Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Brussel, 22 november 2007

Veiligheid van speelgoed: de Commissie stelt de resultaten van de evaluatie van de veiligheid van consumentenproducten voor en is verheugd over de "aanzienlijke vooruitgang" die China heeft geboekt

Commissaris Meglena Kuneva heeft vandaag een aantal initiatieven voorgesteld om het toezicht in de EU op de veiligheid van producten te verbeteren. De komende maanden zal onder meer prioriteit worden verleend aan een grondige audit van de maatregelen van het bedrijfsleven om de toeleveringsketen van speelgoed veiliger te maken (resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2008), en aan specifieke maatregelen om de nationale autoriteiten voor markttoezicht en de nationale douaneautoriteiten beter in staat te stellen toezicht op risico's uit te oefenen (inclusief een doelgerichte maatregel van de Commissie om waarschuwingen over de risico's van magneten in speelgoed verplicht te maken). De toenemende samenwerking met China en de VS blijft een prioriteit. Uit het laatste RAPEX-verslag over China (Rapid Alert System for dangerous consumer goods) blijkt dat China aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt om de invoer van gevaarlijke goederen op de Europese markt te stoppen. Van juli tot en met september 2007 zijn 184 zaken volledig onderzocht. In de twee vorige verslagen (juli 2007, december 2006) was samen slechts sprake van 84 gevallen. In 43% van de gevallen werden corrigerende maatregelen genomen. In december 2007 zal China beschikken over een op het RAPEX-systeem gebaseerd binnenlands waarschuwingssysteem om de werkzaamheden met de regio's te coördineren en de samenwerking te verbeteren.

Volgens commissaris Kuneva "is het onmogelijk volledig waterdichte garanties te geven, maar je kan ervoor zorgen dat het systeem aan de doelstellingen beantwoordt en dat alle schakels van de keten hun bijdrage aan meer veiligheid leveren. Je kan ervoor zorgen dat producenten, importeurs, kleinhandelaars en regeringen in de EU klaar zijn om nieuwe problemen onmiddellijk aan te pakken. Ik verzeker u dat ik alles in het werk zal stellen om onze burgers maximaal te beschermen".

Resultaten van de evaluatie

1. Economische operatoren

Het bedrijfsleven is als eerste wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van speelgoed. Nadat een aantal producten onlangs werd teruggeroepen, heeft het bedrijfsleven de nodige corrigerende maatregelen genomen. Uit de constante stroom RAPEX-kennisgevingen blijkt echter dat het bedrijfsleven nog steeds grote moeite ondervindt om veilig speelgoed te produceren (vooral aan de onderkant van de markt).

Er zal onder meer prioriteit worden verleend aan:

 • een grondige audit van de maatregelen van het bedrijfsleven om de toeleveringsketen van speelgoed veiliger te maken (resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2008);
 • voorlichting en opleidingen over de Europese veiligheidsnormen voor speelgoed ten behoeve van het Chinese bedrijfsleven en andere partners, evenals maatregelen om het succes van terugroepacties te vergroten;
 • concrete maatregelen in 2008 in de vorm van een "veiligheidspact" tussen producenten, kleinhandelaars en importeurs om het vertrouwen van de consument te herstellen.

2. Maatregelen van de lidstaten

De autoriteiten voor toezicht in de lidstaten zijn over het algemeen waakzaam en hebben de "vrijwillige" terugroepingen positief en efficiënt begeleid. Er zal onder meer prioriteit aan de volgende zaken worden verleend:

 • Bij gebrek aan specifieke veiligheidseisen voor magneten in speelgoed en in afwachting van de herziening van de betreffende norm zal de Commissie gebruikmaken van artikel 13 van de richtlijn inzake algemene productveiligheid om waarschuwingen over de risico's van magneten in speelgoed verplicht te maken.
 • In januari 2008 zal de Commissie het "Scoreboard for better consumer markets" gebruiken om vergelijkbare gegevens over de nationale toezichtscapaciteit te publiceren als basis voor verdere discussies. De Commissie zal in 2008 ook de resultaten publiceren van een driejarige studie (EMARS) over best practices op het gebied van markttoezicht in 15 lidstaten.
 • De samenwerking tussen de douaneautoriteiten en de autoriteiten voor markttoezicht zal worden bevorderd, vooral om de interoperabiliteit van de douanesystemen voor informatie over risico's (RIF) en de systemen voor snelle waarschuwing over consumentenproducten en levensmiddelen (RAPEX en RAFF) te verbeteren.
 • De traceerbaarheid in de toeleveringsketen is van cruciaal belang om doeltreffende maatregelen te kunnen nemen wanneer producten onveilig zijn. De Commissie zal samen met de lidstaten en haar internationale partners naar praktische oplossingen voor de problemen op dit gebied zoeken. Er kan onder meer gedacht worden aan meer formele wettelijke vereisten inzake traceerbaarheid in de consumptiegoederensector.

3. Internationale samenwerking – China en de VS

Uit de analyse van het RAPEX-verslag over China blijkt dat China aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om de invoer van gevaarlijke goederen op de Europese markt te stoppen.

 • De Commissie zal voor meer technische bijstand en opleidingen zorgen, vooral met betrekking tot het nieuwe Chinese binnenlandse waarschuwingssysteem. Traceerbaarheid blijft een prioritair thema.
 • In het kader van het EU-China Trade Project zal een studie worden uitgevoerd naar de Chinese mechanismen voor toezicht op de veiligheid van producten. Doel is na te gaan op welke gebieden nauwer kan worden samengewerkt.
 • De VS en de Europese Unie hebben er beiden belang bij samen te werken om gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van productveiligheid en invoercontroles het hoofd te bieden. De toegenomen samenwerking tijdens de afgelopen maanden zal op technisch en politiek niveau worden voortgezet, vooral door de oprichting van een gezamenlijke werkgroep voor product- en invoerveiligheid in het kader van de Trans-Atlantische Economische Raad.

4. Regelgevingskader

 • Herziening van de speelgoedrichtlijn (voorstellen worden tijdens het eerste kwartaal van 2008 verwacht)
 • Goedkeuring van het New Approach Package om het markt- en douanetoezicht te verbeteren.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar