zagadnienie priorytetowo, z uwzględnieniem możliwości bardziej sformalizowanych wymogów prawnych dotyczących identyfikowalności w sektorze towarów konsumenckich.

3. Współpraca międzynarodowa – Chiny i Stany Zjednoczone

Z analizy sprawozdania RAPEX dotyczącego Chin wynika, że władze chińskie podjęły istotne wysiłki w odniesieniu do działań egzekwujących w ramach systemu RAPEX.

 • Komisja zwiększy wsparcie i szkolenia techniczne, w szczególności w związku z nowym chińskim systemem krajowym wczesnego ostrzegania.Identyfikowalność pozostanie kwestią priorytetową;
 • w ramach projektu handlowego UE-Chiny zostanie wykonane badanie obecnie stosowanych w Chinach mechanizmów kontroli bezpieczeństwa produktów w celu ustalenia obszarów przyszłej współpracy;
 • Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej zależy na współpracy, aby stawiać czoła wspólnym wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa produktów i kontroli importu. Wzmożona współpraca mająca miejsce w ostatnich miesiącach będzie trwała na szczeblu technicznym i politycznym, zwłaszcza poprzez powołanie wspólnej grupy roboczej ds. bezpieczeństwa produktów/przywozu w ramach Transatlantyckiej Rady Gospodarczej.

4. Ramy prawne

 • zmiana dyrektywy w sprawie zabawek – wnioski legislacyjne w pierwszym kwartale 2008 r.;
 • przyjęcie pakietu nowego podejścia w celu poprawy nadzoru rynkowego i nadzoru celnego

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar