Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Briselē 2007. gada 22. novembrī

Rotaļlietu drošums: Komisija iepazīstina ar pārskatu par patēriņa produktu nekaitīgumu un uzteic Ķīnas “ievērojamās sekmes”

Šodien komisāre Meglena Kuneva izvirzīja vairākas iniciatīvas, kuras kalpos tam, lai stiprinātu to produktu drošuma kontroles izpildi un īstenošanu, kuras patlaban ir spēkā Eiropas Savienībā. Nākamajos mēnešos īstenos prioritārus pasākumus, un to skaitā ir: rotaļlietu piegādes ķēdē iesaistītu uzņēmumu padziļināta drošības pasākumu revīzija (tā noslēgsies 2008. gada pirmajā ceturksnī); vairāki īpaši pasākumi, kas pastiprinās ar apdraudējumu saistītu uzraudzību, kuru veic valsts tirgus uzraudzības un muitas iestādes, un viens no tiem būs arī Komisijas mērķpasākums, kas noteiks prasību par atbilstošiem brīdinājumiem, ja magnēts rotaļlietās ir bīstams. Ciešāka sadarbība ar Ķīnu un ASV joprojām būs prioritāte. Jaunākā RAPEX (ātrās ziņošanas sistēma par bīstamiem patēriņa produktiem) ziņojuma rezultāti par Ķīnu liecina, ka Ķīnas iestādes veiksmīgi īstenojušas korektīvus pasākumus, lai apturētu bīstamo produktu iekļūšanu Eiropas tirgū. Ziņojumā pieminēti 184 gadījumi, kas izmeklēti pilnībā trīs mēnešu laikā no 2007. gada jūlija līdz septembrim (salīdzinājumā ar tikai 84 gadījumiem divos iepriekšējos ziņojumos: 2007. gada jūlijs un 2006. gada decembris). 43 % gadījumu veica korektīvus pasākumus. Līdz 2007. gada decembrim Ķīna būs izveidojusi vietējo ziņošanas sistēmu pēc RAPEX sistēmas parauga, lai darbību koordinētu ar reģioniem un panāktu efektīvāku sadarbību.

Komisāre M. Kuneva norādīja: “Šodien nevar sniegt pilnīgu drošību. Bet ir iespējams pārliecināties, ka sistēma ir darbotiesspējīga. Var nodrošināt, ka tiek pilnveidoti visi ķēdes posmi. Var pārliecināties, ka ražotāji, importētāji, mazumtirgotāji, valdības un ES ir gatavi ātri atpazīt un risināt jaunas grūtības, kolīdz tās radušās. Esiet droši, ka esmu apņēmības pilna neatkāpties, lai mūsu iedzīvotājiem nodrošinātu augstāko iespējamo drošības līmeni.”

Uzskaites ziņojuma rezultāti

1. Tirgus dalībnieki

Ražošanas nozare ir tā, kas par drošu rotaļlietu laišanu tirgū juridiski atbild vispirms. Tā īstenoja efektīvu kontroles rīcību saistībā ar neseno [produktu] atsaukšanu, bet nepārtrauktie RAPEX paziņojumi liecina, ka ražošanas nozarei vēl aizvien ir nopietnas grūtības pārliecināties, īpaši tirgus zemākajos segmentos, ka rotaļlietas ir drošas. Galvenās jomas, kur jārīkojas, ir:

 • vispusēja rotaļlietu piegādes ķēdē iesaistīto uzņēmumu drošības pasākumu revīzija (rezultāti gaidāmi 2008. gada pirmajā ceturksnī);
 • uz ražotājiem vērsta izglītošana un mācības, lai iepazīstinātu Ķīnas partnerus un citus tirgus ar ES rotaļlietu drošuma standartiem, kā arī pasākumi, lai uzlabotu veiksmīgu produktu atsaukšanas gadījumu rādītājus;
 • vairāki konkrēti pasākumi, par kuriem vienosies 2008. gadā, pieaicinot ražotājus, mazumtirgotājus un importētājus ("vienošanās par produktu drošumu"), lai atjaunotu patērētāju uzticēšanos.

2. Dalībvalstu rīcība

Dalībvalstu uzraudzības iestādes kopumā bijušas modras un pozitīvi un efektīvi atbalstījušas "brīvprātīgo" atsaukšanu. Galvenās jomas, kur jārīkojas, ir šādas:

 • nav konkrētu drošības prasību saistībā ar magnētiem rotaļlietās, un gaidot attiecīgā standarta pārskatīšanu, Komisija atsauksies uz 13. panta noteikumiem Direktīvā par produktu vispārēju drošību, lai izstrādātu mērķpasākuma projektu, kas noteiks prasību par atbilstošiem brīdinājumiem, ja magnēts rotaļlietās rada draudus;
 • Komisija 2008. gada janvārī "Rezultātu apkopojumā par patērētājiem drošākajiem tirgiem" publicēs salīdzināmus datus par valsts uzraudzības spēju, kas būs turpmāko diskusiju pamatā. 2008. gadā Komisija arī publicēs trīsgadīgā pētījuma (EMARS) rezultātus, kurā analizēta 15 dalībvalstu labā prakse tirgus uzraudzības jomā;
 • ciešāka muitas un tirgus uzraudzības iestāžu sadarbība būs prioritāte, īpaši ar mērķi pastiprināt riska analīzes sistēmu savstarpēju izmantojamību muitas jomā (RIF) un ātrās ziņošanas sistēmas patērētāju aizsardzības un pārtikas nekaitīguma jomā (RAPEX un RASFF);
 • izšķirīga nozīme ir produktu piegādes ķēdes izsekojamībai, kas vajadzīga, lai bīstamu produktu gadījumā veiktu efektīvus pasākumus. Sadarbībā ar dalībvalstīm un starptautiskajiem partneriem Komisija prioritāri šim jautājumam meklēs praktiskus risinājumus, kā arī aplūkos iespēju noteikt stingrākas juridiskas prasības par izsekojamību patēriņa preču nozarē.

3.Starptautiskā sadarbība ar Ķīnu un ASV

RAPEX ziņojuma analīzē par Ķīnu norādīts, ka Ķīnas valdība ir ieguldījusi lielus centienus RAPEX izpildē.

 • Komisija palielinās tehnisko atbalstu un padziļinās mācības, īpaši saistībā ar ziņošanas sistēmu Ķīnā. Izsekojamība joprojām būs prioritāte.
 • ES un Ķīnas tirdzniecības projektā veiks pētījumu par Ķīnā esošajiem produktu drošuma kontroles mehānismiem, kas ļaus apzināt turpmākās sadarbības jomas.
 • ASV un Eiropas Savienība ir ieinteresētas sadarboties, lai vienoti pārvarētu grūtības, kas saistītas ar produktu drošumu un importa kontrolēm. Pēdējos mēnešos notika pastiprināta sadarbība, un to turpinās tehniskā un politiskā līmenī, konkrēti, Transatlantijas Ekonomikas padomē veidojot kopīgu darba grupu produktu/importa drošuma jautājumos.

4. Tiesiskais regulējums

 • Rotaļlietu direktīvas pārskatīšana (priekšlikumus iesniegs 2008. gada pirmajā ceturksnī);
 • jaunās stratēģijas dokumentu kopums, ko pieņems, lai pilnveidotu tirgus uzraudzību un muitas uzraudzību.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar