Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Bρυξέλλες, 22 Nοεμβρίου 2007

Ασφάλεια των παιχνιδιών: η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων και χαιρετίζει τη «σημαντική πρόοδο» που σημειώνει η Κίνα

Η Επίτροπος κα Meglena Kuneva παρουσίασε σήμερα μια σειρά πρωτοβουλιών για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας και της εφαρμογής των ελέγχων που εκτελούνται σήμερα στην ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων. Κατά τους προσεχείς μήνες προτεραιότητα θα έχουν τα εξής μέτρα: διεξοδική εξέταση των μέτρων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού των παιχνιδιών (θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2008)· σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης βάσει επικινδυνότητας από τα εθνικά όργανα εποπτείας της αγοράς και τις τελωνειακές αρχές – συμπεριλαμβανομένου μέτρου της Επιτροπής που θα αφορά αποκλειστικά τους κινδύνους από τους μαγνήτες στα παιχνίδια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας έκθεσης RAPEX για την Κίνα (δηλ. του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα) δείχνουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να σταματήσει η εισροή επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση διερευνήθηκαν πλήρως 184 υποθέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλ. το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2007, σε σύγκριση με 84 μόνο υποθέσεις που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες εκθέσεις μαζί (Ιούλιος 2007, Δεκέμβριος 2006). Διορθωτικά μέτρα ελήφθησαν στο 43% των περιπτώσεων. Έως το Δεκέμβριο του 2007, η Κίνα θα πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία ένα εγχώριο σύστημα προειδοποίησης βάσει του συστήματος RAPEX για το συντονισμό του έργου με τις περιφέρειες και τη βελτίωση της συνεργασίας.

Η Επίτροπος κα Kuneva είπε: «Στον κόσμο που ζούμε δεν μπορούμε να προσφέρουμε 100% εγγυήσεις. Αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν λείπει κανένας κρίκος της αλυσίδας. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι παραγωγοί, εισαγωγείς, έμποροι και κυβερνήσεις και η ΕΕ είναι έτοιμοι να εντοπίζουν ταχύτατα και να επιλύουν νέα προβλήματα, τη στιγμή που αυτά εμφανίζονται. Σας διαβεβαιώνω ότι δεσμεύομαι 100% να ασκήσω πίεση για να εξασφαλίσω το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες μας».

Τα αποτελέσματα του απολογισμού

1. Οικονομικοί συντελεστές

Η πρώτη νομική ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών παιχνιδιών στην αγορά βαρύνει τη βιομηχανία. Τα μέτρα που έχει λάβει η βιομηχανία σε σχέση με τις τελευταίες ανακλήσεις προϊόντων από την αγορά είναι αποτελεσματικά, αλλά η συνεχής ροή μηνυμάτων στο σύστημα RAPEX φανερώνει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλήματα που έχει να επιλύσει η βιομηχανία προκειμένου να διασφαλίσει, ιδίως στο τελευταίο σκαλοπάτι της αγοράς, ότι τα παιχνίδια είναι ασφαλή. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δράση στους εξής τομείς:

 • Διεξοδική εξέταση των μέτρων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού των παιχνιδιών – αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο του 2008.
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση των εμπλεκομένων σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών για τους κινέζους εταίρους και άλλες αγορές, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση των ποσοστών απόσυρσης παιχνιδιών από την αγορά.
 • Σειρά συγκεκριμένων μέτρων, που θα συμφωνηθούν το 2008, και θα επιδιώκουν την εμπλοκή κατασκευαστών, εμπόρων λιανικής, εισαγωγέων – ένα «σύμφωνο για την ασφάλεια» - για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

2. Μέτρα σε επίπεδο κρατών μελών

Οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών υπήρξαν σε γενικές γραμμές προσεκτικές και έλαβαν συνοδευτικά μέτρα για τις «εκούσιες ανακλήσεις». Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δράση στους εξής τομείς, μεταξύ άλλων:

 • Επειδή δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τους μαγνήτες στα παιχνίδια και εν αναμονή της αναθεώρησης του σχετικού προτύπου, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων για να υποβάλει ειδική νομοθετική πράξη βάσει της οποίας θα είναι υποχρεωτική η κατάλληλη επισήμανση για τους κινδύνους από τους μαγνήτες στα παιχνίδια.
 • Τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις καλύτερες αγορές καταναλωτικών προϊόντων για τη δημοσίευση συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την εποπτική ικανότητα κάθε κράτους μέλους, ώστε να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω συζήτηση. Το 2008 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα μιας τριετούς μελέτης (EMARS) στην οποία αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εποπτείας της αγοράς σε 15 κράτη μέλη.
 • Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών και αρχών εποπτείας της αγοράς, ιδίως για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του συστήματος RIF (έντυπο πληροφοριών στα τελωνεία σχετικά με τους κινδύνους) με τα συστήματα RAPEX και RASFF (σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα πλην τροφίμων και συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιιμα, αντίστοιχα).
 • Η ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων έχει καίρια σημασία για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων στην περίπτωση των επικίνδυνων προϊόντων. Η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς εταίρους για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων στον τομέα αυτόν και θα εξετάσει τη δυνατότητα μιας πιο επίσημης νομικής απαίτησης για την ιχνηλασιμότητα στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών.

3. Διεθνής συνεργασία – Κίνα και ΗΠΑ

Η ανάλυση της έκθεσης RAPEX για την Κίνα έδειξε ότι η κινεζική διοίκηση έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την επιβολή του RAPEX.

 • H Επιτροπή θα αυξήσει την τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση, ιδίως σε σχέση με το νέο εγχώριο σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης στην κινεζική αγορά. Η ιχνηλασιμότητα θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα.
 • Στο πλαίσιο του σχεδίου ΕΕ-Κίνα στον εμπορικό τομέα θα πραγματοποιηθεί μελέτη για τους μηχανισμούς ελέγχου της ασφάλειας των προϊόντων στην Κίνα, ώστε να εντοπιστούν οι τομείς για περαιτέρω συνεργασία.
 • Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινό συμφέρον να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων και των ελέγχων των εισαγωγών. Η αυξημένη συνεργασία των τελευταίων μηνών θα συνεχιστεί σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, ιδίως με τη σύσταση μικτής ομάδας εργασίας για την ασφάλεια των προϊόντων/εισαγωγών στο πλαίσιο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου.

4. Κανονιστικό πλαίσιο

 • Αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια προτάσεις το πρώτο τρίμηνο του 2008.
 • Έγκριση της δέσμης προτάσεων της «νέας προσέγγισης» με σκοπό τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και της τελωνειακής επιτήρησης.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar