Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Bryssel 22. marraskuuta 2007

Lelujen turvallisuus: komissiolta kulutustavaroiden turvallisuuskatsaus ja kiitosta Kiinalle sen ”merkittävistä toimista”

Komission jäsen Meglena Kuneva esitteli tänään joukon aloitteita, joiden puitteissa pyritään vahvistamaan tuoteturvallisuustarkastuksia EU:ssa. Lähikuukausien ensisijaisiin toimiin kuuluvat perusteellinen liiketoiminnan turvallisuustoimenpiteiden tarkastus lelujen toimitusketjussa (tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä) sekä erityistoimet, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden markkinavalvonta- ja tulliviranomaisten toteuttamaa, riskiin perustuvaa valvontaa – tähän kuuluu myös komission täsmätoimi, jolla vaaditaan asianmukaiset varoitukset leluihin sisältyvien magneettien vaaroista. Yhteistyön lisääminen Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa on edelleen etusijalla. Vaarallisia kulutustavaroita koskevan nopean hälytysjärjestelmän (Rapex) viimeisimmässä Kiinaa käsittelevässä raportissa todetaan, että Kiinan viranomaiset ovat huomattavasti aiempaa paremmin onnistuneet toteuttamaan korjaavia toimia, joilla estetään vaarallisten tuotteiden tulo Euroopan markkinoille. Raportin mukaan heinäkuusta syyskuulle 2007 ulottuvalla kolmen kuukauden ajanjaksolla tutkittiin perusteellisesti 184 tapausta, kun taas kahden edellisen raportin (heinäkuu 2007, joulukuu 2006) kattamana ajanjaksona tutkittiin yhteensä vain 84 tapausta. Korjaaviin toimiin ryhdyttiin 43 prosentissa näistä tapauksista. Kiina ottaa joulukuuhun 2007 mennessä käyttöön hälytysjärjestelmän, jossa on käytetty mallina Rapex-järjestelmää ja jolla koordinoidaan työskentelyä maan alueiden kanssa ja lisätään tehokasta yhteistyötä.

Komissaari Kuneva on todennut, että mistään ei voida saada sataprosenttisia takeita. On kuitenkin mahdollista varmistaa, että järjestelmä soveltuu tarkoitukseensa ja että kaikki ketjun lenkit ovat tilanteen tasalla. Voidaan myös varmistaa, että kaikki tuottajat, maahantuojat, vähittäismyyjät ja viranomaiset EU:ssa ovat valmiit nopeasti tunnistamaan uudet ongelmat ja käymään niihin käsiksi. Komissaari Kuneva on edelleen täysin sitoutunut jatkamaan painostusta sen hyväksi, että turvallisuustaso pidetään kansalaisten kannalta mahdollisimman korkeana.

Arvioinnin tulokset

1. Talouden toimijat

Toimialalla on ensisijainen oikeudellinen vastuu turvallisten lelujen saattamisesta markkinoille. Toimiala on ryhtynyt tehokkaisiin jatkotoimiin viimeaikaisten tuotteiden palautusten yhteydessä. Rapex-ilmoitusten jatkuva virta osoittaa kuitenkin, että toimialalla on varsinkin markkinoiden alemmilla segmenteillä edelleen huomattavia vaikeuksia varmistaa lelujen turvallisuus.

Toiminnan painopisteisiin kuuluvat seuraavat:

 • Kattava liiketoiminnan turvallisuustoimenpiteiden tarkastus lelujen toimitusketjussa – tuloksia odotetaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Koulutusta EU:n leluturvallisuusstandardeista kiinalaisille kumppaneille ja muille markkinoille sekä toimet, joilla pyritään tehostamaan tavaroiden pois vetämistä.
 • Vuonna 2008 sovittavat konkreettiset valmistajia, vähittäismyyjiä ja maahantuojia koskevat toimenpiteet – turvallisuuspaketti – kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden toimet

Jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset ovat yleensä olleet valppaita ja seuranneet vapaaehtoisia palautuksia positiivisesti ja tehokkaasti. Toiminnan painopisteisiin kuuluvat seuraavat:

 • Leluissa olevien magneettien osalta ei ole annettu erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Komissio aikoo näin ollen – ennen kuin asiaan liittyvä standardi saadaan tarkistettua – vaatia yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin 13 artiklan säännösten nojalla asianmukaiset varoitukset leluihin sisältyvien magneettien vaaroista.
 • Komissio käyttää tammikuussa 2008 parempien kuluttajamarkkinoiden tulostaulua (Scoreboard for better consumer markets) julkaistakseen vertailukelpoiset tiedot jäsenvaltioiden valvontakapasiteetista laajemman keskustelun pohjaksi. Lisäksi komissio julkaisee vuonna 2008 kolmivuotisen EMARS-tutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa analysoidaan markkinavalvonnan parhaita toimintatapoja 15 jäsenvaltiossa.
 • Etusijalle asetetaan tulli- ja markkinavalvontaviranomaisten yhteistyön tehostaminen. Tarkoituksena on erityisesti vahvistaa riskeistä ilmoittamiseen tullilaitoksessa (RIF) sekä kuluttajia ja elintarvikkeita koskevissa nopeissa hälytysjärjestelmissä (RAPEX ja RASFF) käytettävien järjestelmien yhteentoimivuutta.
 • Jäljitettävyys tuotteiden toimitusketjussa on olennaisen tärkeää, jotta vaarallisten tuotteiden osalta voidaan ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin. Komissio pyrkii – yhtenä ensisijaisista toimistaan – yhdessä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa kehittämään käytännön ratkaisuja tällä alalla. Kulutustavaroiden alalla otetaan mahdollisesti käyttöön virallisempi jäljittämistä koskeva oikeudellinen vaatimus.

3. Kansainvälinen yhteistyö – Kiina ja Yhdysvallat

Rapex-järjestelmän Kiinaa koskevan raportin analyysista käy ilmi, että Kiinan hallinto on merkittävästi edistynyt Rapexin täytäntöönpanotoimissa.

 • Komissio lisää teknistä tukea ja koulutusta erityisesti Kiinan uuden hälytysjärjestelmän osalta. Jäljitettävyys säilyy yhtenä painopisteistä.
 • EU:n ja Kiinan kauppaa käsittelevän hankkeen puitteissa tehdään tutkimus Kiinassa käytössä olevista tuoteturvallisuuden valvontamekanismeista. Tavoitteena on määrittää uusia yhteistyöaloja.
 • On niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan unioninkin etujen mukaista tehdä yhteistyötä ja kohdata yhteiset, tuoteturvallisuuteen ja tuonnin valvontaan liittyvät haasteet. Viime kuukausien lisääntynyt yhteistyö jatkuu teknisellä ja poliittisella tasolla. Erityisesti on tarkoitus perustaa yhteinen tuotteiden ja tuonnin turvallisuutta käsittelevä työryhmä transatlanttisen talousneuvoston alaisuuteen.

4. Sääntelyjärjestelmä

 • Leludirektiivin tarkistaminen – ehdotukset vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Uutta toimintamallia koskevan paketin hyväksyminen markkina- ja tullivalvonnan parantamiseksi.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar